Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Moje dziecko, pokój wkrótce zapanuje na ziemi

piątek, 13 stycznia 2012 roku, godz. 20.15

Moje dziecko, pokój wkrótce zapanuje na ziemi.

Będą zawirowania i konflikty, ale jest to konieczne, aby wyplenić ostatnią niegodziwość na ziemi. Ręka Mojego Ojca szybko opadnie na tych, którzy lekceważą Miłosierdzie Mojego Syna. On nie będzie tolerował ich nieposłuszeństwa, gdy Prawda zostanie im już ujawniona. Tym, którzy odwracają się od Mojego Syna, zostanie po Ostrzeżeniu przyznany pewien czas na okazanie skruchy za grzechy, ale nie potrwa to długo. Módlcie się za te dusze, których upór będzie ich upadkiem.

Moje dziecko, zmiany już się dokonują i wiele się wkrótce wydarzy. Wypatrujcie na niebie, dzieci, pierwszych znaków Miłosierdzia Mojego Syna. Wy z pokornymi i skruszonymi sercami, nie lękajcie się, bo będzie to czas, na który czekacie. Te dusze, które nie rozpoznają Istnienia Mojego Syna, będą zaskoczone i pełne smutku, gdy Prawda zostanie im w końcu przedstawiona. Te umęczone dusze, które przysięgły wierność złemu, będą przytłoczone żalem, podczas gdy inni ukryją się przed Prawdą, ponieważ nie będą w stanie wytrzymać Światła.

Módlcie się, aby wszystkie te dusze, poprzez modlitwy innych, mogły zostać i zostały odkupione w Oczach Mojego drogiego Syna. Nawrócenie oddali karę i złagodzi nikczemne plany, realizowane już przez antychrysta dla zgładzenia ludzkości. Módlcie się, aby walka pomiędzy Niebem a złym duchem odniosła taki skutek, że wszystkie dzieci Boże będą mogły być zbawione i oszczędzone od ognia piekielnego.

Wasza umiłowana Matka
Królowa róż
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: My child, peace will reign on Earth soon

Friday, January 13th, 2012 @ 20:15

My child, peace will reign on Earth soon.

There will be turbulence and strife, but it is necessary in order to weed out the final wickedness on Earth.

My Father’s Hand will fall swiftly on those who ignore my Son’s Mercy. He will not tolerate their disobedience once the Truth has been revealed to them.

Those who turn their backs on my Son, after The Warning, will be accorded a certain period of time in which to show remorse for their sins, but, this will not last long. Pray for those souls whose obstinateness will be their downfall.

My child, the changes are already underway and much will happen quickly. Watch the skies, children, for the first signs of my Son’s Mercy. For those with humble and contrite hearts have no fear because this is the time you have been waiting for.

Those souls, who do not recognise my Son’s Existence, will be surprised and sorrowful when the Truth is finally presented to them.

Those tormented souls who have pledged allegiance to the evil one will be overwhelmed with grief, while others will hide from the Truth, because they will not be able to withstand the Light.

Pray that all such souls, through the prayers of others, can and will be redeemed, in the Eyes of my Precious Son.

Conversion will avert chastisement and ease the wicked plans underway by the antichrist to destroy humanity.

Pray that the battle between Heaven and the evil one will result in that all of God’s children can be saved and spared from the fires of Hell.

Your beloved Mother
Queen of the Roses
Mother of Salvation