Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 7 – Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie

wtorek, 22 listopada 2011 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje przybycie dla ratowania ludzkości, raz jeszcze przed Sądem Ostatecznym, jest tak blisko. Moja radość miesza się z głębokim cierpieniem z powodu tych dusz, które odrzucą Moje Miłosierdzie.

Ty, Moja córko, musisz walczyć wraz z Moją Armią tych umiłowanych dzieci Krzyża, aby ratować te dusze. To jest Modlitwa, którą muszą odmawiać, by błagać o Miłosierdzie dla dusz w ciemności.

Jezu, proszę Cię najusilniej, byś przebaczył tym grzesznikom o ciemnych duszach, którzy odrzucą Światło Twojego Miłosierdzia.

Przebacz im, Jezu, błagam Cię, abyś wybawił ich od grzechów, z których, jak sami to widzą, tak trudno im się uwolnić.

Napełnij ich serca Promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni.

Amen.

Wasz umiłowany Jezus

Crusade of Prayer (7): Prayer for those who refuse Mercy

Tuesday, November 22nd, 2011 @ 20:00

My dearly beloved daughter, My arrival to save mankind, yet again, before the Final Judgment is so close. My Joy is tinged with deep suffering because of those souls who will reject My Mercy.

You, My daughter, must fight along with My army of those beloved children of the Cross to save these souls. This is the Prayer they must say to beg for Mercy for souls in darkness.

Jesus, I urge You to forgive those sinners so dark of soul who will refuse the Light of Your Mercy.

Forgive them, Jesus, I plead with You, in order to redeem them from the sins which they find it so difficult to extract themselves from.

Flood their hearts with Your Rays of Mercy and allow them the chance to return to Your fold.

Amen.

Your beloved Jesus