Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Ostatni posłaniec ma zapowiedzieć Powtórne Przyjście

poniedziałek, 16 stycznia 2012 roku, godz. 13.20

Moja córko, kiedy wysyłam proroków na świat, zazwyczaj są to ci, których się najmniej spodziewacie. Nigdy nie znajdziecie ich na najwyższych szczeblach Mojego Kościoła. Ani też nie będą to ci, którzy na zewnątrz najbardziej wydają się świętymi duszami. W wielu przypadkach nie będą oni godni tego szczególnego Daru. Wybieram jednak niedoskonałe dusze z niezwyczajnych, lecz prostych pozycji społecznych, abym mógł uformować ich na takie stworzenia, jakich pragnę.

Moi prorocy na koniec czasów nie są inni. Nie będą łatwo przyjmowani. Tak jak na początku, kiedy pierwszy raz wysłałem Moich proroków, aby przygotować ludzkość na przybycie Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Mesjasza, było im trudno sprawić, aby ich głosy zostały usłyszane. Te głosy Moich prawdziwych posłańców końca czasów na początku ich misji nie będą słuchane. Jednak w końcu zostaną rozpoznane, ponieważ będzie to Mój Głos, który stanie się łatwy do zidentyfikowania. Ty, Moja córko, jesteś ostatnim posłańcem, wysłanym, by zapowiedzieć przybycie Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, na Jego bardzo oczekiwane Powtórne Przyjście. Jest to dla ciebie przerażające, a czasami bardzo trudne do zrozumienia. Jednak to jest prawda.

To Dzieło, kiedy będziesz otrzymywała Boskie Orędzia na przygotowanie ocalałych z Mojego Kościoła na ziemi na Powtórne Przyjście, będzie trudne. Chociaż wyznaczyłem wiele wybranych dusz do chwili obecnej i nadal będę się z nimi kontaktował dla dobra całej ludzkości, to ich udział będzie łatwiejszy. Twoja rola będzie skrajnie trudna i będziesz z tego powodu prześladowana.

Błogosławię cię każdą Łaską z Mojego Królestwa Niebieskiego. Będziesz iść naprzód, jako wybrane narzędzie, by przekazywać światu Moje najświętsze Słowo. To Dzieło będzie przez cały czas chronione. Tak, będziesz atakowana, prawie codziennie, ale to wiedz. Gdyby to Dzieło nie było tak ważne, to czy myślisz, że mogłoby skupić uwagę szatana i jego królestwa upadłych aniołów?

Oni, Moja córko, przeniknęli ziemię i w wielu przypadkach, nie wzbudzając żadnych podejrzeń, wpełzli do serc i dusz wielu Moich dzieci.

Święta Ścieżka twojego Dzieła, ostatni posłańcu, wysłany na ziemię, aby ocalić ludzkość z ostatecznego uścisku szatana, została przepowiedziana w Piśmie. Świat oczekuje tych poleceń z Mojego świętego rozporządzenia. Wielu fałszywych proroków będzie próbowało przyblokować to Moje święte Słowo poprzez szerzenie kłamstw i zamieszania. Te Orędzia będą podważane i badane przez Mój Kościół w poszukiwaniu błędów. One jednak przekazują wyłącznie prawdę. Wiele prawdy ignorowanej przez Moje kościoły poprzez wieki ponownie wyjdzie na jaw.

Zostanie wam przekazanych, dzieci, więcej objawień dotyczących prawdy o waszym Życiu Wiecznym. To Dzieło spowoduje oburzenie, Moja córko. Będziesz opluwana, wyśmiewana, pogardzana i powstrzymywana na każdy możliwy do wyobrażenia sobie sposób. Ci, którym jest trudno przyjąć prawdę daną tobie, ostateczny proroku końca czasów, niech posłuchają teraz Moich błagań.

Musicie Mnie prosić o Dar Ducha Świętego, zanim będziecie mogli otworzyć uszy, by usłyszeć Mój Głos, na Prawdę Mojego świętego Słowa i na wskazania, które dam wam wszystkim, abyście mogli mieć Życie Wieczne. Moje Słowa staną się proste, tak aby każdy mężczyzna, kobieta i dziecko mogli podążyć za Moim świętym Słowem. Ale musicie to wiedzieć. Choć będzie wiele Miłości i Światła promieniującego przez Moje Słowo, będzie również Atmosfera Boskiego Autorytetu, której nie będziecie w stanie zignorować. To w ten sposób będziecie wiedzieć, że to przemawiam Ja, wasz Bóg, Ojciec Przedwieczny. Moja Miłość wtargnie do waszych dusz i podniesie wasze serca do jedności z Moim.

