Jezus Do Ludzkości

Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta w ramach przygotowań do Mojego Powtórnego Przyjścia

piątek, 20 stycznia 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, nie jest konieczne, by martwić się opinią ludzi.

Poglądy ludzi są niczym, kiedy porówna się je z Moimi świętymi Słowami, danymi tobie. Moje Słowo jest najważniejsze. Żadne inne poglądy przeciwko Mojemu Słowu nie powinny cię martwić. Mam teraz, Moja córko, bardzo krótki czas na ratowanie ludzkości.

Moja córko, tak wiele będę teraz oczekiwał od ciebie, i tak szybko, że nie będziesz w stanie złapać tchu. Udzielam ci teraz wielu objawień, aby Moje dzieci wiedziały, jak mają się prawidłowo przygotować.

Jeśli pozwolisz sobie na rozproszenia, takie jak ludzkie opinie i poglądy, niepotrzebnie zabierające ci czas, to odciągnie cię to od Dzieła, które jest naprawdę ważne.

Pozwól Mi w tym czasie napełnić cię miłością i pocieszeniem, Moja córko. Ostrzeżenie jest bardzo blisko. Gdy tylko Promienie Mojego Miłosierdzia ogarną cały świat, każdy, kto we Mnie wierzy, będzie pokutował. Ci, którzy potępiają Moje Orędzia dane tobie, a którzy Mnie kochają, powrócą do Mojego Najświętszego Serca z miłością i radością w duszach.

Gdy tylko Ostrzeżenie będzie miało miejsce, nastąpi pewna liczba wydarzeń.

Antychryst i jego grupa, choć osłabiona w wyniku Światowej Spowiedzi, zacznie planować przejęcie Mojego Świętego Kościoła od wewnątrz.

Moja Armia zajmie pozycje i zacznie walczyć, aby ocalić Święty Kościół katolicki od ruiny. Oni, fałszywy prorok i jego zwolennicy, nie zwyciężą, Moja córko, ale jakże Ja bardzo płaczę za Moimi wyświęconymi sługami, którzy odpadną po drodze.

Tak bardzo zostaną zwiedzeni, że będą myśleć, iż podążają za prawowiernym Kościołem katolickim. W rzeczywistości będą po stronie fałszywego proroka, który z pychą i pogardą w sercu będzie rządził Moją Stolicą Apostolską.

Ty, Moja córko, musisz prosić Moje dzieci, by intensywnie się modliły, aby złagodzić tę obrzydliwość. Potrzebuję modlitwy do uratowania dusz Moich biednych, zwiedzionych księży, biskupów i kardynałów, ślepych na prawdę. Święta Stolica Piotrowa zostanie zbezczeszczona przez upadłych aniołów szatana w przymierzu z antychrystem i jego różnymi organizacjami. Wszyscy są jednym, Moja córko, pomiotem szatana.

Wiem, że jest to przerażające, ale nie potrwa to długo. Modlitwa, wiele modlitwy, złagodzi te wydarzenia i pomoże ich uniknąć.

Przygotujcie teraz swoje dusze, dzieci, idąc do spowiedzi, jeśli jesteście katolikami, tak szybko, jak możecie. Jeśli nie, wzywam was wszystkich do poszukiwania z czystością serca odkupienia za wasze grzechy. Złagodzi to wasze cierpienie pokuty podczas Ostrzeżenia. Po czym musicie się modlić o pokój na ziemi.

Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście rozpoczną się natychmiast po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie.

Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta, a tajemnice objawione poprzez ciebie, Moja córko, zostaną ukazane całemu światu. Moja Księga Prawdy zostanie dana światu, aby wasze dusze zostały oczyszczone w jedności ze Mną.

Dopiero wtedy będziecie gotowi do pójścia ze Mną do Ery Boskiej Woli Mojego Ojca, Ery Pokoju, Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel ludzkości

The Sealed Book of Truth will be opened in preparation for My Second Coming

Friday, January 20th, 2012 @ 20:15

My dearly beloved daughter, it is not necessary to worry about human opinion.

The views of mankind are nothing, when compared to My Holy Words, given to you.

My Word comes first. No other views against My Word should concern you.

Time, My daughter, is very short now for Me to save humanity.

My daughter, so much will now be expected of you, so quickly, that you will not be able to draw your breath.

There are many revelations now being imparted to you, so that My children know how to prepare themselves properly.

Should you allow distractions, such as people’s opinions or views, to take up your time, unnecessarily, then this will take you away from the Work, which is truly important.

Allow Me to fill you with love and comfort at this time, My daughter.

The Warning is very close. As soon as My Rays of Mercy envelop the whole world, anyone who believes in Me, will repent.

Those who denounce My Messages, given to you, and who love Me, will turn back to My Sacred Heart, with love and joy in their souls.

No sooner will The Warning have taken place, than a number of events will occur.

The antichrist and his group, although weakened as a result of the Global Confession, will begin to plan his seizure of My Holy Church from within.

My Army will take position, and begin to fight, to save the Holy Catholic Church, from ruination. They, the false prophet and his followers, will not win, My daughter, but how I cry for those sacred servants of Mine who will fall by the wayside.

So deluded will they be, that they will think they are following the orthodox Catholic Church.

In fact, they will be siding with the false prophet, who will rule over My Holy See, with pride and contempt in his heart.

You, My daughter, must ask My children to pray hard, in order to mitigate this abomination.

I need prayer to save the souls of My poor, misguided priests, bishops and cardinals, blind to the Truth.

The Holy Seat of Peter will be desecrated by Satan’s fallen angels, in league with the antichrist and his various organisations.

All are one, My daughter, spawned from Satan.

I know that this is frightening, but it will not last long. Prayer, and much of it, will ease and help avert these events.

Prepare your souls now, children, by going to Confession, if you are Catholic, as soon as you can. Otherwise I urge all of you to seek redemption for your sins with a purity of heart.

This will ease your suffering of penance at The Warning. Afterwards, you must pray for peace on Earth.

Preparations for My Second Coming will commence immediately after The Warning takes place.

The sealed Book of Truth will be opened and the secrets revealed through you, My daughter, for the whole world to see.

My Book of Truth will be given to the world, so that your souls are purified, in union with Me.

Only then, will you be ready to come with Me, into the Era of My Father’s Divine Will, the Era of Peace, My New Paradise on Earth.

Your beloved Jesus
Saviour of Mankind