Jezus Do Ludzkości

Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

poniedziałek, 9 stycznia 2012 roku, godz. 8.10

Moja najdroższa, umiłowana córko, czas szybko mija, a Ostrzeżenie zapowie przygotowania na Moje Powtórne Przyjście. Po Światowej Spowiedzi, gdy większość ludzkości otrzyma szczególne Łaski i błogosławieństwa, przygotuję drogę na Moje Powtórne Przyjście. Ludzkość musi zaakceptować, że czas na to Wielkie Wydarzenie już prawie nadszedł. Nie marnujcie czasu, gdy przygotowujecie dusze wasze i osób z waszych rodzin na Mój chwalebny Powrót.

Moje Powtórne Przyjście przyniesie koniec udręki, którą znosicie na ziemi od tysięcy lat. Tak wielkie jest to chwalebne Wydarzenie, że żaden człowiek nie uniknie wstrzymania oddechu w zachwycie i zdumieniu, kiedy pojawię się na niebie. Wy, z tego pokolenia, zostaliście wybrani, aby skorzystać z tej podróży ze Mną do Mojego Nowego Raju podczas Ery Pokoju, nad którą będę panował.

Nikt nie może być wykluczony. Żadnej duszy nie wolno pozwolić wypaść z sieci. Jest Moim największym pragnieniem doprowadzić was wszystkich ze Mną do Mojego Królestwa.

To jest ta Chwała, na którą ludzkość czeka od Mojej Śmierci na Krzyżu.

Tych z was, którzy udają, że nie słyszą Moich próśb, wzywam, abyście teraz zaczęli się przygotowywać. Mój czas się zbliża. Posyłam teraz do świata Mojego ostatniego posłańca, aby pomóc wam przygotować wasze dusze. To zostało przepowiedziane. Nie lekceważcie Mojego Ostrzeżenia, bo jeśli tak zrobicie, to się nie obudzicie i nie zdołacie się odpowiednio przygotować. Od tej chwili będę przekazywał wiele Orędzi, aby świat był gotowy przyjąć Mnie jako swojego Władcę.

Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości

After The Global Confession I will prepare for My Second Coming

Monday, January 9th, 2012 @ 08:10

My dearest beloved daughter, the times are moving swiftly and The Warning will herald the preparation for My Second Coming.

After the Global Confession, when most of humanity will be given special Graces and blessings, I will prepare the way for My Second Coming.

Mankind must accept that the time for this Great Event is almost upon them. Waste no time in preparing your souls and those of your family for My Glorious Return.

My Second Coming will bring to an end the torment you have endured for thousands of years on Earth.

So great is this Glorious Event that no man will fail to gasp in wonder and astonishment as I appear in the skies.

You, of this generation, have been chosen to benefit from this journey with Me into My New Paradise, during the Era of Peace, over which I will Reign.

No one must be excluded. Not one soul must be allowed to fall through the net. It is My greatest desire to bring you all with Me into My Kingdom.

This is the glory which mankind has waited for since My death on the Cross.

For those of you who turn a blind eye to My pleas, I urge you to begin preparing now.

My time is drawing close. I have now sent My final messenger into the world to help you prepare your souls. This has been prophesised.

Do not ignore My Warning, because if you do, you are not awake and you will fail to prepare adequately.

I will impart many Messages from now on, so that the world is ready to accept Me, as their Ruler.

Your beloved Jesus
Redeemer of all Mankind