Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Nikczemny plan w Watykanie, aby zniszczyć Kościół katolicki

środa, 18 stycznia 2012 roku, godz. 9.50

Moje dziecko, wszystkie dzieci Boże potrzebują wytrwałości w tym czasie odstępstwa na świecie. Tak niewielu wierzy w swojego Boskiego Stwórcę, Mojego Ojca, Boga Najwyższego. Wkrótce ujrzą Prawdę, ale wielu nadal będzie utrzymywać, że nie ma Boga. Potrzeba teraz wiele modlitwy, dzieci.

Nikczemna sekta spiskuje przeciwko papieżowi Benedyktowi XVI w jego własnych korytarzach. Wyświęceni słudzy z Watykanu wiedzą o istnieniu tej sekty, ale są bezsilni wobec tej złej grupy, która przez wieki przenikała do Kościoła katolickiego. Oni są odpowiedzialni za przeinaczanie prawdy Nauczania Mojego Syna. Tak niewiele wiadomo o nich albo o ich niecnych dziełach. Wypierają oni prawdziwą doktrynę z Kościoła katolickiego, a w jej miejsce przez ostatnie czterdzieści lat na siłę wciskają katolikom letnią, rozwodnioną wersję. Tak wiele zamieszania zostało wprowadzone przez tę nikczemną, lecz ukrywającą się sektę, że Moje dzieci odchodzą od prawdziwego Kościoła.

Módlcie się, aby nie odsunęli papieża.

Módlcie się, aby fałszywy prorok nie zajął Tronu Ojca Świętego, by mógł rozpowszechniać kłamstwa.

Módlcie się, aby wyświęceni słudzy w Watykanie byli wystarczająco silni, by wytrzymać ten niegodziwy spisek zaprojektowany dla zniszczenia Kościoła katolickiego.

Planują zastąpić świętego Wikariusza, papieża Benedykta XVI, dyktatorem kłamstw. Utworzy on nowy kościół w przymierzu z antychrystem i jego grupą w celu oszukania świata.

Niestety, wiele Moich dzieci w swojej wierności wierze katolickiej będzie ślepo podążać za nową fałszywą doktryną, jak owce na rzeź.

Obudźcie się, dzieci, na prawdę. Ten nikczemny plan od lat zmienia zasadniczą prawdziwość doktryny katolickiej. Obrażacie Mojego Syna, kiedy przyjmujecie Najświętszą Eucharystię na rękę. To było ich działanie.

Obrażacie Mojego Syna, kiedy nie zabiegacie o prawdziwe sakramenty. Jednak ci, na których polegacie w tych rzeczach, nie zapewniają wam duchowego dobra, ponieważ nie umożliwiają tego, aby sakramenty były dostępne dla wszystkich.

Moje dziecko, wielkie zło ukryte przez wieki w korytarzach Stolicy Apostolskiej wkrótce się ujawni, tak że świat je zobaczy. Te z Moich dzieci, które są osłonięte Duchem Świętym, ujrzą prawdę, gdy nikczemne kłamstwo zostanie przedstawione światu. Pozostali pójdą ślepo ciemną uliczką. Nastąpi wielki podział w szeregach kapłanów, biskupów, arcybiskupów i kardynałów, jedna strona przeciw drugiej. Prawdziwi uczniowie będą musieli się ukrywać i nauczać nieoficjalnie, inaczej zostaną zabici. Prawdziwy Kościół będzie tak ukryty, że prawdziwi wierzący będą musieli się łączyć, by praktykować wierność Mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Ziemia zadrży w każdym zakątku na skutek Gniewu Mojego Ojca Niebieskiego przeciwko tej parodii.

Moje dziecko, oni nie mogą zwyciężyć. To wiara i odwaga ocalałych w chrześcijańskiej wierze sprawi, że ci nikczemni oszuści zostaną zgładzeni na zawsze. Oczekujcie teraz i przygotujcie się na ogłoszenie tych zmian w Kościele katolickim.

Wtedy poznacie prawdę tego, o czym wam mówię. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za papieża Benedykta i jego wiernych uczniów.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Wicked plan, within the Vatican, to destroy the Catholic Church

Wednesday, January 18th, 2012 @ 09:50

My child, perseverance is needed by all God’s children, during this time of apostasy in the world.

So few believe in their Divine Creator, my Father, God the Most High.

They will see the Truth shortly, but many will still argue that there is no God. Much prayer is needed now, children.

Pope Benedict XVI is being plotted against, within his own corridors, by an evil sect.

This sect is known to exist among those sacred servants within the Vatican, yet they are powerless against this evil group, which has infiltrated the Catholic Church for centuries.

They are responsible for twisting the Truth of my Son’s Teachings. So little is known about them or their vile works.

They have driven the True Doctrine from the Catholic Church and, in its place a lukewarm, watered down version has been force-fed to Catholics over the last forty years.

So much confusion has been spread by this wicked, but, hidden sect, that my children have wandered away from the True Church.

Pray that they do not drive the pope away.

Pray that the false prophet will not take the Seat of the Holy Father so that he can spread lies.

Pray that those sacred servants in the Vatican are strong enough to withstand this evil plot, designed to destroy the Catholic Church.

They plan to replace the Holy Vicar, Pope Benedict XVI, with a dictator of lies. He will create a new church in league with the antichrist and his group, in order to deceive the world.

Sadly, many of my children will, in their allegiance to the Catholic faith, follow blindly this new false doctrine, like lambs to the slaughter.

Wake up, children, to the Truth. This wicked plan has changed the fundamental authenticity of the Catholic Doctrine over the years.

You insult my Son when you receive the Holy Eucharist in the hand.

This was their doing.

You insult my Son when you do not seek the regular Sacraments. Yet, those whom you rely on for these do not ensure your spiritual well-being, because they do not make the Sacraments available to all.

My child, a great evil, hidden for centuries in the corridors of the Holy See, will shortly emerge for the world to see. Those of my children, who are covered with the Holy Spirit, will see the Truth, when the wicked lie is presented to the world.

Others will follow blindly down a dark alley. Great division will emerge within the ranks of priests, bishops, archbishops and cardinals, one side against the other.

Those true disciples will have to hide and preach privately or else be killed. So hidden will the True Church be, that the true faithful will have to bind together, in order to practice their allegiance to my Eternal Father.

The Earth will shake in every corner, caused by the Wrath of my heavenly Father, against this travesty.

My child, they cannot win. It will be by the faith and courage of the remnants of the Christian Faith, that will result in these wicked imposters being destroyed forever.

Await now and prepare for the Catholic Church to announce these changes.

Then you will know the Truth of what I tell you.

Pray, pray, pray for Pope Benedict and his true disciples.

Your beloved Mother
Mother of Salvation