Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Wy, Moje umiłowane dzieci, macie przed sobą wspaniałą przyszłość

niedziela, 8 stycznia 2012 roku, godz. 14.04

Ja Jestem Królem całego stworzenia. Ja Jestem Alfą i Omegą. Cała ludzkość Mnie uczci.

Moja najdroższa córko, czas, aby ludzkość uczciła Mnie, swojego Ojca Niebieskiego, w całej Mojej Chwale, nareszcie jest już bardzo blisko. Modlitwy Moich umiłowanych dzieci, tych Moich pokornych sług, ratują dusze oraz wielką część ludzkości przed siłami ciemności, które okrywają ziemię. Oto mówię do wszystkich was, Moich pokornych wyznawców, i tych, którzy wierzą we Mnie, Stwórcę całej ludzkości: zjednoczcie się. Musicie połączyć się w jedną siłę, aby czcić Mnie, waszego Ojca. Módlcie się teraz w jedności o powszechne nawrócenie. Duch Święty został wylany przeze Mnie na cały świat 10 maja 2011 roku. Przywołał On już tak wiele dobrych dusz, aby głosiły Moje Słowo.

Teraz, gdy moc szatana maleje, będzie on atakował tak wiele dusz, jak to możliwe. Najsilniejsze ataki zostaną skierowane na Moje kościoły i wszystkich tych, którzy czczą Mnie, swojego Ojca Niebieskiego. Wiara Mojego Kościoła nadal będzie słabnąć, ale wiara tych, którzy oddają Mi pokłon, będzie miała wpływ na umysły dobrych chrześcijan na całym świecie i przyciągnie ich bliżej Mnie. Wiele zamieszania narasta wśród Moich dzieci. Wszyscy, którzy jesteście odciągani od modlenia się do Mnie, Boga Najwyższego, usłyszcie teraz Moją prośbę do ludzkości. Nigdy nie pozwólcie, aby ktokolwiek odrywał was od Prawdy Mojego świętego Słowa danego ludzkości, by ocalić dusze. Nigdy nie pozwólcie, aby ktokolwiek powstrzymał was od modlenia się za te biedne, udręczone dusze, które są przechwytywane przez szatana. Złączcie się w jedno, dzieci, i po raz ostatni módlcie się o Miłosierdzie. Wasze modlitwy ofiarują Mi pomoc niezbędną do zbawienia większości ludzkości.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem końca czasów, który będzie cierpiał najbardziej. Z powodu tej Misji otrzymasz ostatnie w swoim rodzaju takie Orędzia dla świata i będziesz głównym celem szatana i jego służalców. Obecnie jest wielu proroków, którzy otrzymali świętą misję przyznaną przeze Mnie, aby pomóc prowadzić ludzkość. Po twojej Misji nie będę posyłać nikogo innego, by przekazywał Moje Orędzia, ponieważ świat, jak wiecie, zostanie zmieniony na zawsze. Twój głos, jako proroka końca czasów, w pierwszej kolejności zostanie odrzucony przez wierzących, ponieważ będą oni agresywnie sprzeciwiać się tym Boskim Orędziom, w taki sposób, że cię to wystraszy i przerazi, Moja córko.

Szatan zaatakuje te biedne, święte dusze, aby Mnie ranić. On już zaślepił na prawdę serca wierzących. Przeinaczy prawdę w umysłach tych, którzy oddają hołd Mnie, ich Ojcu Niebieskiemu, i Mojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jednak radujcie się, ponieważ dokonało się już wiele nawróceń dzięki pomocy innych wizjonerów i proroków na świecie. Tak wiele katastroficznych wydarzeń zostało już oddalonych z powodu ich działań. Jednak pewna liczba kar nadal będzie spadać na ludzkość, by oczyścić narody.

Moja córko, moc węża zostanie zmiażdżona, i to już wkrótce. To dlatego Moje dzieci nie mogą się lękać przyszłości. Wy, Moje umiłowane dzieci, macie przed sobą wspaniałą przyszłość. Jedyne, co musicie czynić, to modlić się za waszych braci i siostry oraz całkowicie Mi zaufać. Chociaż Ostrzeżenie, które nastąpi wkrótce i niespodziewanie, ocali dusze, to potrzeba jeszcze wiele modlitwy. Szczególnie proszę was teraz o modlitwy za młodych ludzi w każdej części świata.

