Jezus Do Ludzkości

Wyświęceni słudzy, będziecie prowadzeni ku fałszywemu prorokowi

wtorek, 17 stycznia 2012 roku, godz. 14.00

Moja najdroższa, umiłowana córko, nadszedł czas, aby powiedzieć światu, by dusze przygotowały się na Mój Powrót na ziemię, jak to przepowiedziano.

Mój lud powstanie i powita Mnie, kiedy ponownie przybędę – tym razem, aby odzyskać Mój prawowity Tron, jako Król ludzkości.

Wy, którzy rozpoznajecie Mój Głos, musicie całkowicie Mi zaufać. Będę kierował was na drogę Prawdy, tak że każdy z was będzie godny, by wejść do Nowego Raju na ziemi.

Odrzućcie głos ciemności, który przy każdej okazji będzie was oślepiał i kusił do odwrócenia się ode Mnie. Ja Jestem waszym umiłowanym Zbawicielem, Który okrutnie umarł na Krzyżu. Jednak Moje cierpienie będzie wciąż trwać, dopóki nie ocalę Reszty Mojego Kościoła na ziemi. Przychodzę uratować was jeszcze raz. Pozwólcie Mi to uczynić bez przeszkód. Tak wielu z was zatkało już uszy na Moje błagania kierowane do ludzkości, aby przygotować swoje dusze do tej chwalebnej Ery Pokoju. Czyż nie wiecie, że was kocham?

To właśnie z powodu tej współczującej Miłości, którą mam dla każdego z was, przychodzę nie tylko, by was ostrzec, ale by pomóc wam przygotować się na ten wielki moment. Zdaję sobie sprawę, że ci z was, którzy Mnie kochają, a zwłaszcza Moi wyświęceni słudzy, ostrożnie wypatrują fałszywych proroków, którzy mogą się pojawić. Jest to bardzo ważne. Przyjdźcie teraz i poproście Mnie, abym napełnił was Duchem Świętym, tak aby Prawda mogła zostać i została wam objawiona. Jeśli nie zwrócicie się do Mnie, to nie dacie rady zrozumieć, czego od was oczekuję.

Przyjdźcie do Mnie. Wysłuchajcie Mnie teraz. Wasze cierpienie będzie trudne, ponieważ szatan nie da wam ani chwili odpoczynku. On wie, że staję się znany nie tylko dzięki Mojemu prorokowi końca czasów, Marii, lecz dzięki wielu duszom. Te Moje dusze, wybrane, aby być posłańcami końca czasów, będą tymi, które będą najbardziej powstrzymywane przez Moje wyświęcone sługi. Będziecie, niestety, prowadzeni przez zwodziciela ku fałszywemu prorokowi i jego służalcom, którzy wszędzie rozrzucili kłamstwa i nieprawdy.

Wy, którzy szybko potępiacie Moich posłańców, bądźcie bardzo ostrożni. Wy, Moi wyświęceni słudzy, będziecie głównym celem zwodziciela. To wasze umysły w pierwszej kolejności będą kierowane w odwrotną stronę. A gdy odwrócicie się ode Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, będziecie prowadzić Mój lud w złym kierunku. Nieświadomie uniemożliwicie im wysłuchanie prawdy z Moich Boskich Ust. Zagłodzicie Moje dzieci, pozbawiając je pożywienia niezbędnego dla ich duchowego wzrostu.

Wiedzcie teraz, że koniec czasów jest nad wami. Nie zmarnujcie czasu, jaki wam pozostał, żyjąc w próżni kłamstw i zamieszania. Bitwa się rozpoczęła, a Reszta Mojego Kościoła będzie ocalona, gdy będzie maszerować ze Mną do Mojego Chwalebnego Nowego Panowania. Módlcie się, żeby ani jedna dusza nie pozostała w tyle. Módlcie się też, abyście wy, Moi święci słudzy, nie byli odpowiedzialni za odciągnięcie Moich dzieci od Prawdy, od Światła, od Zbawienia, do którego mają prawo.

Idźcie teraz za Mną i pomóżcie Mi ratować dusze.

Wasz umiłowany Zbawiciel,
Jezus Chrystus

Sacred servants, you will be led towards the false prophet

Tuesday, January 17th, 2012 @ 14:00

My dearest beloved daughter, the time has come to tell the world to prepare their souls for My Return to Earth as foretold.

My people will rise and welcome Me, when I come again, this time to reclaim My Rightful Throne, as the King of Mankind.

For those who recognise My Voice, you must trust in Me completely.

I will direct you on the path of Truth so that each of you will be made worthy to enter the New Paradise on Earth.

Reject the voice of darkness, which will, at every opportunity, blind you and tempt you to turn your back on Me.

I Am your beloved Saviour, Who died cruelly on the Cross. Yet My suffering will continue, until I have salvaged the remnant of My Church on Earth.

I Am coming to save you, yet again. Allow Me to do this, without hindrance.

So many of you are already turning a deaf ear to My pleas to humanity to prepare your souls for this Glorious Era of Peace. Don’t you know that I love you?

It is because of the compassionate Love I hold for each of you, that I come, not just to warn you, but to help to prepare you for this great moment.

I realise that those of you who love Me, especially My sacred servants, watch guardedly, for false prophets, who may emerge. This is very important. Come now and ask Me to fill you with the Holy Spirit, so that the Truth can and will be revealed to you.

Should you not turn to Me, then you will fail to understand what it is I expect of you.

Come to Me. Hear Me, now. Your suffering will be difficult, for Satan will not give you a moment’s rest.

He knows that I Am making Myself known, not just through My end time prophet, Maria, but through many souls. Those souls of Mine, chosen to be the end time messengers, will be the ones who will be blocked by My sacred servants, the most.

You will, sadly, be led by the deceiver towards the false prophet instead, and his minions, who spew lies and untruths everywhere.

For those of you quick to condemn My messengers, be very careful. You, My sacred servants, will be the main target of the deceiver.

It will be your minds, which will be turned the other way first. For when you turn your back on Me, your Divine Saviour, you will then steer My people in the wrong direction.

Unwittingly, you will prevent them from hearing the Truth from My Divine Lips.

You will starve My children of the nourishment essential to their spiritual growth.

Know now, that the end times are upon you. Do not squander the time you have left living in a vacuum of lies and confusion.

The battle has begun and My Remnant Church will be saved as it marches with Me to My Glorious New Reign.

Pray that not one soul is left behind.

Pray also that you, holy servants of Mine, are not responsible for drawing My children away, from the Truth, from the Light, from the Salvation, that is their right.

Follow Me, now, and help Me save souls.

Your beloved Saviour
Jesus Christ