Jezus Do Ludzkości

Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy

poniedziałek, 14 listopada 2011 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego ludzie komplikują Moje Nauczanie? Tak wiele Moich dzieci źle rozumie i nie docenia Mojego wielkiego Miłosierdzia. Pomimo że wielokrotnie obiecałem Moim dzieciom przebaczenie ich grzechów, niezależnie od tego, jak ciężki jest ich grzech – nadal się obawiają, że mogę nie przebaczyć wszystkich grzechów.

Zło na świecie jest spowodowane przez nienawiść szatana wobec ludzkości. Ci słabi, zwiedzeni grzesznicy, którzy niewolniczo podążają drogą oszustwa, są Moimi umiłowanymi dziećmi. Kocham każdego z nich i będę ich dalej kochał mimo ciemności ich dusz. Moja Miłość jest wieczna i nigdy nie umrze, kiedy przychodzi do wszystkich dusz. Jestem gotowy, aby przebaczyć całkowicie i objąć wszystkich. Jestem przygotowany, by uczynić wszystko dla doprowadzenia wszystkich grzeszników z powrotem do Mojej owczarni bez względu na to, jak Mnie obrażają.

Szatan zostanie powstrzymany od kradzieży takich dusz, ale stanie się tak tylko wtedy, gdy tarcza pychy zostanie odrzucona przez grzeszników, tak by mogli zwrócić się do Mnie i stać się ponownie częścią Mojej drogiej rodziny. Nie zrozumcie tego źle. Mogę jedynie przyprowadzić dusze bliżej Mnie. Nie mogę ich zmusić, aby Mnie kochały. Nie mogę ich zmusić, aby zechciały wejść do Mojego Rajskiego Królestwa. Najpierw będą musiały przyjąć Moją Rękę pojednania z ich własnej wolnej woli.

Tak jak wam już wiele razy mówiłem, Moja córko, Ja Jestem najpierw Bogiem Miłosierdzia. Moja Sprawiedliwość się ziści, ale tylko wtedy, gdy wyczerpią się wszystkie środki podjęte dla ratowania każdej duszy na ziemi.

Moja córko, to Dzieło nigdy nie będzie dla ciebie łatwe. Bo dałem ci to święte zadanie w takim wymiarze, że będzie wymagało od ciebie przeogromnej siły. Zostałaś ukształtowana, aby być silną. Byłaś przygotowywana do tego Dzieła, odkąd wyszłaś z łona swojej matki. Wszystkie twoje odpowiedzi na Moje najświętsze wskazania były zgodne z Moim Boskim Planem dla ludzkości. To dlatego, że jesteś w jedności ze Mną – czy zapomniałaś o tym? – będziesz cierpieć takie samo odrzucenie, jakie Ja musiałem znosić podczas Mojego Życia na ziemi. Jesteś w dzisiejszym świecie świadkiem tego samego odrzucenia przez tych, którzy po to chwalą się swoją intelektualną wiedzą na temat Mojego Nauczania, aby odrzucić te Moje Orędzia. Te dusze, przepełnione pychą i swoją samozwańczą wiedzą na temat Pisma Świętego, nie potrafią tego zrozumieć.

Moje Nauczanie jest bardzo proste. Możecie mówić o prawdzie we wszystkich pięknych językach i robić z niej literaturę, jaka wam przypada do gustu, ale Prawda pozostaje taka, jaką zawsze była. Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem. Tylko wtedy, gdy będziecie okazywać sobie nawzajem szacunek i miłować się wzajemnie, będziecie mogli prawdziwie głosić Moje Słowo.

Istnieje tak wiele zamieszania, Moja córko. W Moich dzieciach jest zaszczepione tak wiele grozy i strachu co do ich przyszłości. Jeśliby tylko dusze się uspokoiły i modliły o Miłosierdzie, to ich modlitwy zostałyby wysłuchane. Katastrofy będą złagodzone i mogą być złagodzone. Zachowujcie w swoich duszach żywą nadzieję, dzieci. Nie pogrążajcie się nigdy we wzajemnych osądach, a już z całą pewnością nigdy nie czyńcie tego w Moje Imię.

Kto ośmiela się osądzać innych w imię chrześcijaństwa poprzez szyderstwa, będzie musiał stanąć naprzeciw Mnie. Ten, kto grzeszy przeciwko Moim prorokom, będzie również musiał odpowiedzieć za to przede Mną. Moje Słowo nie jest odrzucane z miłości. Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu. Nie, ono jest odrzucane z powodu grzechu pychy.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

My Word is not rejected out of fear, but because of sin of pride

Monday, November 14th, 2011 @ 20:15

My dearly beloved daughter, why is that people complicate My Teachings? So many of My children misunderstand and underestimate My great Mercy. Despite the number of times I promise My children forgiveness for their sins they are still afraid that I cannot forgive all sin, no matter how grievous the sin.

Evil in the world is caused by the hatred that Satan has for mankind. Those poor, deluded sinners who slavishly follow the path of deceit are My beloved children. I love each of them and I will continue to love them despite their darkness of soul. My Love is everlasting and will never die when it comes to all souls. I Am ready to completely forgive and embrace all. I Am prepared to do everything to bring all sinners back into My fold no matter how they offend Me.

Satan will be stopped from stealing such souls, but it will only be when the shield of pride is discarded by sinners, that they can turn to Me and become part of My cherished family again. Do not misunderstand. I can only bring souls closer to Me. I cannot force them to love Me. I cannot force them to want to enter My Kingdom of Paradise. They will have to accept My Hand of Reconciliation first, through their own free will.

I Am, as I have told you, My daughter, time and time again, a God of Mercy first. My Justice will materialise, but only when every exhaustive measure has been taken to save every single soul on Earth.

My daughter, this Work was never going to be easy for you. Because I have given you this holy task of such magnitude, it will require tremendous strength on your part. You are made to be strong. You have been trained for this Work since you came from your mother’s womb. All your responses to My most holy instructions have been according to My divine plan for humanity. It is because you are in union with Me – Have you forgotten this? – that you will suffer the same rejection, that I had to endure during My time on Earth. This same rejection by those who boast of their intellectual knowledge of My Teachings, in order to reject these Messages of Mine, witnessed by you in the world today. Those souls, stuffed with pride and their self proclaimed knowledge of Holy Scripture, fail to understand this.

My Teachings are very simple. Add in all the fine language and prose you like, the Truth remains as it always has been. Love one another as I love you. It will be only when you show respect for each other and love one another that you can truly proclaim My Word.

So much confusion exists, My daughter. So much terror and fear instilled in My children about their future. If only souls would calm down and pray for Mercy, then their prayers would be answered. Disasters will and can be mitigated. Keep hope alive in your souls, children. Never get bogged down with judging each other and certainly never do this in My Name.

Who dares to judge another through ridicule, in the name of Christianity, will have to face Me. He who sins against My prophets will also have to answer to Me. My Word is not rejected out of love. My Word is not rejected out of fear. No, it is rejected because of the sin of pride.

Your Saviour
Jesus Christ