Są to dzieci uwięzione przez nikczemne kłamstwa, których dopuszcza się szatan. Są to dzieci, które spędzają wiele czasu, żyjąc w fałszywym bałwochwalstwie i w fikcyjnym świecie. One najbardziej potrzebują waszych modlitw. Zjednoczcie się, dzieci. Odstawcie na bok różnice między wami. Zrzućcie z siebie płaszcz pychy. Upadnijcie w miłości i pokorze, aby prosić Mnie o Łaski, których potrzebujecie. Te Łaski napełnią wasze dusze Duchem Świętym. Dopiero wtedy wasze modlitwy zostaną wysłuchane i otrzymacie na nie odpowiedź.

Wasz umiłowany Ojciec Niebieski
Bóg Najwyższy

God the Father: You, My beloved children, have a glorious future ahead of you

Sunday, January 8th, 2012 @ 14:04

I Am the King of all Creation. I Am the Alpha and the Omega. All mankind will honour Me.

My dearest daughter, the time for humanity to honour Me, their heavenly Father, in all My Glory, is at last drawing very close.

The prayers of My beloved children, those humble servants of Mine, are saving souls and much of humanity against the forces of darkness, which cover the Earth.

Behold, I say onto all of you, My humble followers and those who believe in Me, the Creator of all mankind, unite. You must join as one force to honour Me, your Father.

Pray in unity now for global conversion. The Holy Spirit was poured out, by Me, upon the whole world on the 10th May 2011. Already, it has beckoned so many good souls to proclaim My Word.

Now that the power of Satan is diminishing, he will attack as many souls as possible. The worst attacks will be inflicted on My churches and all those who honour Me, their heavenly Father.

The Faith of My Church will continue to weaken, but the faith of those who bow before Me will sway the minds of good Christians everywhere and bring them closer to Me.

Much confusion is evolving among My children. To all those who are distracted from praying to Me, God of the Most High, hear My plea to humanity now.

Never allow anyone to distract you from the Truth of My Holy word given to mankind to salvage souls.

Never allow anyone to deter you from praying for those poor, tormented souls who have been seized by Satan.

Unite as one, children, and pray for Mercy one last time. Your prayers offer Me the help required to save most of humanity.

You, My daughter, are the end time prophet, who will suffer the most. Because of this Mission you will receive the last such Messages of their kind for the world and will be the primary target of Satan and his minions.

There are now many prophets who have been given a holy mission sanctioned by Me to help guide humanity.

After your Mission I will not be sending anyone else to impart My Messages because the world, as you know it, will have been changed forever.

As the end time prophet, your voice will be rejected by believers, first most, for they will oppose these Divine Messages aggressively, in a way which will startle and frighten you, My daughter.

Satan will attack those poor, holy souls as a means to hurt Me. He has already blinded the hearts of believers to the Truth. He will twist the Truth in the minds of those who pay homage to Me, their heavenly Father and My beloved Son, Jesus Christ.

Be joyful, however, because much conversion has already been achieved with the help of other visionaries and prophets in the world. So many catastrophic events have already been averted because of their work. However, a certain number of chastisements will continue to befall humanity in order to purify nations.

My daughter, the serpent’s power will be crushed, and soon. This is why My children must not fear the future. You, My beloved children, have a glorious future ahead of you. All you need to do is to pray for your brothers and sisters and trust in Me completely.

While The Warning, which will take place soon and unexpectedly, will save souls, much prayer is still needed. The prayers I ask of you now are especially for young people in every part of the world.

These are the children entrapped by the wicked lies perpetrated by Satan. These are the children who spend much of their time living in false idolatry and in a make-believe world. They need your prayers the most. Unite, children. Put your differences aside. Shed your coat of pride. Drop down, in love and humility, to ask Me for the Graces you need. These Graces will flood your soul with the Holy Spirit. Only then will your prayers be heard and answered.

Your beloved heavenly Father
God the Most High