Jezus Do Ludzkości

Proroctwa przekazane poprzez tego proroka wypełnią się teraz

środa, 24 sierpnia 2011 roku, godz. 16.38

Moja szczerze umiłowana córko, każdy naród na świecie będzie się starał czytać Moje Orędzia dane tobie. Bo kiedy będą świadkami Ostrzeżenia, będą szukać Mojego prowadzenia, by dało im siłę.

Jesteś teraz zmęczona, Moja córko, gdy narasta cierpienie, ale za kilka dni dane ci będzie wytchnienie. Wymagam od ciebie tego wszystkiego, bo potrzebuję cierpienia, które pomoże Mi odkupić ludzi będących w stanie przerażającego grzechu. Spróbuj dostrzec, jakie to przynosi korzyści. A pewnego dnia cieszyć się będziesz ze Mną, kiedy będziesz widzieć owoce tego Dzieła.

Idźcie silni naprzód, Moje dzieci, bo gdy proroctwa przekazane poprzez tego proroka będą się obecnie wypełniać, to pojawi się też wiara w autentyczność tej strony internetowej.

Módlcie się teraz, Moje dzieci, abyście wy, Moja Armio, powiększyli swoją liczbę i złączyli się w jedno dla stoczenia walki duchowej, która was czeka.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Prophecies foretold through this prophet now unfold

Wednesday, August 24th, 2011 @ 16:38

My dearly beloved daughter, every nation in the world will strive to read My Messages given to you. For it will be when they witness The Warning, that they will then seek My guidance to give them strength.

You are tired now, My daughter, as the suffering increases, but you will be given a reprieve in a few days. All this is required of you because I need the suffering to help Me redeem those people in terrible sin. Try and see the benefits that it brings. For one day you will rejoice with me when you witness the Fruits of this Work.

March forward, My children, in strength for as the prophecies foretold through this prophet unfold now, so too will belief be in the authenticity of this website.

Pray now, My children, that you, My army, increase in numbers and unite as one to fight the spiritual battle that lies ahead.

Your loving Saviour
Jesus Christ