Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Modlitwa Krucjaty 19 – Modlitwa za młodych ludzi

piątek, 13 stycznia 2012 roku, godz. 8.00

Moje dziecko, jestem dzisiaj smutna, ponieważ bardzo cierpię, gdy myślę o tych biednych duszach, które umrą podczas Ostrzeżenia. Musisz prosić o niezwłoczną modlitwę za te dusze, które gniewają Mojego Ojca. Ich zachowanie jest obrzydliwością w Jego Oczach. Proszę, módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci ciemności, z których wielu nie wie, co czyni. Ich nikczemność doprowadza Mojego Syna do płaczu, a Jego Rany się jątrzą. Ważne jest, aby tak wiele dusz, jak to możliwe, zostało wziętych w Ramiona Mojego Syna w Jego Bożym Miłosierdziu. Proszę, byś zwróciła się z prośbą, aby ta Modlitwa Krucjaty była odmawiana do Mnie, Matki Zbawienia, by ratować te biedne dzieci.

Modlitwa Krucjaty 19
Modlitwa za młodych ludzi

Matko Zbawienia, proszę Cię, abyś modliła się o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego umiłowanego Syna, kiedy przychodzi ratować całą ludzkość.

Nie pozwól odpaść żadnej duszy.

Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Modlę się, Matko, aby wszystkie były zbawione, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim świętym płaszczem, aby zapewnić im ochronę przed oszustem, której potrzebują.

Amen.

Moje dziecko, wszystkie dusze są ważne dla Mojego Syna. Ale to młode dusze w grzechu śmiertelnym najbardziej Go ranią.

Módl się, aby Światło Miłosierdzia zajaśniało poprzez ciemność w ich umysłach i duszach. Módl się, aby odrzucili swoje straszne życie zepsucia i pustki, które prowadzą. Módl się, żeby przemogli się i błagali o Miłosierdzie. Inaczej nigdy nie otrzymają Łask, których potrzebują, aby wejść do Nowego Raju.

Jak wielką stratą będą ci młodzi ludzie dla reszty z was, którzy przyjmiecie Dar Ostrzeżenia i wejdziecie do Nowej Ery Raju na ziemi. To złamie Serce Mojego Syna, jeśli oni nie będą mogli być zbawieni.

Wasza umiłowana Matka Maryja
Królowa Nieba
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Crusade Prayer (19) Prayer for young people

Friday, January 13th, 2012 @ 08:00

My child, I am sorrowful today because I suffer much as I think of those poor souls who will die during The Warning.

You must ask for urgent prayer for these souls, who anger my Father. Their behaviour is an abomination in His Eyes.

Please pray, pray, pray for these children of the dark, many of whom do not know what they are doing.

Their wickedness causes my Son to weep and His Wounds to fester. It is important that as many souls as possible are enveloped into the Arms of my Son at His Divine Mercy. Please ask for this Crusade of Prayer to be said to me, the Mother of Salvation, to save these poor children.

Crusade of Prayer (19)

Prayer for young people

“Mother of Salvation, I ask you to pray for the Mercy of young souls who are in terrible darkness so that they recognise your beloved Son when He comes to redeem the whole of mankind.

Let not one soul fall by the wayside.

Let not one soul reject His Great Mercy.

I pray, Mother, that all are saved and ask you to cover these souls with your Holy Mantle. To provide them the protection they need from the deceiver.

Amen.”

My child, all souls are important to my Son. But, it is the young souls in mortal sin, who hurt Him the most.

Pray that the Light of Mercy shines through the darkness of their minds and souls. Pray that they will reject the terrible lives of depravity and emptiness that they lead. Pray that they will reach up and beg for Mercy. Otherwise, they will never receive the Graces they need to enter the New Paradise.

What a loss these young people will be to the rest of you, who will accept the Gift of The Warning and enter the New Era of Paradise on Earth. It will break My Son’s Heart if they cannot be saved.

Your beloved Mother Mary
Queen of Heaven
Mother of Salvation