Jezus Do Ludzkości

Fałszywy prorok będzie traktowany jak żyjący święty. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą uważani za heretyków

sobota, 21 stycznia 2012 roku, godz. 13.15

Moja szczerze umiłowana córko, każdy z Moich posłańców na świecie, wyznaczonych do rozpowszechniania Mojego świętego Słowa, otrzymał inną rolę. Żadni dwaj nie mają tej samej.

To dlatego Moim posłańcom nigdy nie wolno mieszać żadnych Orędzi, przyrównując je do siebie.

Ty, Moja córko, jako siódmy posłaniec, zostałaś wybrana do informowania Moich dzieci o prawdzie. Wiele z Mojej Prawdy zostało ci już przekazane, ale teraz otrzymasz jeszcze więcej.

Z powodu zawartych w nich tajemnic, kiedy będą ujawniane, będziesz wyśmiewana, będą szydzić z ciebie i przedstawiać jako głupią.

Te Orędzia mają pomóc oczyścić Mój lud, łącznie z tymi, którzy przyjmują wezwanie do naśladowania Mnie, jak i tymi duszami, które są pozbawione miłości i mają zimne serca. Bez tego oczyszczenia ziemia nie stanie się z powrotem czysta. Musi zostać oczyszczona, by być godną, żebym ponownie mógł po niej chodzić. Moje dzieci powinny się radować. Lęk nie jest czymś, co pochodzi ode Mnie.

Lęk pochodzi od złego. Jednak zostanie wam to odpuszczone i będzie usprawiedliwione, gdy będziecie się lękali o te dusze, które chodzą ślepe. Nie dlatego, że nie potrafią widzieć, ale dlatego, że decydują się nie widzieć. Waszym obowiązkiem wobec Mnie, Moja umiłowana Armio wyznawców, jest pomóc Mi przygotować drogę dla Mojego nadchodzącego Boskiego Panowania na ziemi. Potrzebuję waszej pomocy. Potrzebuję waszych modlitw. Wasze modlitwy osłabią dzieło antychrysta, jak i fałszywego proroka, który zajmie miejsce w Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

Wszystkie Moje dzieci, musicie wiedzieć, że Ja przebaczam wszystko. Nawet ci, którzy są związani z grupami satanistycznymi, o których mówię, mogą być ocaleni przed dalszym schodzeniem – w dół do bram piekielnych. Grzech może zostać osłabiony z powodu modlitwy. Nie musicie iść do bitwy i walczyć z podniesionymi pięściami; jedyne, co musicie uczynić, to się modlić.

Mój Nowy Raj jest wspaniały, dzieci. Tak wiele przygotowań zostało ukończonych, z tymi samymi cudami, co dane Adamowi i Ewie, które odrzucili przez grzech. Wszystko jest gotowe. Wy, Moi wyznawcy, będziecie korzystali z tego pięknego Nowego Raju na ziemi, nad którym będę panował. Ponieważ wy, z tego pokolenia, zostaliście wybrani, aby cieszyć się tym Rajem, nie wolno wam zatrzymać się w waszym dziele pomagania Mi w zabraniu wszystkich Moich dzieci ze Mną do Mojego chwalebnego Królestwa.

Moje dzieci, bądźcie jednak tego świadomi, fałszywy prorok sprawi, iż uwierzycie, że on również przygotowuje was do podobnego miejsca w raju. Jego kłamstwa zafascynują grupę naiwnych wyznawców katolickich. Będzie on miał wspaniałą i czarującą zewnętrzną charyzmę i wszystkie Moje dzieci w Kościele katolickim będą zdezorientowane. Jeden znak, na który należy zwrócić uwagę, to będzie jego pycha i arogancja, ukryte za zewnętrzną, fałszywą pokorą. Moje dzieci zostaną tak oszukane, że będą myślały, iż jest on wyjątkową i czystą duszą.

Będzie traktowany jak żyjący święty. Nie będzie się kwestionować ani jednego słowa z jego ust. Będzie się wydawało, że posiada nadprzyrodzone dary i ludzie natychmiast uwierzą, że potrafi dokonywać cudów. Każdy, kto mu się sprzeciwi, będzie krytykowany i uważany za heretyka. Wszystkie te dusze, oskarżone o bycie heretykami, zostaną odrzucone niczym psom na pożarcie.

Cała prawda dotycząca Mojego Nauczania zostanie przeinaczona. Wszystko będzie kłamstwem. Prześladowania na początku będą się rozwijać powoli i będą subtelne. Moi prawdziwi wyświęceni słudzy będą musieli odprawiać Mszę prywatnie, a w wielu przypadkach nie w Kościele katolickim [nie oficjalnie w kościołach – przyp. red]. Będą musieli sprawować Msze w miejscach schronienia. Dzieci, kiedy to się stanie, nie wolno wam tracić nadziei. To przeminie po krótkim czasie.

Po prostu módlcie się za dusze, które w swoim oddaniu fałszywemu prorokowi zapomną o Trójcy Świętej, która jest fundamentem, a na nim zbudowany jest Kościół katolicki.

Wiele religii wyznaje po prostu jeden byt Trójcy Świętej. Niektóre oddają cześć Ojcu, inne Synowi, ale wszystkie czynią to samo, Moja córko.

Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. To jest Ojciec, Syn i Duch Święty, trzy różne Osoby, wszystkie w jednej Boskiej Istocie. Wszystkie religie zostaną obdarzone wkrótce prawdą i wielu zaakceptuje tę Świętą Tajemnicę. Idźcie za Mną drogą zbawienia, bo wy, Moi wyznawcy, macie przed sobą wspaniałą przyszłość, ale musicie pozostać silni. To jest wybrane pokolenie do Mojego Nowego Raju na ziemi.

Nie odrzucajcie tego wspaniałego Daru Życia, który lśni w całej swojej wspaniałości. Żadnej duszy nie będzie nic brakować. Mój Nowy Raj na ziemi będzie Erą Pokoju i szczęścia bez grzechu.

To jest Boska Wola Mojego Ojca i Jego obietnica dla ludzkości od samego początku. Bądźcie radośni i szczęśliwi, ponieważ możecie wiele oczekiwać, dzieci. Próby, które są przed wami, stracą na znaczeniu, kiedy ujrzycie chwalebne Królestwo, które na was czeka.

Kocham was, dzieci. Wiem, że Mnie kochacie. Z tego powodu proszę was, abyście okazywali miłość tym, którzy są ślepi na Mojego Ducha Świętego.

Módlcie się za nich przy każdej okazji, tak aby mogli ponownie zobaczyć prawdę Mojej obietnicy, złożonej ludzkości, kiedy umarłem, aby zapewnić wam Zbawienie Wieczne.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel całej ludzkości

False prophet will be treated like a living saint. Those who oppose him will be considered heretics

Saturday, January 21st, 2012 @ 13:15

My dearly beloved daughter, My messengers in the world, appointed to spread My Holy Word, have each been given a different role. No two the same.

This is why My messengers must never confuse each Message by comparing them with one another.

You, My daughter, as the 7th messenger, have been chosen, to inform My children of the Truth. Much of My Truth has been given to you already, but much more is to come now.

Because of the secrets contained within these, you will, when they are revealed, be ridiculed, sneered at and made to look like a fool.

These Messages are to help purify My people, including those who accept the calling to follow Me, as well as those souls, empty of love and cold of heart.

Without this cleansing, the Earth cannot be purified. It needs to be purified, in order for it to be made worthy, for Me to walk it again.

My children must rejoice. Fear is not something, which comes from Me.

Fear comes from evil. Yet, you would be forgiven and justified when you fear for those souls who walk in blindness. Not because they cannot see, but because they choose not to see.

Your duty to Me, My beloved Army of followers, is to help Me prepare the way for My forthcoming Divine Reign on Earth.

I need your help. I need your prayers. Your prayers will weaken the work of the antichrist, as well as the false prophet, who will take up position in the Holy See of Rome.

To all My children, you must know that I Am all-forgiving. Even those who are involved with satanic groups, about whom I speak, can be saved from descending any further, downwards to the gates of Hell.

Sin can be diluted, because of prayer. You do not have to go into battle and fight with your fists raised; all you have to do is to pray.

My New Paradise is magnificent, children. So much preparation has been completed, with the same wonders as presented to Adam and Eve, which they rejected, through sin. All is ready.

You, My followers, will benefit from the beautiful New Paradise on Earth, over which I will Reign.

Because you, of this generation, have been selected to enjoy this Paradise, you must not stop in your work to help Me take all of My children, with Me, into My Glorious Kingdom.

My children, be aware, however, that the false prophet will have you believe he is also preparing you for a similar place of paradise.

His lies will enthrall a naïve group of Catholic followers. He will present a wonderful and loving external charisma and all of My children, in the Catholic Church, will be confused.

One sign to look out for will be his pride and arrogance, hidden behind an exterior, false humility. So fooled will My children be, that they will think he is an exceptional and pure soul.

He will be treated like a living saint. Not one word out of his mouth will be questioned.

He will also appear to have supernatural gifts and people will instantly believe he can perform miracles.

Anyone, who opposes him, will be criticised and considered a heretic.

All such souls, accused of being heretics, will be cast aside and fed to the dogs.

All Truth, regarding My Teachings, will be twisted. Everything will be a lie. Persecution will evolve slowly and be subtle at first.

My true sacred servants will have to say Mass privately, and in many cases, not in a Catholic Church. They will have to offer Masses in refuges. Children when this happens you must not lose hope. This will be over within a short period of time.

Just pray for those souls who will, in their pledge to the false prophet, forget about the Blessed Trinity, which is the foundation upon which the Catholic Church is built upon.

Many religions follow just one entity of the Blessed Trinity.

Some honour the Father, others the Son, but all are one, My daughter.

There is only One True God. That is the Father, the Son and the Holy Ghost, three distinct persons all in One Divine Essence. All religions will be given the Truth, soon, and many will accept this Holy Mystery.

Follow Me towards the path of salvation, for you My followers have a glorious future ahead, but, you must remain strong.

This is the chosen generation, for My New Paradise on Earth.

Don’t reject this glorious Gift of Life, which glitters in all its magnificence. Not one soul will want for anything. My New Paradise on Earth will be an Era of Peace and happiness, without sin.

This is the Divine Will of My Father and has been His promise to mankind, right from the start.

Be joyful and happy, for you have much to look forward to, children.

The trials ahead will pale into insignificance, when you will witness the Glorious Kingdom, which is waiting for you.

I love you, children. I know that you love Me. Because of this, I ask you to show love to those who are blind to My Holy Spirit.

Pray for them at every opportunity, so that they can see again the Truth of My Promise, made to mankind when I died, to secure your Eternal Salvation.

Your beloved Jesus
Saviour of all Mankind