Jezus Do Ludzkości

Módlcie się za dusze w grzechu śmiertelnym, które mogą nie mieć szansy na poszukiwanie odkupienia

czwartek, 12 stycznia 2012 roku, godz. 15.30

Moja najdroższa, umiłowana córko, jest potrzeba, by wszyscy modlili się teraz z całego serca za dusze, które mogą nie przeżyć szoku, kiedy doświadczą Ostrzeżenia i Mojego wielkiego Miłosierdzia. Niektóre z tych biednych dusz w grzechu śmiertelnym mogą nie mieć szansy na poszukiwanie odkupienia, więc postanówcie, proszę, aby wasze modlitwy były ofiarowane za takie dusze.

Jest pilna potrzeba modlitwy za te dusze w ciemności. Tak bardzo są one nastawione w swojej niegodziwości na niszczenie ludzkości, poprzez kontrolę monetarną i inne struktury kontroli, że doświadczą Ostrzeżenia jako strasznego szoku. Muszę im dać szansę na nawrócenie, ale wielu będzie Mi stawiać opór. Proszę, módlcie się za te torturowane dusze. Na końcu chciałbym poprosić wszystkich Moich wyznawców o odmawianie przy każdej okazji Koronki do Bożego Miłosierdzia, ponieważ przybliża się teraz czas Mojego wielkiego Ostrzeżenia. Ci wszyscy wierzący, którzy odrzucają uznanie tego, że to Ja, Jezus Chrystus, ich Zbawiciel, mówię do nich przez te Orędzia, niech Mnie teraz posłuchają. Nie bądźcie jak te biedne dusze, które żyły w czasach Noego, kiedy był on wyszydzany. Otwórzcie swoje umysły i hojnie poświęćcie swój czas na modlitwę. To jest wszystko, o co was proszę w tym czasie. Wy, Moje dzieci, będziecie płakać łzami skruchy, kiedy zdacie sobie sprawę ze swojego błędu. Tak, przebaczę wam, choć głęboko Mnie zraniliście.

Wasze obelgi Mnie ranią.

Wasze drwiny są jak nóż, który przeszywa Mnie na wylot, ponieważ myślicie, że Mnie znacie, ale tak nie jest.

Wasze umysły są zamknięte na Mój prawdziwy Głos, który jest jak wołanie na pustkowiu.

Wasza wyniosłość Mnie obraża.

Musicie przyjąć, że teraz jest przygotowywana droga na Moje Powtórne Przyjście. Może Mnie teraz nie słuchacie, gdy błagam was, byście modlili się za dusze, które zostaną utracone dla Mnie. Ale będziecie słuchać, kiedy zostanie to wam udowodnione, po tym Wielkim Wydarzeniu. Dlatego będę oczekiwał, że pójdziecie za Mną i utworzycie Resztę Mojego Kościoła. To wtedy wszyscy się zjednoczymy, aby zebrać to, co pozostawione, gdy będziemy szli do Mojego Nowego Raju.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

Pray for souls in mortal sin, who may not get the chance to seek redemption

Thursday, January 12th, 2012 @ 15:30

My dearest beloved daughter, there is a need for everyone to pray with all their hearts now, for the souls who may not survive the shock when they witness The Warning and My Great Mercy.

Some of these poor souls in mortal sin may not get the chance to seek redemption, so please ensure that your prayers are offered up for such souls.

Prayer is urgently needed for those souls in darkness. So intent are they in their wickedness to destroy humanity, through monetary and other controls, that they will find The Warning to be a terrible shock.

I need them to be given the chance to repent, but many will resist Me. Please pray for these tortured souls.

Finally I would like to ask all My followers to recite the Divine Mercy at every opportunity as the times gets closer now for My Great Warning.

To all those believers who refuse to accept that it is I, Jesus Christ, their Saviour speaking to them through these Messages, hear Me now.

Do not be like those poor souls, who lived in the time of Noah, when he was sneered at.

Open your minds and give generously of your time in prayer. That is all I ask of you at this time. You, My children, will cry tears of remorse when you realise your mistake. And yes, I will forgive you even though you have hurt Me deeply.

Your insults wound Me.

Your taunts are like a knife twisting Me inside out because you think that you know Me, but, you don’t.

Your minds are closed to My True Voice, which is like a cry in the wilderness.

Your loftiness offends Me.

You must accept that the way is now being planned for My Second Coming.

You may not listen to Me now, as I plead with you to pray for souls who will be lost to Me. But, you will when this is proven to you, after this Great Event.

For then I will expect you to follow Me and form the remnants of My Church. It will be then that we will all unite to pick up the pieces left, as we walk towards My New Paradise.

Your beloved Jesus Christ
Saviour and Redeemer of all Mankind