Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI

sobota, 28 stycznia 2012 roku, godz. 21.00

Moje dziecko, moc szatana staje się słabsza z każdym dniem, gdy Duch Święty nadal osłania swoimi skrzydłami wszystkie dzieci Boże.

Wiara i miłość do Boga wzrastają wszędzie z powodu modlitwy i szczególnych Łask, dawanych Moim dzieciom przez Mojego Ojca, Boga Najwyższego. Nawrócenia są coraz liczniejsze. Wiele z Moich dzieci może nie być tego świadomych, ale zobaczycie to, jeśli otworzycie swoje oczy.

Proszę, Moje dziecko, musisz modlić się z całego serca za papieża Benedykta. On tak bardzo cierpi i pod wieloma względami jest samotny w swoim smutku z powodu odstępstwa, które widzi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz świętego Watykanu. Jego dni w Stolicy Apostolskiej zostały przedłużone i z tego powodu wiele ze spustoszenia powodowanego przez złego zostało oddalone.

Modlitwa, Moje dzieci, jest w Niebiosach jak rozleganie się grzmotu. Wasze modlitwy są wysłuchiwane w Niebie i jest udzielana na nie odpowiedź, dzieci.

To jest dobre. Nadal odmawiajcie dane wam Modlitwy Krucjaty, Moje dzieci. Tutaj jest szczególna modlitwa o bezpieczeństwo dla papieża Benedykta.

Modlitwa Krucjaty 23
O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi.

Amen.

Wasza niebiańska Królowa ziemi
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Pray for Pope Benedict with all your heart

Saturday, January 28th, 2012 @ 21:00

My child, Satan’s power is getting weaker by the day, as the Holy Spirit continues to spread His wings over all of God’s children.

Faith and love of God is growing everywhere, because of prayer, and the special Graces given to my children, by my Father, God the Most High. Conversion is increasing. Many of my children may not be aware of this, but you will see this, if you open your eyes.

Please, my child, you must pray for Pope Benedict, with all your heart. He suffers so much and in many ways is alone in his grief for the apostasy he sees both outside of and inside the Holy Vatican.

His days in the Holy See have been extended and because of this, much of the havoc caused by the evil one, has been averted.

Prayer, my children, is like a roll of thunder in the heavens. Your prayers are being heard and answered in Heaven, children.

This is good. Continue to pray the Crusades of Prayer given to you, my child. Here is a special prayer for Pope Benedict’s safety.

Crusade Prayer (23)

for Pope Benedict’s safety

“O My Eternal Father, on behalf of Your beloved Son, Jesus Christ, and the suffering He endured to save the world from sin, I pray now that You protect Your Holy Vicar, Pope Benedict, Head of Your Church on Earth,

so that he too can help save Your children, and all Your sacred servants, from the scourge of Satan, and his dominion of fallen angels who walk the Earth, stealing souls.

O Father, protect Your Pope so that Your children can be guided on the True Path towards Your New Paradise on Earth.

Amen.”

Your heavenly Queen of the Earth
Mother of Salvation