Jezus Do Ludzkości

Świat zmieni się na zawsze

czwartek, 24 listopada 2011 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, nie obawiaj się czasu, który nadszedł dla ciebie i dla całego świata. Ta podróż była dla ciebie intensywna, Moja córko, podczas tego tak krótkiego czasu. Od samego początku byłaś posłuszna Mojej Świętej Woli, mimo że miałaś wątpliwości. Choć w pewnych kręgach byłaś wyszydzana – w szczególności przez tych, którzy wyznają, że są Moimi świętymi uczniami oraz Mojej ukochanej Matki – nigdy nie wahałaś się przekazywać światu Mojego świętego Słowa. Zignoruj cały ten ból, bo on już przeminął.

Teraz, gdy przychodzę z Moim wielkim Miłosierdziem, wszystkie Moje dzieci z prawdziwą wiarą upadną w pokornym dziękczynieniu, aby powitać Mnie i przyjąć Moje Miłosierdzie. Prawda zostanie teraz ujawniona.

Powstańcie wszyscy i oczekujcie z radością Mojego przybycia. Świat zmieni się na zawsze. Pamiętajcie, że przychodzę z powodu Mojej głębokiej Miłości do was wszystkich, w tym tych z was, którzy drwią z Mojego świętego Słowa lub którzy Mnie odrzucają, aby raz jeszcze was ocalić.

Wasz Zbawiciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus

The world will be changed forever

Thursday, November 24th, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, do not fear for the time is upon you and the whole world.

This journey has been intense for you, My daughter, during what has been such a short period of time.

You have obeyed My Holy Will right from the start, although you had your doubts. Despite being mocked in certain quarters, and in particular, by those who profess to be holy disciples of Mine and that of My beloved Mother, you have never hesitated in imparting My Holy Word to the world. Ignore all this hurt for it has now passed.

Now that I come with My great Mercy all My children with true faith will fall in humble thanksgiving to welcome Me and accept My Mercy. The Truth will now be revealed.

Rise all of you and await with joy My arrival.

The world will be changed forever.

Remember, it is because of My deep Love for all of you, including those of you who mock My Holy Word, or who deny Me, that I come to save you once again.

Your Saviour and Redeemer
Jesus Christ