Jezus Do Ludzkości

Jezus woła do dzieci na całym świecie

niedziela, 8 stycznia 2012 roku, godz. 15.30

Moja najdroższa, umiłowana córko, wołam dzisiaj do wszystkich dzieci w wieku powyżej siedmiu lat i do każdego Mojego dziecka na świecie. Wy, Moje małe dzieci, jesteście w Moich Oczach jak klejnoty. Przynosicie Mi tak czułą miłość i znajduję wielkie upodobanie, przebywając z wami. Wiedzcie, że bardzo was kocham. Niektórzy z was już Mnie znają i jest to dobre.

Zapraszam was, abyście więcej ze Mną rozmawiali, swoimi własnymi słowami, jak przyjaciele. Nigdy nie czujcie się przymuszeni do uczenia się lub odmawiania modlitw, które mogą być dla was trudne. Przeciwnie, przyjdźcie do Mnie i dzielcie się wszystkimi swoimi myślami, lękami, wiadomościami lub problemami. Zawsze jestem przy was, nawet gdy Mnie ignorujecie. Zawsze jestem pełen nadziei. Wy, biedni, młodzi ludzie, których życie jest wypełnione fałszem lub którzy jesteście wciągnięci w picie czy narkotyki, musicie to wiedzieć. Choć może odczuwacie wewnętrzną pustkę, to musicie podać Mi swoją dłoń, a Ja ją uchwycę. Uratuję was od tonięcia w morzu dezorientacji. Wielu z was czuje się bezwartościowymi i bez znaczenia. Jesteście tak przytłoczeni przez tych, których ubóstwiacie, ze świata muzyki i sławy, że czujecie się zupełnymi nieudacznikami. Nigdy się tak nie czujcie, Moje małe dzieci, bo w Moich Oczach jesteście zupełnie wyjątkowi. Każdy z was posiada unikalne miejsce w Moim Sercu. Pozwólcie Mi zabrać was w podróż do wspaniałej nowej przyszłości.

Niedługo wprowadzę nową, wspaniałą Erę Pokoju i Chwały na ziemi. Musicie być silni. Nigdy się nie poddawajcie, kiedy czujecie się przygnębieni. Nie rozpaczajcie, gdy czujecie się bezwartościowi. Pamiętajcie, urodziliście się dla konkretnego powodu. Bez względu na to, jaka jest wasza sytuacja, powód waszych narodzin jest taki. Urodziliście się, aby przyłączyć się do Mnie jako część Mojego Nowego chwalebnego Królestwa. Wiem, że trudno jest wam usłyszeć Mój Głos, kiedy jest tak wielu fałszywych bogów, starających się pozyskać waszą uwagę.

Moja obietnica dla was jest taka. Przeżywajcie swoje życie w nadziei i miłości do Mnie, waszego Jezusa, a dam wam Dar Raju. Ten Raj jest tym, co czeka na was, jeśli tylko zechcecie poprosić Mnie, bym pomógł wam w waszej podróży ku Mnie.

Ja Jestem Miłością, której brakuje w waszym życiu.

Ja Jestem Pokojem, którego szukacie.

Ja Jestem Pomocą, której potrzebujecie, aby ponownie odczuć Miłość w waszych sercach.

Ja Jestem Miłością.

Ja Jestem Światłem.

Beze Mnie pozostaniecie w ciemności.

Kocham was bez względu na to, jak bardzo możecie Mnie ranić lub obrażać.

Odmawiajcie tę krótką modlitwę, a natychmiast pośpieszę ku wam.

Jezu, jeśli mnie słyszysz, wysłuchaj mojego wołania o pomoc.

Proszę, pomóż mi poradzić sobie z tymi, którzy sprawiają mi ból.

Pomóż mi pohamować zazdrość opanowującą moje życie i odwiedź mnie od pragnienia rzeczy, których nie mogę mieć.

Zamiast tego otwórz moje serce na Ciebie, drogi Jezu.

Pomóż mi odczuć prawdziwą miłość – Twoją Miłość, i odczuć prawdziwy pokój w sercu.

Amen.

Radujcie się, Moje dzieci, bo mówię teraz do waszych serc z Niebios. Ja Jestem realny. Ja istnieję. Kocham was i nigdy nie porzucę walki o uratowanie was, tak bym mógł zabrać was, wasze rodziny i przyjaciół do Nowego Raju na ziemi. Ten Raj został stworzony dla Adama i Ewy, a teraz powróci na ziemię. Chcę, abyście byli częścią tego nowego chwalebnego życia, które przekracza wasze marzenia.

Błogosławię was teraz.

Wasz umiłowany Przyjaciel
Jezus

Jesus calls to children all over the world

Sunday, January 8th, 2012 @ 15:30

My dearest beloved daughter, I call out today to all children over the age of seven and to every single child of Mine in the world. You, My little children, are like jewels in My Eyes. You bring Me such tender love and I delight in your company. Know that I love you very much. Some of you know Me already and that is good.

I invite you to chat with Me more, in your own words, as a friend. Never feel you must learn or recite prayers, which you may find difficult. Instead, come to Me and share all of your thoughts, fears, news or problems. I Am always at your side even when you ignore Me. I Am always hopeful.

To those poor young people, whose lives are filled with falsities or who are involved with drink or drugs, you must know this. Although you may feel emptiness inside, you must give Me your hand and I will grasp it. I will save you from drowning in a sea of confusion.

Many of you feel worthless and of no significance. You are so overwhelmed by those you idolize in the world of music and celebrity that you feel completely inadequate. Never feel like this, my little children because, in My Eyes, you are very special. Each of you holds a unique place in My Heart. Allow Me to take you on a journey to a wonderful new future.

I will, shortly, introduce a new, wonderful Era of Peace and Glory on Earth.

You must keep strong. Never give up when you feel down. Never despair when you feel worthless.

You, remember, were born for a reason. No matter what your circumstances are, the reason for your birth is this. You were born to join with Me as part of My New Glorious Kingdom.

I know it is hard for you to hear My Voice as there are so many false gods trying to get your attention.

My Promise to you is this. Live your life in hope and love for Me, your Jesus, and I will give you the Gift of Paradise. This Paradise is what is waiting for you if you would only ask Me to help you on your journey towards Me.

I Am the love that is missing from your life.

I Am the peace you look for.

I Am the help you need to feel love in your heart again.

I Am Love.

I Am the Light.

Without Me you will remain in darkness.

I love you no matter how you may hurt Me or offend Me.

Say this little prayer and I will come running to you immediately.

“Jesus, if you can hear me, then listen to my call for help.

Please help me deal with those who cause me pain.

Help me to stop envy taking over my life and to stop me wishing for things I cannot have.

Instead open my heart to You, dear Jesus.

Help me to feel real love – Your Love and to feel true peace in my heart.

Amen.”

Rejoice, My children, because I now speak to your heart from the Heavens.

I Am Real. I Exist. I love you and I will never give up My fight to save you so that I can take you, your family and friends to the New Paradise on Earth.

This Paradise was created for Adam and Eve and will now return to Earth.

I want you to be part of this new glorious life, which is beyond your dreams.

I bless you now.

Your beloved Friend
Jesus