Wszystkie przygotowania są ukończone. Po wielkim Miłosierdziu Mojego Syna umiłowanego zostanie przeznaczony czas, aby przygotować świat na Jego Powtórne Przyjście. Tak, dzieci. Organizuję teraz ratowanie Moich dzieci od ciemności. Odzyskuję Moje stworzenie, Moje dzieci, i Ja zabieram was do waszego prawowitego domu, waszego Dziedzictwa, Nowego Raju. Bądźcie cierpliwi, dzieci. Pamiętajcie tylko, że was kocham. Ufajcie Mi i Mojemu świętemu Słowu dawanemu wam poprzez Mojego proroka końca czasów, Marię od Bożego Miłosierdzia.

Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy
Stworzyciel wszystkich rzeczy

God the Father: Final messenger to herald the Second Coming

Monday, January 16th, 2012 @ 13:20

My daughter, when I send prophets into the world, they will usually be those whom you least expect.

Never will you find them in the highest echelons of My Church. Nor will they be the most outwardly holy souls.

In many cases, they will not be worthy of this special Gift. Yet, I chose imperfect souls from unusual, but simple, walks of life, so that I can mould them into the creatures I so desire.

My prophets for the end times are no different. They will not be accepted easily. As in the beginning, when I first sent My prophets to prepare mankind for the arrival of My beloved Son, Jesus Christ, the Messiah, they found it difficult for their voices to be heard.

The voices of My genuine end time messengers will not be listened to at the start of their mission. Yet, in time, they will be recognised, for it will be My Voice that will become easily identifiable. You, My daughter, are the final messenger sent to herald the arrival of My beloved Son, Jesus Christ, for His much anticipated Second Coming.

This is frightening for you and, at times, very difficult to digest. Yet it is the Truth.

This Work, when you will be given Divine Messages to prepare the remnants of My Church on Earth for The Second Coming, will be difficult.

While I have selected many chosen souls up to now and will continue to communicate with them for the good of all mankind, their lot will be easier.

Your lot will be difficult in the extreme and you will be persecuted because of it.

I bless you with every Grace from My Heavenly Kingdom.

You will move forward, as the chosen instrument, to impart My Most Holy Word to the world. This Work will be protected at all times.

Yes, you will be attacked, almost daily, but know this. If this Work were not so important, do you think that it could escape the notice of Satan and his dominion of fallen angels?

They, My daughter, have infiltrated the Earth and have crawled, in many cases, unsuspectingly, into the hearts and souls of many of My children.

The Holy Path of your work, you the final messenger, sent to Earth to help save humanity from the final grip of Satan, has been foretold in the Scriptures.

The world has been awaiting these instructions, by My Holy Command.

Many false prophets will try to block this, My Holy Word, through the spread of lies and confusion.

These Messages will be questioned and examined by My Church, for errors. Yet they impart only the Truth.

Much of the Truth, ignored by My churches down through the centuries, will emerge again.

More revelations as to the Truth of your Eternal Life, children, will be revealed to you.

This Work will cause outrage, My daughter. You will be spat upon, ridiculed, looked down upon and blocked in every way imaginable.

To those who find difficulty with the Truth given to you, the final end time prophet, hear now My pleas.

You must ask Me for the Gift of the Holy Spirit, before you can open your ears to hear My Voice, to the Truth of My Holy Word and to the instructions that I will give you all, so that you can have Eternal Life.

My Words will be made simple so that every man, woman and child can follow My Holy Word. But, you must know this. While there will be much Love and Light shining through My Word, there will also be an Air of Divine Authority, which you will find impossible to ignore.

That is how you will know that it is I, your God, your Eternal Father, who speaks. My Love will invade your souls and lift your hearts in union with Mine.

All preparations are in place. After My beloved Son’s Great Mercy, the time will be set aside to prepare the world for His Second Coming.

Yes, children, I Am now arranging to save My children from the darkness. I Am reclaiming My Creation, My children, and I Am taking you to your rightful home, your inheritance, The New Paradise.

Be patient, children. Just remember I love you. Trust in Me and in My Holy Word given to you through My end time prophet, Maria Divine Mercy.

Your Eternal Father
God of the Most High
Creator of all things