Jezus Do Ludzkości

Antychryst, który ukrywa się za kulisami, wkrótce ujawni się światu

czwartek, 19 stycznia 2012 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, wzrastaj teraz w siłę, aby nadal głosić Moje najświętsze Słowo.

Ci, którzy słuchają Moje najświętszego Słowa i wierzą w nie, mogą uzyskać wielkie Łaski poprzez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty. Czyściec na ziemi, jaki wkrótce będą przechodzić dusze, które po Ostrzeżeniu okażą prawdziwą skruchę za swoje grzechy, będzie trudny. Ta pokuta jest ważna, dzieci. Nie walczcie z nią. Przyjmijcie ją.

Wy, którzy we Mnie wierzycie, musicie teraz słuchać. Będziecie wzrastać w liczbę, kiedy okażę światu Moje wielkie Miłosierdzie, a wasze głosy odbiją się echem na pustkowiu. To dzięki waszej sile i duchowi walki Mój Kościół będzie w stanie przetrwać prześladowania.

Wy, dzieci, nie macie się czego obawiać, gdy pokornie idziecie przy Moim boku. Wasze pokorne posłuszeństwo jest konieczne, jeśli macie otrzymać Łaski, aby pozostać silnymi, zachować odwagę i walczyć w Mojej Armii przeciwko antychrystowi.

On, Moje dzieci, ukrywa się za kulisami, ale wkrótce ujawni się światu. On nie ma wstydu i będzie się chlubił swoimi humanitarnymi wysiłkami. Wielu ulegnie jego urokowi, podczas gdy będzie się odwoływał do dobroci ich serc. Oto Modlitwa Krucjaty, aby pomóc powstrzymać antychrysta od zgładzenia Moich dzieci.

Modlitwa Krucjaty 20
Powstrzymaj antychrysta przed zniszczeniem świata

O Boże Ojcze, w Imię Twojego najdroższego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi pochwycenie dusz Twoich dzieci.

Błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś powstrzymał go przed wywoływaniem trwogi w Twoich dzieciach.

Błagam Cię, byś powstrzymał go przed skażeniem Twojego stworzenia, i proszę, byś zmiłował się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.

Wysłuchaj mojej modlitwy, drogi Ojcze, i uchroń wszystkie Twoje dzieci przed tym straszliwym złem.

Amen.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

Antichrist, who is hidden in the wings, will soon appear in the world

Thursday, January 19th, 2012 @ 20:30

My dearly beloved daughter, rise now with strength in order to continue to proclaim My most Holy Word.

To those, who listen and believe in My Most Holy Word, great Graces can be obtained through the recital of My Crusade Prayers.

The Purgatory on Earth, soon to be experienced by souls who show true remorse for their sins, after The Warning, will be difficult.

This penance is important children. Do not fight it. Accept it.

To those who believe in Me, you must listen now. You will grow in numbers, after My Great Mercy is shown to the world, and your voices will echo from the wilderness.

It will be through your strength and fighting spirit, that My Church will be able to survive the persecution.

You, children, have nothing to fear when you walk humbly by My Side.

Your humble obedience is essential if you are to be given the Graces, in order to stay strong, to keep your nerve and fight in My Army, against the antichrist.

He, My children, is hidden in the wings, but will soon appear before the world.

He has no shame and will boast of his humanitarian efforts. Many will fall for his charm, while he will appeal to their goodness of heart. Here is the Crusade of Prayer to help stop the antichrist from destroying My children:

Crusade of Prayer (20)

Stop the antichrist from destroying the world

“O God the Father, in the Name of Your precious Son, I call on You to prevent the antichrist from ensnaring the souls of Your children.

I beg You, Almighty Father, to stop him from inflicting terror on Your children.

I beg You to stop him from contaminating Your Creation and ask You to have Mercy on those poor souls who will be powerless against him.

Hear my prayer, dear Father, and save all Your children from this terrible evil.

Amen.”

Your beloved Jesus Christ