Jezus Do Ludzkości

Dobra wiadomość – Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, zatwierdził zbawienie znacznej części ludzkości

wtorek, 24 stycznia 2012 roku, godz. 16.55

Moja szczerze umiłowana córko, to Ja, twój Jezus, który przychodzi dzisiaj do ciebie, aby przekazać ci dobrą wiadomość dla świata.

Wiele modlitw i cierpienia, ofiarowanego przez wiele Moich wybranych dusz na ziemi, sprawiło, że o wiele więcej dzieci Bożych może być teraz zbawionych. Jeślibyście zrozumieli siłę ofiary i modlitwy, dzieci, nigdy byście nie przestali się modlić. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, zatwierdził zbawienie znacznej części ludzkości. Oznacza to, że podczas Ostrzeżenia wielu się nawróci, a ci, którzy się nie nawrócą, będą mogli być zbawieni z powodu mocy modlitwy. Nie znaczy to, że wszyscy będą zbawieni, ponieważ, niestety, nie będą.

Ci zatwardziali ludzie, którzy najpierw są wierni szatanowi, i nikczemne sekty na świecie, będące pod władzą szatana, nie będą chcieli być zbawieni. Zamiast tego wybiorą inny raj. Raj, który według przekonań, które zostały im wpojone, istnieje odrębnie od tego obiecanego ludzkości przez Mojego Ojca. Ten fałszywy raj, w który wierzą satanistyczni wyznawcy bestii, nie istnieje.

Został stworzony przez szatana w umysłach jego uczniów i jest po prostu iluzją. Tak wiele im obiecano.

Ciemne dusze wierzą w inny wszechświat, inny byt, w którym Bóg nie istnieje. Wierzą oni w inne formy życia, inne stworzenia i rządy pełne pokoju, a wszystko to opiera się na kłamstwie. Nic z tego nie jest prawdziwe, dzieci. To nie istnieje ani nie może istnieć, ponieważ nie zostało stworzone przez Mojego Ojca. Bóg, Ojciec Wszechmogący, stworzył cały wszechświat – gwiazdy, planety i Ziemię, a także wszystkie przestrzenie pomiędzy nimi.

Módlcie się za tych, którzy wyznają taki system wierzeń. Módlcie się, żeby już więcej Moich dzieci z powodu tego, że są w bólu, nie poszukiwało takich duchowych rozwiązań, które nie są od Boga. Módlcie się teraz w dziękczynieniu za ten szczególny Dar, który Bóg Ojciec ofiaruje obecnie ludzkości, w tej Modlitwie Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 21
Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości

Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, wszechmogący Stwórco ludzkości, za Miłość i współczucie, które masz dla ludzkości.

Dziękujemy Ci za ten Dar Zbawienia, który ofiarujesz Swoim biednym dzieciom.

Błagamy Cię, o Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym duchem, i by ich serca otworzyły się na prawdę o ich Życiu Wiecznym.

Amen.

Radujcie się, dzieci, z tego wielkiego Daru. Ale wciąż macie wiele pracy do wykonania, aby pomóc duszom, podczas gdy tak wielu waszych braci i sióstr uparcie pozostanie przeciwnych Prawdzie Mojego świętego Słowa.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel całej ludzkości

Good News – God, My Eternal Father, has sanctioned the salvation of much of mankind.

Tuesday, January 24th, 2012 @ 16:55

My dearly beloved daughter, it is I, your Jesus, who comes to you today to give you the good news for the world.

Much prayer and suffering, offered up by My many chosen souls on Earth, has meant that many more of God’s children can now be saved.

If you understood the power of sacrifice and prayer, children, you would never stop praying.

God, My Eternal Father, has sanctioned the salvation of much of mankind.

This means that many will convert during The Warning, and those who don’t, may be saved because of the power of prayer.

It does not mean that all will be saved, because, sadly, they won’t.

Those hardened people, whose first allegiance is to Satan and the evil sects he controls in the world, will not want to be saved.

Instead, they will choose a different paradise. A paradise they are led to believe exists, outside of the one promised to mankind by My Father.

This false paradise, which satanic followers of the beast believe in, does not exist.

It has been created, by Satan, in the minds of his disciples, and is simply an illusion. So much is promised.

Dark souls believe in a different universe, a different entity, where God does not Exist.

They believe in other life forms, other creatures and a peaceful regime, all of which is based on a lie.

None of this is real children. It does not, nor cannot exist, because, it was not created by My Father.

God the Almighty Father, created the entire universe – the stars, the planets and the Earth as well as all the spaces in between.

Pray for those who follow such cults.

Pray that more of My children, who, because they are in pain, do not seek out these spiritual outlets, which are not from God.

Pray now, in thanksgiving for this special Gift, which is now being offered to mankind, by My Father, in this the Crusade Prayer.

Crusade Prayer (21)

Thanksgiving to God the Father, for the salvation of mankind

“We praise You and thank You, O Holy God, the Almighty Creator of mankind, for the Love and Compassion You have for humanity.

We thank You, for the Gift of Salvation You bestow on Your poor children.

We beg You, O Lord, to save those who follow the evil one and that their hearts will be opened to the Truth of their Eternal Life.

Amen.”

Rejoice, children, for this great Gift. But, you have still much work to do to help souls, as many of your brothers and sister will remain stubbornly opposed to the Truth of My Holy Word.

Your beloved Jesus
Saviour of all Mankind