Jezus Do Ludzkości

Naukowcy publicznie zaprzeczą, że ten Cud miał miejsce

piątek, 13 stycznia 2012 roku, godz. 21.35

Moja najdroższa, umiłowana córko, Moje Boże Miłosierdzie zostanie w końcu ostatecznie wypełnione i zrozumiane.

Promienie Mojego Miłosierdzia, które pojawią się na różowym niebie, ogarną ziemię, aby zbawić ludzkość. Ani jedna osoba nie będzie wykluczona. Prezydenci, królowie, królowe, książęta, biedacy, celebryci, żebracy, złodzieje, mordercy, ateiści i wierzący w Boga Ojca i Mnie, Jego Syna umiłowanego, wszyscy zostaną dotknięci Moim Darem. Bezczelni upadną w pokorze, kiedy ujrzą swoje ciężkie grzechy takimi, jakimi są one w Moich Oczach. Niegodziwi zobaczą Światło Mojego Boskiego Istnienia i będą musieli dokonać wyboru. Przyjmą Moją Miłość i Miłosierdzie lub uderzą Mnie w Twarz. Jakkolwiek, wszystkie Boże dzieci ujrzą Promienie Mojego Miłosierdzia i trudno im będzie zignorować ten Cud. Wzywam was wszystkich, byście się modlili, aby Moje Miłosierdzie zostało przyjęte i zaakceptowane w taki sposób, jak głodny człowiek chwyta się chleba życia. Bez tego chleba umrze. Są tylko dwie drogi. Pójdźcie ze Mną, waszym Boskim Zbawicielem, lub stawcie czoła ogniowi piekielnemu.

Ja Jestem zawsze miłosierny, ale będziecie mieli tak mało czasu, aby po Ostrzeżeniu okazać skruchę.

Wielu naukowców i tych z armii szatana zostanie wykorzystanych, aby publicznie zaprzeczyć, że ten Wielki Cud miał miejsce. Módlcie się za nich, aby to oszustwo nie zwiodło tych letnich dusz, które mogą raz jeszcze być kuszone, by odwrócić się ode Mnie.

Przygotujcie się, dzieci. Pamiętajcie, że ta Interwencja z Nieba jest jedynym sposobem, w jaki mogę uratować większość ludzkości. Gdybym nie miał wylać Mojego Miłosierdzia nad całym światem, tak mało dusz mogłoby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi. Kocham was wszystkich i przyjmuję do Głębin Mojej Miłości i Miłosierdzia. Nie lękajcie się, wasze dusze zostaną napełnione Moim Duchem Świętym. Wierzący, to was nawet wzmocni w waszej miłości do Mnie i wtedy przyłączycie się do Mojej Armii, by nawracać tych, którzy potrzebują więcej czasu, aby zwrócić się do Mnie.

Wasz Zbawiciel i Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus

Scientists will publicly deny this Miracle has taken place

Friday, January 13th, 2012 @ 21:35

My dearest beloved daughter, My Divine Mercy will be finally realised and understood at last.

My Rays of Mercy, which will commence with the pink skies, will flood the Earth to save mankind.

Not one person will be excluded. Presidents, kings, queens, princes, paupers, celebrities, beggars, thieves, murderers, atheists and believers in God the Father and Me, His beloved Son, will all be touched by My Gift.

The arrogant will fall in humility when they see their grievous sins, as they appear before My Eyes.

The wicked will see the Light of My Divine Existence and will have to make a choice. They will accept My Love and Mercy or they will slap Me in the Face. Either way, all of God’s children will see My Rays of Mercy and will find it hard to ignore this Miracle.

I urge all of you to pray that My Mercy will be welcomed and accepted, like a hungry man who grasps the bread of life. Without this bread he will die.

There are only two paths. Come with Me, your Divine Saviour, or face the fires of Hell.

I Am ever Merciful, but there will be so little time for you to show remorse after The Warning.

Many scientists and those in Satan’s army, will be used to publicly deny that this Great Miracle will have taken place. Pray for them, so that this deceit does not seduce those lukewarm souls who may be tempted to turn their backs on Me, yet again.

Prepare, children. Remember this Intervention from Heaven is the only way I can save most of humanity.

Were I not to pour out My Mercy over the whole world, very few souls could enter My New Paradise on Earth.

I love you all and welcome you into the Bosom of My Love and Mercy.

Have no fear, your souls will be flooded with My Holy Spirit. For believers, this will make you even stronger in your love for Me and then you will join in My Army to convert those who need more time to turn to Me.

Your Saviour and King of Mercy
Jesus Christ