Jezus Do Ludzkości

Przygotowania są teraz ukończone

środa, 16 listopada 2011 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, uważaj teraz. Proszę, zapewnij wszystkie Moje dzieci, że wiara da im zbawienie. To jest wszystko, co się teraz liczy.

Miłość do Mnie i do siebie nawzajem będzie waszą drogą do Raju. Jeśli miłujecie się wzajemnie tak, jak Ja was kocham, to musi być to bezwarunkowe. Musicie zaakceptować nawzajem wasze własne wady. Przebaczajcie, dzieci. Walka nie pochodzi z Nieba. Jest spowodowana przez zwodziciela dla wywołania zamętu.

Powstańcie teraz i módlcie się, módlcie się, módlcie się o Moje wielkie Miłosierdzie, ponieważ czas prawie nadszedł dla was. Przygotowania są teraz ukończone. Teraz po prostu czekajcie. Przygotujcie wasze dusze i módlcie się za siebie nawzajem. Po prostu przyjmij Moją Świętą Wolę, Moja córko.

Nie proście o wyjaśnienia. Przestrzegajcie Moich wskazań i cały czas okazujcie posłuszeństwo. Nie wpadajcie w zastawiane na was pułapki dla zachęcenia was do upadku. Szatan chce, abyście upadli, by mógł was stratować, ale jeszcze raz muszę wam przypomnieć – zachowajcie milczenie. Znoście wszelkie wzburzenie z oczami opuszczonymi, w pełnej pokorze.

Naśladujcie Mnie, córko, we wszystkim, co robicie. Jeśli tak czynicie, szatan nie może sobie z wami poradzić. Idźcie teraz i oczekujcie, bo Ja przyjdę wkrótce.

Wasz kochający Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

Preparations are now complete

Wednesday, November 16th, 2011 @ 20:30

My dearly beloved daughter, take heed now. Please reassure all My children that faith will ensure their salvation. That is all that matters now.

Love for Me and one another will be your route to Paradise.

If you love each other the way I love you it must be unconditional. You must accept each other’s faults. Forgive, children. Fighting does not spring from Heaven. It is caused by the deceiver to create disruption.

Rise now and pray, pray, pray for My great Mercy, as time is almost upon you. Preparations are now complete.

You simply wait now.

Prepare your souls and pray for one another. Just accept My Holy Will, My daughter.

Do not ask for explanations. Follow My instructions and show obedience at all times. Do not fall into traps being set for you to encourage you to fall. Satan wants you to fall so he can trample on you, but I must again remind you to keep silent. Suffer any indignation with eyes bent downwards in complete humility.

Imitate Me, daughter, in all you do. Once you do this Satan cannot engage with you successfully.

Go now and wait, for I Am coming soon.

Your loving Jesus
Saviour and Redeemer of all Mankind