Jezus Do Ludzkości

Moje Boże Miłosierdzie się urzeczywistni, jak zostało to objawione św. Faustynie

niedziela, 29 stycznia 2012 roku, godz. 21.18

Ja, wasz Jezus, pragnę powiadomić świat, że Moje Boże Miłosierdzie się urzeczywistni, jak zostało to objawione Mojej córce Helenie, świętej Faustynie. Ta tajemnica zostanie ujawniona, gdy wszyscy doświadczą ostatecznego objawienia Promieni Mojego Miłosierdzia dla zbawienia ludzkości.

Ci, którzy drwią z ciebie, Moja córko, i mówią, że ta tajemnica została już objawiona światu, muszą to wiedzieć. Jak wielu ludzi w dzisiejszym świecie wie o Mojej obietnicy Bożego Miłosierdzia? Bardzo niewielu, włączając w to ciebie, Moja córko. Czy Moi wyznawcy nie wiedzieli, że powrócę, aby przygotować świat na to Wielkie Wydarzenie?

Zawsze przygotowuję Moje dzieci na takie wydarzenia. Mój Ojciec Przedwieczny posyła proroków na świat w jednym celu – by dać wam odpowiednie ostrzeżenie, tak aby dusze nie zostały zabrane z zaskoczenia. Cieszcie się tym Darem proroctwa. Nie odrzucajcie go.

Nigdy nie myślcie, że wiecie wszystko o Moich Drogach, ponieważ, choć możecie Mnie kochać, nie zawsze Mnie znacie i rozumiecie Moje Drogi. Niech każdy z was, który szydzi z Moich proroków, pamięta, że to nie z nich szydzi, ale ze Mnie. Oni są po prostu narzędziami. Wy, Moje dzieci, nigdy nie powinniście zakładać, że Mnie naprawdę znacie, bo gdyby tak było, to byście Mi nie zaprzeczali. Dzisiaj jednak, tak jak czynili Moi uczniowie, kiedy chodziłem pomiędzy nimi, wciąż zaprzeczacie, że to jestem Ja, kto wzywa was do Siebie. Lewą rękę trzymacie wyciągniętą do Mnie, a prawą Mnie policzkujecie.

Czyż nie słyszycie Mnie, jak teraz do was mówię? Jeśli nie, to usiądźcie spokojnie i módlcie się do Mnie, abym mógł wypełnić wasze znużone serca Ogniem Mojego Świętego Ducha. Kocham was i jeśli pozwolicie Mi wejść do swojego serca bez waszej stalowej zbroi, która Mnie powstrzymuje, uczynię was wolnymi. Kiedy otworzycie oczy i ujrzycie, że to Ja, wasz Boski Zbawiciel, rozmawiam z wami, to podążcie za Mną drogą do Nowego Raju z miłością i radością w sercu.

Nie pozwólcie złemu siać wątpliwości w waszym umyśle. Módlcie się, abyście byli wystarczająco silni, pokorni w umyśle i duchu, aby rzucić się w Moje Ramiona.

Tylko wtedy, gdy przychodzicie do Mnie jak dziecko, prawdziwie odnajdziecie pokój w duszy. Jest to jedyny sposób, aby przyjąć Mnie do swojego serca.

Wasz umiłowany Jezus

My Divine Mercy is to be realised as revealed to St. Faustina

Sunday, January 29th, 2012 @ 21:18

I, your Jesus, wish to inform the world that My Divine Mercy is to be realised, as revealed to My daughter, Helena, Saint Faustina.

This mystery will be revealed, as all will witness the final manifestation of My Rays of Mercy, for the salvation of mankind.

For those who mock you, My daughter, and say that this mystery has already been revealed to the world, they must know this.

How many people in the world today know about My Promise of Divine Mercy? Very few, including you, My daughter.

Did My followers not know that I would come back to prepare the world for this Great Event?

I always prepare My children for such events. My Eternal Father sends prophets into the world, with one goal, to give you adequate warning so that souls are not taken unawares. Relish this Gift of prophecy. Don’t reject it.

Never think you know all about My Ways, because while you may love Me, you do not always know Me, or understand My Ways.

For each one of you who mocks My prophets, remember it is not they you mock, but Me. They are simply the instruments.

You, My children, must never assume you really know Me, for if you did you would not deny Me. Yet today, just as My disciples did, when I walked among them, you still deny that it is I who beckons you to Me.

You hold one hand out to Me with your left and you slap Me with your right.

Don’t you hear Me speak to you now? If not, then sit quietly and pray to Me, so I can fill your weary heart, with the Fire of My Holy Spirit.

I love you and if you will allow Me into your heart, without your armour of steel, which blocks Me, I will make you free.

When you open your eyes and see that it is I, your Divine Saviour, speaking with you, then follow Me on the road to the New Paradise, with love and joy in your heart.

Do not allow the evil one to plant doubts in your mind. Pray that you will be strong enough, humble in mind and spirit, to run into My Arms.

Only when you come to Me, as a child, will you truly find peace in your soul. This is the only way to allow Me into your heart.

Your beloved Jesus