Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie

wtorek, 15 listopada 2011 roku, godz. 11.00

Przychodzę dziś, Moja córko, aby zgromadzić Moje drogie dzieci i wszystkich, którzy wierzą we Mnie, aby modlili się zjednoczeni dla ratowania wszystkich dusz na ziemi. Jest Moim pragnieniem, abyście wykazali swoją bezgraniczną miłość do Trójcy Świętej, okazując pokorę we wzajemnej miłości, tak żeby grzech mógł być odpuszczony całej ludzkości.

Jestem Bogiem Sprawiedliwości, ale najpierw i przede wszystkim jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia. Moja ojcowska Boska Miłość do was jest odzwierciedlona w Mojej miłosiernej Dobroci. Taki też jest Mój zamiar ocalenia wszystkich dusz w tym końcu czasów, jakie znacie na ziemi. Nie obawiajcie się, dzieci. Moim zamiarem nie jest was zastraszyć, ale objąć was Moją wszystko ogarniającą Miłością do każdego Mojego dziecka.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, szczególnie dusze pełne miłości do Mnie, waszego Stwórcy, aby połączyły się razem ze swoimi braćmi i siostrami i powstały przeciwko złu na świecie. Szatan i wszystkie demony z piekła błąkają się teraz po ziemi, w tym końcu czasów w buncie przeciwko Mnie, dzieci. One są rozproszone po całym świecie, prześladując dusze i prowadząc je na krawędź szaleństwa. Wpływ złego jest odczuwany w tym czasie przez prawie każdego z was. Dzieje się tak dlatego, że zaprzecza się Istnieniu Mnie oraz Mojego Syna umiłowanego, odpycha się je i wyrzuca na bok, tak że ciemność okrywa teraz wasz świat. Nie uznając prawdy o waszym stworzeniu na tej ziemi, wy, Moje ukochane dzieci, staliście się nieświadomie celem dla szatana.

Zauważycie wiele zmian w waszym życiu, od kiedy ta plaga opanowała wasz świat. Morderstwa, nienawiść, wstręt do głoszenia Mojej Chwały lub uznania Mojego Istnienia, wojny, prześladowania, chciwość, żądza panowania i moralne zepsucie. Wszystkie te nikczemności w waszym świecie zostały wywołane przez szatana i rozprzestrzeniają się przez grzeszników, tak otwartych na jego fałszywe, puste obietnice. On, szatan, kusi przede wszystkim żądnych władzy grzeszników i słabych w wierze. Kiedy ich uwiedzie, stają się przez niego opętani. Oni z kolei zarażają innych i, znęcając się nad swoimi braćmi i siostrami, zadają okropny ból.

Wy, Moi ukochani wierni, jesteście obecnie wzywani przeze Mnie, aby powstać i bronić Mojego świętego Słowa, tak by ludzkość mogła zostać zbawiona. Uczynicie to na dwa sposoby. Po pierwsze, przez nieustanną modlitwę, a po drugie, poprzez rozpowszechnianie Mojego najświętszego Słowa. Modlitwa nie tylko pomoże ocalić ludzkość od piekła i całkowitego opuszczenia przeze Mnie, ale również złagodzi Moją karząca Rękę. Ta karząca Ręka, i nie miejcie w tym względzie żadnych wątpliwości, opadnie na tych nikczemnych grzeszników, którzy pozwolili duchowi ciemności kontrolować ich zachowanie wobec tych niewinnych, od nich zależnych ludzi, nad którymi rozciągają kontrolę.

Ja, Bóg Ojciec, wzywam z Niebios Moje dzieci, aby usłuchały Mojego błagania, gdy przynaglam was, abyście natychmiast się podnieśli. Połączcie się w modlitwie i odmawiajcie to.

Boże Najwyższy, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego złożyłeś w ofierze, by zachować nas, Twoje biedne dzieci, od ognia piekielnego, usłysz naszą modlitwę.

Składajmy nasze pokorne ofiary i przyjmujmy próby i uciski jako sposób pozyskania zbawienia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia.

