Jezus Do Ludzkości

Żaden grzech nie jest tak ciężki, żeby nie mógł być odpuszczony

wtorek, 23 sierpnia 2011 roku, godz. 23.45

Moja córko, zaczynasz teraz rozumieć prawdę o cierpieniu. Kiedy proszę wybrane dusze o cierpienie, cierpią tak, jak Ja podczas Mojej tortury w czasie Mojego ukrzyżowania. Tak jak Moja Śmierć odkupiła człowieka z grzechu, tak też wasze cierpienie może uratować człowieka od wiecznego potępienia. Podejmując dobrowolnie wasze cierpienie, składacie ofiarę, tak że duszom ludzkim zostanie okazane Boże Miłosierdzie.

Gdybym poprosił więcej dusz, by tak postąpiły, mogłyby okazać obawę i odmówić. Jednak cierpi także wiele dusz, które nie są świadome, że również one są duszami wybranymi. Wiele Moich dzieci może zapytać, dlaczego niektórzy ludzie cierpią, a inni nie. Moja odpowiedź jest taka, iż wybieram ten rodzaj serca, które okazuje pokorę w tym życiu – tych, którzy przedkładają potrzeby innych nad swoje własne. Dusza o czułym sercu podejmuje się cierpieć dla Mnie. To jest Dar ode Mnie. Może się nie wydawać Darem, ale gdy otrzymujecie ten Dar, ratujecie codziennie tysiące dusz w Moim imieniu.

Chcę teraz poprosić Moich wyznawców, aby uczynili każdego dnia jedną ofiarę, o podobnym charakterze co cierpienie, aby pomogli Mi uratować dusze, które będą się znajdowały w stanie grzechu śmiertelnego tuż przed chwilą swojej śmierci podczas Ostrzeżenia. Poproście Mnie, proszę, o ten Dar. Tych o pokornym sercu również będę prosił, aby dokonali jednej osobistej ofiary dla Mojej Chwały. Tych, którzy czują, że nie potrafią tego zrobić, pobłogosławię szczególnymi Łaskami, bo wiem, że wasza obecna miłość do Mnie i wasze modlitwy ratują już dusze waszych braci i sióstr.

Moje dzieci, to wiedzcie. Moja Armia wyznawców rośnie codziennie z powodu tych Orędzi. Wkrótce urośnie do Armii wielomilionowej. Wołam tylko tych, którzy są wystarczająco odważni, by podjąć Moje wyzwanie. Odwaga rodzi się z Miłości. Forma przejawiania się odwagi u jednego człowieka różni się od jej formy u drugiego. Po prostu proszę was, abyście powiedzieli światu o Mojej Miłości. Przypomnijcie prawdę zawartą w Piśmie Świętym. Powiedzcie, że wkrótce wracam, by ofiarować wielki Dar Mojego Miłosierdzia. Bo gdybym tak po prostu wkrótce przyszedł sądzić wasz świat, Niebo byłoby opustoszałe, tak powszechny jest dziś grzech.

Rozprzestrzeniajcie Moje dobre wiadomości. Przypominajcie innym, że gdy czują do kogoś miłość – prawdziwą, czystą miłość, nawet jeśli jest to tylko przelotne spojrzenie lub dobry uczynek, są świadkami, że jestem wtedy obecny. Powiedzcie im, że bez Miłości uschną i staną się niczym. Powiedzcie im, że gdy widzę ich w Swoich Oczach pozbawionych światowych dóbr, są jak nadzy. Widzę w ich duszy tylko ich dobroć i zło.

Tym biednym, przestraszonym duszom, wstydzącym się swojego stylu życia, powiedzcie, że przebaczam, że jestem zawsze miłosierny i powitam ich z otwartymi i pełnymi miłości Ramionami. Wszystko, co muszą zrobić, to pójść w Moim kierunku i poprosić Mnie, aby im pomóc. Nigdy nie zamknę się na błagania grzeszników, bez względu na to, jak ciemne są ich grzechy. Przebaczę tym wszystkim, którzy naprawdę są pełni skruchy za wcześniej popełnione przewinienia. Ich serca staną się lżejsze, a Moja Miłość przyniesie z powrotem Światło do ich życia. Przyjdę ponownie w Chwale, dzieci, nie po to, aby was straszyć, ale by przynieść wam Moje Dary, te same Dary, które zostały wam zabrane przez dzieła szatana.

Przyjdźcie. Pochylcie głowy. Odłóżcie na bok wstyd i proście Mnie, bym wam teraz przebaczył. Nic Mnie nie zaszokuje, dzieci. Żaden grzech nie jest tak ciężki, żeby nie mógł być przeze Mnie odpuszczony, jeśli okazany zostanie prawdziwy żal. Nie zwlekajcie. Szukajcie teraz Odkupienia, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

No sin is so grave that it cannot be forgiven

Tuesday, August 23rd, 2011 @ 23:45

My daughter, you are now beginning to understand the Truth of suffering. When I ask chosen souls to suffer, they suffer as I did during My torture at My Crucifixion. Just as My death saved man from sin, then your suffering, too can save man from eternal damnation. By offering your suffering, willingly, you make a sacrifice so that the souls of mankind will be shown God’s Mercy.

If I were to ask more souls to do this, they may show fear and would decline. Yet many souls suffer who are not aware that they are also chosen souls. Many children of Mine may ask why do some people suffer and not others? My answer is, that I choose the kind-of-heart, those who display humility in this life, those who place other’s needs before their own. The soul of a tender heart takes up the role of suffering for Me. This is a Gift from Me. It may not seem like a Gift, but when you are given this Gift, you are saving thousands of souls every day on My behalf.

I now want to ask My followers to make one sacrifice a day, akin to suffering, to help me save souls in mortal sin at the point of death during The Warning. Please ask Me for this Gift. For those humble of heart, I will also ask them to make one personal sacrifice in My Glory. For those who feel they cannot do this, then, I will bless you with My special graces because I know that your existing love of Me, and your prayers, are already saving the souls of your brothers and sisters.

My children, know this. My army of followers is growing daily because of these Messages. This will grow into an army of millions soon. I call only on those who are brave enough to take up My gauntlet. Bravery stems from love. One man’s interpretation of bravery will differ to another’s. I simply ask you to tell the world of My Love. Remind them of the Truth contained in the Holy Scripture. Tell them I Am returning to offer the great Gift of My Mercy soon. For if I were to come to Judge so soon in your world, Heaven would be deserted, so widespread is sin today.

Spread My Good News. Remind them that when they feel love, genuine pure love for someone, even if it be only a passing glance or a good deed, you witness that I Am then present.

Tell them that without love they will shrivel up and become nothing.

Tell them that when I see them, they are naked without worldly possessions in My Eyes. I see only their goodness and badness in the soul.

For those poor frightened souls, ashamed of their lifestyles, tell them that I Am Forgiving, All- Merciful and will welcome them into My open and Loving Arms. All they have to do is walk towards Me and ask Me to help them. I will never turn away from the pleas of sinners, no matter how dark their sin. I forgive all of those who are truly remorseful for any previous offence they have committed.

Their hearts will be lighter and My Love will bring Light back into their lives. I will come again in Glory, children, not to frighten you, but to bring you My Gifts, these same Gifts denied you through the works of Satan.

Come. Bow your heads. Push your shame aside and ask Me to forgive you now. Nothing shocks Me, children. No sin is so grave that it cannot be forgiven by Me, if true remorse is shown. Do not delay. Seek Redemption now before it is too late.

Your loving Jesus Christ
Redeemer of Mankind