Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: W ukryciu planowana jest wojna atomowa z udziałem Iranu

środa, 25 stycznia 2012 roku, godz. 13.50

Moje dziecko, wiele się teraz dzieje na świecie, gdy armia szatana nadal sieje wszędzie spustoszenie.

Próbują przejąć kontrolę nad wszystkimi instytucjami finansowymi, aby mogli wyrządzić Moim dzieciom straszliwe okrucieństwo. Oni, ta nikczemna grupa, kierująca się żądzą i siłą, próbują wywołać wojnę atomową w Iranie.

Ty, Moje dziecko, musisz się modlić, aby Bóg Ojciec w Swoim wielkim Miłosierdziu otworzył ich serca, by powstrzymali te rzeczy, zanim się wydarzą.

Nigdy nie traćcie wiary, dzieci, ponieważ wasze modlitwy działają. Wielkie zło, w tym aborcja, eutanazja, prostytucja i zboczenia seksualne zaczynają teraz słabnąć na świecie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się wszędzie Moim najświętszym Różańcem, dzieci, w grupach, jeśli to możliwe. Szatan szybko traci swoją moc, gdy Moja pięta zaczyna miażdżyć głowę węża.

Nie potrwa to teraz długo, zanim Mój Syn przybędzie na ziemię. Najpierw da wam tę ostatnią szansę na nawrócenie. Potem szybko przygotuje świat na Swoje Powtórne Przyjście. Czas jest teraz krótki.

Modlitwa jest bronią, dzieci, aby powstrzymać armię szatana przed ostatecznym prześladowaniem, które planuje przeciwko ludzkości.

Pamiętajcie, że Mój Ojciec Przedwieczny przez Swoją Miłość i współczucie będzie chronił was wszystkich, którzy w Niego wierzycie. Za tych, którzy nadal będą Mu nieposłuszni i wyprą się prawdy o Istnieniu Mojego umiłowanego Syna – módlcie się, módlcie się, módlcie się o ich zbawienie.

Czas nadszedł. Otwórzcie swoje serca na Boże Miłosierdzie Mojego Syna. Niebo zacznie się teraz zmieniać, a wtedy wszyscy ujrzą ten wielki cud, jaki wydarza się przed nimi.

Bądźcie gotowi.

Przygotujcie swoje domy i módlcie się Moim Różańcem świętym przy każdej okazji, aby rozluźnić uścisk złego ducha.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Nuclear war involving Iran being plotted

Wednesday, January 25th, 2012 @ 13:50

My child, much is happening right now in the world, as Satan’s army continues to spread havoc everywhere.

They are trying to take control of all financial institutions, so they can inflict a terrible atrocity on my children.

They, the evil group, driven by lust and power, are also trying to create a nuclear war in Iran.

You, my child, must pray that God the Father will, in His great Mercy, open their hearts to stop these things from happening.

Never lose faith, children, because your prayers are working.

Great evils including abortion, euthanasia, prostitution and sexual perversities, are beginning to weaken in the world now.

Pray, pray, pray my Most Holy Rosary, children, in groups if possible, everywhere.

Satan is losing his power quickly as my heel begins to squash the serpent’s head.

It won’t be long now for my Son’s arrival on Earth.

First, He will give you this last chance to convert.

Then, He will prepare the world quickly for His Second Coming.

Time is short now.

Prayer is the weapon, children, to keep Satan’s army from the final persecution they are planning against humanity.

Remember that my Eternal Father will, through His Love and Compassion, protect all of you who believe in Him.

For those who will continue to disobey Him and deny the Truth of the Existence of my beloved Son, pray, pray, pray for their salvation.

The time is ready. Open your hearts to the Divine Mercy of my Son.

The skies will start to change now and then all will see this great miracle unfold before them.

Be ready.

Prepare your homes and pray my Holy Rosary at every opportunity to loosen the grip of the evil one.

Your beloved Mother
Mother of Salvation