Jezus Do Ludzkości

Wiele krajów doświadczy teraz klimatycznego chaosu. Mój Ojciec jest rozgniewany

czwartek, 25 sierpnia 2011 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana, zaapeluj do wszystkich Moich wojowników modlitwy, aby modlili się za innych, w tym niewierzących oraz tych pochwyconych przez przemoc i nienawiść. Błąkają się, desperacko starając się znaleźć miłość i pokój w swoim życiu, i uważają to za niemożliwe. Musicie mocno się za nich modlić, bo bez waszych modlitw zanurzą się w ogień piekielny. Nie pozwólcie, aby tak się stało. Jeśli tylko można by było ich zachęcić do pójścia choć kawałek w Moim kierunku albo by byli przygotowani do słuchania Mojego Słowa, dane im będą Łaski, tak że będę mógł ich wziąć w Moje Ramiona.

Moja córko, świat musi się teraz zatrzymać i poświęcić Mi uwagę. Już wkrótce będziecie świadkami serii trzęsień ziemi i powodzi. Poprzez katastrofy klimatyczne wiele krajów doświadczy teraz chaosu. Te kary są spuszczone na ludzkość przez Mojego Ojca. Grzech będzie ukarany, Moja córko, a te kraje, które są winne propagowania aborcji, nie unikną Ręki Mojego Ojca, gdy ona opadnie. Modlitwa oddaliła wiele takich aktów kary, a jednak człowiek nadal grzeszy i obraża Mojego Ojca podłymi i oburzającymi czynami człowieka przeciwko człowiekowi, w tym przeciwko niewinnym dzieciom w łonach matek.

Przynaglam was teraz do modlitwy za Moje dzieci w krajach, które nie unikną tej kary. Mój Ojciec jest rozgniewany. Nie będzie już dłużej bezczynnie patrzył, jak człowiek niszczy ludzkość. Ziemia by się zapadła, gdyby człowiek nie został powstrzymany. On, Mój umiłowany Ojciec, aż do Ostrzeżenia powstrzyma wiele z tej kary. Później, pomimo nawrócenia wśród ludzi, które po tym nastąpi, człowiek ciągle będzie powracał do grzechu. Kary są wymierzane po to, aby pokazać człowiekowi, jak surowy może być Mój Ojciec. On kocha wszystkie Swoje dzieci, ale to On stworzył ten świat i po prostu nie pozwoli człowiekowi go zniszczyć.

Módlcie się teraz, Moje dzieci, za wszystkich waszych braci i siostry.

Jezus Chrystus
Król ludzkości

Climatic Chaos will now be experienced by a number of countries. My Father is Angry

Thursday, August 25th, 2011 @ 20:00

My dearly beloved, call on all My prayer warriors to pray for the others – they include the non-believers and those ensnared in violence and hatred. They wander desperately trying to find love and peace in their lives and find it impossible. You must pray hard for these, because without your prayers they will plunge into the fires of Hell. Do not let this happen. If they can just be encouraged to walk a little towards Me and be prepared to listen to My Words, they will be given the graces so that I can take them in My Arms.

My daughter, the world must now sit and heed Me. Very soon they will witness a series of earthquakes and floods. Chaos will be experienced in a number of countries through climatic catastrophes. These are the punishments cast down by My Father on mankind. Sin will be punished, My daughter, and those countries, which are guilty of promoting abortion, will not escape the Hand of My Father, as it will fall. Prayer has averted many such acts of punishment, yet, man continues to sin and offend My Father with vile and disgusting acts by man against man, including innocent children in the womb.

I urge you to pray now for My children in the countries, which will not escape this punishment. My Father is Angry. He will no longer sit back and watch as man destroys mankind. The Earth would implode if man is not stopped. He, My beloved Father, will withhold much of this punishment until after The Warning. After that, despite man’s conversion thereafter, man will still continue to turn back to sin. Punishments meted out are to show man how harsh My Father can be. He loves all His children, but He created this world and man will simply not be allowed to destroy it.

Pray now, My children, for all your brothers and sisters.

Jesus Christ
King of Mankind