Jezus Do Ludzkości

Aranżowana jest straszliwa wojna

czwartek, 1 grudnia 2011 roku, godz. 12.00

Moja córko, świat spotka Wielka Kara, aby ochronić niewinnych. Aranżowane jest wielkie, diabelskie okrucieństwo, które może wywołać straszliwą wojnę światową. Ręka Mojego Ojca opadnie i ukarze dusze usidlone przez szatana. Nie dostaną zezwolenia na wypełnienie swojego nikczemnego planu.

Niewielu z was na świecie, dzieci, wie, co się naprawdę dzieje. Tak ostrożne są te grupy, że to, co się dzieje na waszych oczach, kiedy naród atakuje naród, zupełnie nie jest tym, czym się wydaje. Istnieje zamierzone działanie podejmowane dla wywołania wojny i zabicia milionów. Mój Ojciec nie pozostanie bierny. On musi zainterweniować.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, o zbawienie dusz.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Terrible War being orchestrated

Thursday, December 1st, 2011 @ 12:00

My daughter, a Great Chastisement will befall the world in order to protect the innocent.

A great evil atrocity, which could create a terrible World War, is being orchestrated.

The Hand of My Father will fall and punish those souls ensnared by Satan. They will not be allowed bring their wicked plan to fruition.

Few of you, children, in the world know what is really happening.

So careful are these groups that what you see enfolding before you when nation attacks nation is not quite as it seems.

There is a deliberate attempt being made to create a war to kill millions.

My Father cannot stand back. He must intervene.

Pray, pray and pray, children, for the salvation of souls.

Your beloved Saviour
Jesus Christ