Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 8 – Spowiedź

wtorek, 22 listopada 2011 roku, godz. 20.30

Ja, Jezus, wasz Król i Zbawiciel, przekazuję teraz Moją Modlitwę na spowiedź. Ta Modlitwa powinna być odmawiana, by błagać o łaskawość w przebaczeniu grzechów podczas Ostrzeżenia i po nim.

Najdroższy Jezu, proszę Cię o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz cierpień i krzywd, które zadałem innym.

Pokornie modlę się o Łaski, abym uniknął ponownego obrażania Ciebie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.

Błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział i które sprawią Ci ból i cierpienie.

Zabierz mnie ze Sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność.

Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię.

Szanuję Ciebie i wszystko, za czym Ty się opowiadasz.

Pomóż mi, Jezu, abym był godny wejścia do Twojego Królestwa.

Amen.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Crusade of Prayer (8): The Confession

Tuesday, November 22nd, 2011 @ 20:30

I, Jesus, your King and Saviour, now present My prayer for Confession.

This prayer should be said to plead for clemency for the forgiveness of sin during and after The Warning.

Dearest Jesus, I ask Your pardon for all my sins and for the hurt and injury I have caused to others.

I humbly pray for the graces to avoid offending You again and to offer penance according to Your Most Holy Will.

I plead for the forgiveness of any future offence which I may partake in and which will cause You pain and suffering.

Take me with You into the New Era of Peace so that I may become part of Your family for eternity.

I love You, Jesus. I need You.

I honour You and everything You stand for.

Help me, Jesus, so that I may be worthy to enter Your Kingdom.

Amen.

Your Saviour
Jesus Christ