Jezus Do Ludzkości

Wezwanie do duchowieństwa: Przygotujcie Moją owczarnię na Moje długo oczekiwane Powtórne Przyjście na ziemię

piątek, 27 stycznia 2012 roku, godz. 23.50

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie zapominaj, że gdy pracujesz dla Mnie, będziesz prześladowana, ponieważ ludzkość nie będzie lubiła słuchać Prawdy, gdy ujawniam ją tobie na koniec czasów.

Moje święte Słowo jest od tak dawna odrzucane, ale tak dłużej już nie będzie. Mój Głos będzie słyszany na całym świecie. Moja Miłość objawi się w całej Mojej Chwale, a człowiek będzie mógł ostatecznie uwolnić się z kajdan zła, w które szatan zakuł jego nogi.

Gdy Prawda przeniknie dusze Moich dzieci i przyniesie im wolność, na którą czekają od tak długiego czasu, dokona ona, niestety, podziału.

Moi umiłowani wyświęceni słudzy, kapłani i wszyscy duchowni w świętym Kościele katolickim, wiedzcie, że kocham was wszystkich. Tak wielu z was poświęciło Mi swoje życie z hojnością serca. Będziecie musieli się teraz na Mnie oprzeć.

Musicie się modlić przez cały czas o prowadzenie, aby pozostać silnymi w swojej wierze, i o rozeznanie. Nigdy ani na chwilę nie odrywajcie ode Mnie wzroku. Pragnę, abyście przygotowali Moje owce, aby Mnie witały podczas Mojego długo oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Będziecie musieli wytrwać i nie pozwolić, aby wasza miłość do Mnie została powstrzymana, bez względu na to, jak wielu naciskom będziecie poddawani.

Wy jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę przynaglić was, abyście chwycili za broń i ratowali Mój Kościół. Ten prawdziwy Kościół utwierdzony na Skale przez Mojego umiłowanego ucznia, Piotra, nigdy nie upadnie. Wróg może sądzić, że da się Go zniszczyć, ale byłoby to nierozsądne założenie. Nikt nie zniszczy ani nie potrafi zniszczyć Mojego Kościoła. Powstanie z popiołów, by głosić Moją Chwałę, gdy powrócę ocalić Moje Królestwo na ziemi. Nigdy nie wolno wam porzucić Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela, przenigdy.

Bo beze Mnie nie ma Światła. Bez Światła nie ma przyszłości.

Moja córko, daję światu tę Modlitwę Krucjaty, żeby odmawiało ją duchowieństwo katolickie.

Modlitwa Krucjaty 22
Dla księży katolickich – O zachowanie Nauczania Kościoła

O mój umiłowany Jezu, zachowaj mnie silnym w każdej chwili dnia oraz utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie.

Nigdy nie dozwól, by ten płomień miłości do Ciebie zanikał lub zgasł.

Nigdy nie pozwól mi słabnąć, gdy pojawia się pokusa.

Daj mi Łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojego oddania się, mojej wierności i do zachowania Nauczania prawowiernego Kościoła katolickiego.

Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.

Ślubuję moje zaangażowanie, by walczyć w Twojej Armii, aby Kościół katolicki mógł na nowo powstać w chwale, by powitać Cię, drogi Jezu, kiedy przyjdziesz powtórnie.

Amen.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej ludzkości

Call to Clergy: Prepare My flock for My long awaited Second Coming on Earth

Friday, January 27th, 2012 @ 23:50

My dearly beloved daughter, never forget that when you work for Me you will be persecuted, for mankind will not like to hear the Truth, as I reveal it to you, in these, the end times.

My Holy Word has been quashed for so long, but this will no longer be the case.

My Voice will be heard all over the world. My Love will be revealed in all My Glory and man will be able, finally, to free himself from the shackles of evil, placed around his ankles, by Satan.

As the Truth will penetrate the souls of My children, and bring them the freedom, which they have been awaiting for such a long time, it will, unfortunately, cause division.

My beloved sacred servants, priests and all religious clergy, within the Holy Catholic Church, know that I love all of you.

So many of you have given up your lives for Me, with generousity of heart. You will need to lean on Me now.

You must pray for guidance to remain strong in your faith and for discernment at all times.

Never take your eyes off Me, for one moment.

I need you to prepare My flock, in order to welcome Me, during My long awaited Second Coming on Earth.

You will need to persevere and not allow your love for Me to be dissuaded, no matter how much pressure you are put under.

You are my true disciples and I must urge you to take up your weapons to save My Church. This very Church, founded on the Rock, by My beloved disciple, Peter, will never fail.

The enemy may believe it to be destroyed, but that would be a foolish assumption.

No one will, or can, destroy My Church. Out of the ashes it will rise to proclaim My Glory, as I come back to salvage My Kingdom on Earth. You must never desert Me, your beloved Saviour, ever.

For without Me, there is no Light. Without Light, there is no future.

My daughter, I give the world this Crusade of Prayer, for the Catholic Clergy to recite.

Crusade of Prayer (22)

Catholic Church to uphold the Teachings of the Church

“O my beloved Jesus, keep me strong and the flame of my love for You alight, every moment of my day.

Never allow this flame of love for You to flicker or die.

Never allow me to weaken in the presence of temptation.

Give me the Graces needed to honour my vocation, my devotion, my loyalty and to uphold the Teachings of the orthodox Catholic Church.

I offer you my allegiance, at all times.

I pledge my commitment to fight in Your Army, so that the Catholic Church can rise again in glory, to welcome You, dear Jesus, when You come again.

Amen.”

Your beloved Saviour
Jesus Christ
King of all Mankind