Jezus Do Ludzkości

Narcyzm – diabelska zaraza obecna dzisiaj na świecie

czwartek, 7 lipca 2011 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, by świat wiedział, że Moja Miłość do niego przepełnia całe moje Istnienie, gdy przygotowuje się na wielkie Ostrzeżenie. Jestem pełen radości, bo wiem, że Moje dzieci, zwłaszcza te, które Mnie nie znają, w czasie Mojego wielkiego Aktu Miłosierdzia ostatecznie uznają, że Ja istnieję.

Jedną z najbardziej niepokojących cech, które zadomowiły się wśród Moich dzieci na tym świecie, jest narcyzm, miłość własna. Ta diabelska zaraza dominuje na każdym poziomie społeczeństwa i jest jedną z ulubionych metod ataku diabła dla wprowadzenia wszędzie jego demonów do dusz Moich dzieci. Można zobaczyć, jak oni się obnoszą i starają siebie pokazać, tak że inni oddają im cześć. Najpierw kochają jedynie samych siebie, a jeśli to nie wystarcza, pragną uwagi od osób ze swojego otoczenia, tak że zachęcają tych, którzy są wokół nich, by ich uwielbiali.

Trudno zignorować to, że sposób, w jaki te biedne dusze przedstawiają się wobec innych, wskazuje, jak bardzo są owładnięte przez szatana. Obsesja na punkcie tego, jak wyglądają, sprawia, że podejmują działania do takiego stopnia, że krzywdzą swoje ciała, a także czynią to, co jest konieczne dla zaspokojenia ich miłości własnej.

Łatwo jest dostrzec, kiedy szatan jest obecny w takich duszach. Ci ludzie będą pełni próżności i będą się starać, aby można było ich zobaczyć w miejscach, w których mogą oddziaływać na innych. Grzech narcyzmu będzie się nasilał przy końcu czasów, kiedy wielu będzie chciało sobie zagwarantować wygląd, pomyślność i samolubstwo kosztem swoich przyjaciół, a nawet rodziny. Miłość własna jest postrzegana w dzisiejszym świecie jako cecha godna podziwu. Ale to dążenie do osiągnięcia własnych korzyści nie może być zaspokojone, bo szatan się postara, żeby ci ludzie starali się o coraz więcej.

Dzieci, grzech pychy jest jednym z tych, które nasilają się teraz na świecie. Nie przyjmujcie tej formy zachowania jako części swojego codziennego życia. Tak wielu młodych ludzi uważa tak zwane wzorce fizycznej doskonałości za cel, do którego trzeba dążyć. Ale to zachowanie stanie się godne politowania, jeśli otworzycie oczy i zobaczycie je takim, jakie naprawdę jest. Jest to naruszenie pierwszego przykazania, a jeśli ci ludzie podążają tą drogą, to zostaną pociągnięci przez zwodziciela do coraz większego zamieszania.

Narcyzm można dostrzec we wszystkich dziedzinach życia, w tym w polityce, modzie, środkach masowego przekazu, w kinie, a nawet w Moim własnym Kościele. Nie można osiągnąć pokory, jeżeli cierpi się na narcyzm. Bez pokory nie można wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Narcissism – an evil epidemic present in the world today

Thursday, July 7th, 2011 @ 21:00

My dearly beloved daughter, I want the world to know that My Love for them infuses My entire Being, as I prepare for the Great Warning. I Am full of joy because I know that My children, especially those who do not know Me, will finally accept that I Exist, during My great Act of Mercy.

One of the most disturbing traits, which have infested My children, is that of narcissism, self-love, in this world. This evil epidemic is prevalent in every level of society and is one of Satan’s favourite attacks as his demons enter the souls of My children everywhere. They can be seen preening and posturing so that others will adore them. Their first love is for themselves only, and then when that’s not enough, they crave the attention of those around them to encourage them to openly adore them.

Today Satan’s infestation is so great in the way in which these poor souls present themselves, it is difficult to ignore. Their obsessiveness, as to how they look, means that they will even go as far as damaging their bodies and do whatever is necessary to satisfy their love-of-self.

When Satan is present in such souls, it is easy to spot. These people will be full of vanity and will tend to be seen in places of influence. The sin of narcissism will intensify during the end times, where many will ensure that their looks, their well-being and selfishness will be at the expense of their friends and even their own families. Love-of-self is considered an admirable trait in today’s world. This pursuit of self-gain can never be satisfied, because Satan will ensure that these people will strive for more and more.

Children, the sin of pride is one which is intensifying in the world now. Do not accept this form of behaviour as part of your day-to-day life. So many young people use these figures of so-called physical perfection as a goal to aim for. Yet their demeanour is to be pitied if you open your eyes and see it for what it is. It is a breach of the First Commandment and should such people persist on this pathway, they will be pulled by the deceiver into further disarray.

Narcissism is seen in all areas of life, including politics, fashion, the media, cinema, and even within My Own Church. Humility cannot be achieved if you suffer from narcissism. Without humility you cannot enter My Father’s Kingdom.

Your loving Saviour
Jesus Christ