Błagamy Cię, byś przebaczył grzesznikom, którym trudno jest zawrócić i przyjąć Twoją miłosierną Dobroć, by podjęli niezbędne wyrzeczenia, uznane przez Ciebie za odpowiednie dla odkupienia ich w Twoich świętych Oczach.

Gdy będziecie się modlić do Mnie, waszego Ojca Niebieskiego, Boga Najwyższego, Stwórcy wszechświata i ludzkości, wysłucham waszej modlitwy i udzielę ochrony tym wszystkim duszom, za które się modlicie.

Dziękuję wam, Moje umiłowane dzieci, za uznanie tego Mojego Boskiego apelu z Niebios. Dziękuję wam za waszą pokorę serca dla rozpoznania Mojego Głosu, gdy on rozbrzmiewa. Pamiętajcie, że Ja Jestem oceanem Miłości i kocham was wszystkich z ojcowską czułością. Dążę jedynie do uratowania każdego z was z uścisku złego ducha, tak byśmy mogli zjednoczyć się jako jedna święta rodzina.

Bóg Ojciec Przedwieczny

God the Father asks His children to unite in Prayer

Tuesday, November 15th, 2011 @ 11:00

I come today, My daughter, to gather My precious children and all those who believe in Me together, to pray in union to save all souls on Earth.

It is My desire that you prove your infinite love for the Blessed Trinity by showing humility, in love for one another, so that sin can be forgiven for the whole of mankind.

I Am the God of Justice, but Am first and foremost, the God of Love and Mercy. My Fatherly Divine Love for you is reflected in My Merciful Goodness. As such, it is My intention to salvage all souls, at this, the end of times as you know it on Earth. Do not fear, children. My intention is not to frighten, but to embrace you in all My encompassing Love for every child of Mine.

I call on all My children, especially those souls so full of love for Me, their Creator, to join with your brothers and sisters and rise against the evil in the world.

Satan and every demon in Hell now roam the Earth in defiance of Me, during these the end of times, children. They are scattered throughout the world persecuting souls and driving them to the brink of madness.

The evil influence is being felt by almost every one of you at this time. It is because My Existence and that of My beloved Son have been denied, rejected and thrown to, one side, that darkness now covers your world. Without acknowledging the Truth of your Creation on this Earth, you, My beloved children, have become unwittingly a target for Satan.

You will notice a number of changes in your life since this infestation has gripped your world. Murder, hatred, distaste for proclaiming My Glory or acknowledging My Existence, war, persecution, greed, control and moral deterioration. All such wickedness has been created in your world by Satan and spread by sinners so open to his false, empty promises.

He, Satan, tempts first those power hungry sinners and those weak of faith. Having seduced them, he then possesses them. They, in turn, infect and cause terrible pain by inflicting abuse on their fellow brothers and sisters.

You, My beloved faithful, are now being called by Me to stand up and defend My Holy Word, so that mankind can be saved. You will do this in two ways. Firstly, through constant prayer, and secondly, by spreading My Most Holy Word. Prayer will not only help save mankind from Hell and the complete abandonment by Me, but it will also mitigate against My Hand of Chastisement. This Hand of Chastisement will, and be in no doubt about this, fall on those wicked sinners who have allowed the spirit of darkness to control their behaviour towards those innocent dependents, over which they exert control.

I, God the Father, call on My children from the Heavens to hear My plea when I urge you to rise immediately. Join in prayer by reciting the following:

“God the Most High, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, Whom You sacrificed to save us, your poor children, from the fires of Hell, hear our prayer.

May we offer our humble sacrifices and accept trials and tribulations as a means to gain the salvation of all souls during The Warning.

We plead with You to forgive sinners, who find it hard to turn back and accept Your Merciful Goodness, to make the necessary sacrifices as You see fit to redeem them in Your Holy Eyes.”

By praying to Me, your heavenly Father, God the Most High, Creator of the universe and mankind, I will hear your prayer and grant immunity for all those souls you pray for.

Thank you, My cherished children, for recognizing this, My Divine call from the Heavens. Thank you for your humility of heart to recognize My Voice when it is spoken.

Remember, I Am an ocean of Charity and Love you all with a Fatherly tenderness. I strive only to save each and every one of you from the grip of the evil one, so that we can unite as one holy family.

God the Eternal Father