Jezus Do Ludzkości

Usłyszcie Moją pilną prośbę o modlitwę za dusze ateistów

poniedziałek, 23 stycznia 2012 roku, godz. 15.20

Moja szczerze umiłowana córko, świat ma się zmienić nie do poznania. Ponieważ teraz Mój czas prawie nadszedł.

Wzywam wszystkich wierzących we Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela, i Mojego Ojca Przedwiecznego, abyście zatrzymali się teraz w tym, co robicie, i posłuchali. Czy wierzycie, czy nie w te Moje Orędzia do świata na te czasy, wysłuchajcie teraz Mojej pilnej prośby.

Módlcie się, módlcie się i módlcie się z całą miłością, którą macie do Mnie w swoich sercach, za dusze ateistów. Wielu umrze podczas Ostrzeżenia. Wielu nie będzie miało okazji do pokuty na czas. Przynaglam was, abyście ofiarowali wszystkie swoje cierpienia i modlitwy za te dusze, abym mógł je uratować od ognia piekielnego.

Módlcie się za tych, którzy nie powrócą do Mnie, nawet wtedy, gdy będzie im przedstawiona Prawda. Módlcie się także za tych, którzy doświadczą, że czyściec na ziemi, pokuta, która zostanie przyjęta przez nich z dobrego serca, będzie bardzo trudny. Wielu odczuje go bardzo boleśnie. Módlcie się, aby otrzymali siłę, której będą potrzebowali, aby wytrwać.

Idźcie, dzieci, i czyńcie wszystko, o co was proszę, bo zostało niewiele czasu. Kocham was. Pamiętajcie, że nie ma się czego bać, jeśli Mnie kochacie. Po prostu módlcie się za tych, którzy Mnie odrzucają, teraz, dzisiaj, i tych, którzy odwrócą się od prawdy.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Hear my urgent plea to pray for the souls of atheists

Monday, January 23rd, 2012 @ 15:20

My dearly beloved daughter, the world is about to change beyond recognition.

For My time is almost here now.

I urge all those believers in Me, their Divine Saviour, and My Eternal Father, to stop what you are doing and listen.

Whether or not you believe in these, My Messages to the world for these times, hear now My urgent plea.

Pray, pray and pray with all the love you hold in your heart for Me, for the souls of atheists.

Many will die during The Warning.

Many will not get a chance to repent in time.

I urge you to offer up all your suffering and prayers for those souls so that I can save them from the fires of Hell.

Pray for those who will not turn back to Me, even when the Truth is presented to them. Pray also for those who will find the Purgatory on Earth, the penance, which will be accepted by them with good heart, to be very difficult. Many will find it very painful. Pray that they receive the strength they need to persevere.

Go, children, and do everything I have asked of you, for there is little time left.

I love you. Remember there is nothing to fear, if you love Me.

Just pray for those who reject Me, now today, and those will turn their backs on the Truth.

Your beloved Saviour
Jesus Christ