Jezus Do Ludzkości

Kiedy osądzacie i przeklinacie innych w Moje Imię, plujecie Mi w Twarz

sobota, 7 stycznia 2012 roku, godz. 15.40

Moja szczerze umiłowana córko, podczas gdy Moi wyznawcy nadal sprzeczają się między sobą odnośnie do prawdziwości tych Moich świętych Orędzi do świata, wciąż coraz więcej dusz oddziela się ode Mnie.

Wy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, bądźcie pewni, że wasza miłość do Mnie musi zostać dowiedziona. Nie wystarczy powiedzieć, że się Mnie kocha. Musicie najpierw kochać swoich bliźnich. Jak kochacie swoich bliźnich? Czy traktujecie ich z miłością i szacunkiem, bez względu na to, jak bardzo was obrażają? Biada tym z was, którzy rzucają oszczerstwa na innych w Moje Imię. Jesteście dla Mnie straceni. Kiedy osądzacie i przeklinacie innych w Moje Imię, bez pokory w sercach, plujecie Mi w Twarz. Pamiętajcie, nie reprezentujecie Mnie, kiedy oczerniacie i publicznie okazujecie innym nienawiść.

Jednak wielu z tych, którzy stwarzają wrażenie, że są Moimi świętymi apostołami, wpadają w tę pułapkę, zastawioną na nich przez szatana, aby się potknęli. Mówię, odejdźcie. Módlcie się o przebaczenie, będzie o wiele lepiej, jeśli poświęcicie więcej czasu na modlitwę o zbawienie swoich braci i sióstr. O, jakże pragnę, aby ci wyznawcy, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, zachowywali się w taki sposób, jak ich nauczyłem. Jak bardzo oni ranią te biedne dusze, które starają się, jak tylko mogą, pozostać pokornymi w Moich Oczach. Istnieje wielka potrzeba rozeznania w odniesieniu do tych świętych Orędzi z Moich Boskich Ust, ostatnich takich Orędzi w swoim rodzaju na ten koniec czasów. Nigdy nie wyrabiajcie sobie swoich własnych opinii opartych na błędnym rozumieniu tego, Kim Ja Jestem, i Mojego Nauczania. Ja Jestem, ponad wszystko, najpierw Bogiem Miłosierdzia, zanim przyjdę jako Sędzia. Kocham was wszystkich, ale cierpię dzisiaj taki sam ból, jakiego doświadczyłem podczas Mojego czasu w ogrodzie Getsemani. Nigdy nie spocznę, dopóki nie uratuję was od złego ducha.

Każdy człowiek, który mówi, że nie cierpię, nie zna Mnie. Każdy człowiek, który myśli, że otrzymał władzę osądzania innych w Moje Imię, nie kocha Mnie naprawdę. Kocha natomiast siebie i jest pełen pychy.

Każdy człowiek, który grozi innym palcem, aby zmusić ich do uwierzenia we Mnie, również źle zrozumiał Moje Nauczanie miłości, pokory i cierpliwości. Wielu chrześcijan mających dobre intencje uważa, że ich rolą jest analizowanie i ponowne ocenianie Mojego Nauczania. Jednak wiele z ich analiz opiera się na ludzkim i logicznym rozumowaniu, które ma małą wartość w Moim Królestwie.

Kiedy wzywam was, abyście się stali małymi w Moich Oczach, to mam na myśli – tak jak dziecko, które niczego nie kwestionuje. Mam na myśli dziecko, które całkowicie ufa swojemu ojcu bez lęku w sercu. Dopóki się nie staniecie małymi w Moich Oczach, nie będziecie nadawać się do przemawiania w Moje Imię. Tylko wtedy, kiedy odnajdziecie pokorę, której poszukuję, będziecie mogli Mi pomóc ratować dusze.

Wasz Nauczyciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

Judge and curse another in My Name and you spit in My Face

Saturday, January 7th, 2012 @ 15:40

My dearly beloved daughter, while My followers continue to fight amongst themselves as to the authenticity of these, My Holy Messages to the world, more and more souls continue to be separated from Me.

To those of you who claim to know Me, be assured that your love for Me must be proven.

It is not enough to say you love Me. You must love your neighbour first. How do you love your neighbour? By treating them with love and respect no matter how they offend you.

Woe to those of you who slander another in My Name. You are lost to Me. Without humility in your heart, you, when you judge and curse another in My Name, spit in My Face.

Remember you do not represent Me when you slander and show public hatred for others.

Yet many of those, who project themselves as holy apostles of Mine, fall into this trap, laid down for them by Satan, in order to trip them up.

Go away I say. Pray for forgiveness, far better that you spend more time in prayer for the salvation of your brothers and sisters.

Oh how I wish those followers, who say they come in My Name, would behave in the way I have taught them. How they hurt those poor souls who try their utmost to remain humble in My Eyes.

There is a great need for discernment with regard to these Holy Messages from My Divine Lips, the last such Messages of their kind, in these, the end times.

Never create your own opinion based on a flawed understanding of Who I Am and My Teachings.

I Am, above all, a God of Mercy first before I come as Judge.

I love all of you, but, I suffer the same pain today as that I experienced during My time in the Garden of Gethsemane. I will never rest until I save you from the evil one.

Any man who says that I do not suffer does not know Me. Any man who thinks he has been given authority to judge others in My Name, does not truly love Me. Instead, he loves himself and is stuffed with pride.

Any man who wags his finger at others, in order to bully them into believing in Me, has also misunderstood My Teachings of love, humility and patience.

Many well-meaning Christians believe that their role is to analyse and re-evaluate My Teachings. Yet much of their analysis is based on human and logical reasoning, which is of little substance in My Kingdom.

When I urge you to become little in My Eyes I mean as a child who does not question. I mean as a child who trusts completely in his father without fear in his heart.

Until you become little in My Eyes you are not fit to speak in My Name.

When you find the humility I seek out, only then can you help me to save souls.

Your Teacher
Redeemer of Mankind
Jesus Christ