Jezus Do Ludzkości

Znaczenie sakramentów – małżeństwo i pierwsza Komunia Święta

środa, 6 lipca 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, patrz, jak wiara Moich dzieci zaczyna wzrastać i kwitnąć. Choć na świecie jest wielka ciemność, to z każdym dniem światło Moich wyznawców staje się coraz jaśniejsze z powodu Płomienia Ducha Świętego, który zstąpił na cały świat.

Moja córko, chcę dzisiaj przypomnieć wszystkim Moim wyznawcom o znaczeniu modlitwy w łagodzeniu cierpienia na świecie. Wasze modlitwy pomagają oddalać wiele przepowiedzianych globalnych katastrof. Modlitwa jest najpotężniejszym środkiem łagodzącym, a kiedy jest odmawiana za innych, zostanie wysłuchana.

Choć jestem zadowolony z tych, którzy mają silną wiarę, martwię się o tych, którzy nie chcą przyjąć Mojego Boskiego Światła, Prawdy. Teraz po świecie błąka się wiele ludzi jakby zamroczonych. Nic nie przynosi im pokoju. Nic nie przynosi im radości. Żadna ilość materialnych przyjemności nie złagodzi ich bólu. Ich puste dusze są zagubione. Proszę, módlcie się za nich.

Moja córko, proszę, módl się za Mojego Wikariusza, papieża Benedykta, ponieważ jest otoczony przez masońskie siły, które teraz dokładają wszelkich starań, by go zdetronizować. Te złe siły infiltrują Mój Kościół od II Soboru Watykańskiego i rozwadniają Moje Nauczanie. Zostało przyjętych wiele praktyk, które Mnie ranią – szczególnie udzielanie Mojej Najświętszej Eucharystii przez świeckich. Brak szacunku okazywany Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu przez te nowe prawa, wprowadzające ułatwienia ze względu na współczesne społeczeństwo, sprawia, że płaczę ze smutku.

Najświętsza Eucharystia musi być przyjmowana na język i nie może być zanieczyszczana przez ludzkie ręce. Ale właśnie tego dokonali Moi wyświęceni słudzy. Te prawa nie zostały ustanowione przeze Mnie w Duchu. Moi wyświęceni słudzy weszli na drogę, która nie jest zgodna z linią Nauczania Moich apostołów. Dziś nie traktuje się Moich sakramentów zbyt poważnie, a odnosi się to zwłaszcza do tych, którzy starają się o sakrament małżeństwa i pierwszej Komunii Świętej.

Przysięga małżeńska jest bardzo poważna, pamiętajcie, jest to sakrament i jest zawierany w Obecności Boga Ojca, choć dla wielu jest to jedynie sprawa materializmu i zewnętrznych dóbr. Wiele osób, które zawierają sakrament małżeństwa, nie uznaje potem jego znaczenia. Wiele tak łatwo łamie złożone śluby. Dlaczego oni tak postępują? Dlaczego w przypadku tego najświętszego związku wypowiadają słowa bez pokrycia, odchodząc od siebie wkrótce po tym? To jest kpina z tego jednego z najważniejszych związków, pobłogosławionego Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Wielu ludzi nie zwraca żadnej uwagi na Wolę Mojego Ojca, że żaden człowiek nie powinien rozdzielać potem takiego związku. Ale tak wiele ludzi się rozwodzi, co jest prawem nieuznawanym przez Mojego Ojca. Rozwód to łatwy sposób na ucieczkę od swoich obowiązków. Wszystkie małżeństwa są zawierane w Niebie. Żaden człowiek nie może zniszczyć małżeństwa, nie obrażając Mojego Ojca.

Pierwsza Komunia Święta

Przyjmowanie Mojego Ciała po raz pierwszy w sakramencie Eucharystii jest kolejnym przykładem na to, jak jestem znieważany. Tak wielu rodziców nie zwraca żadnej uwagi, że ma to wielkie znacznie, gdy ich dzieci otrzymują Chleb Życia. Bardziej są skoncentrowani na tym, jak bardzo ich dzieci są ładnie ubrane, niż na samym cudownym Darze, który otrzymają. Ten Dar doprowadzi ich do zbawienia. Jednak materializm, który otacza to wydarzenie, nie ma nic wspólnego z ich duszami. Najsmutniejsze jest dla Mnie to, że tym małym dzieciom nie mówi się o Mnie. Miłość, jaką mam dla małych dzieci, jest wszechogarniająca. Gdy przyjmują Najświętszą Eucharystię ze świadomością tego, co otrzymują, to wtedy ich dusze stają się czyste. Im bardziej przyjmują Mnie w ten sposób, tym silniejsza będzie ich wiara.

Pamiętajcie, bez sakramentów wasza wiara staje się słaba. Po pewnym czasie, bez płynącego z nich Mojego błogosławieństwa, wasza dusza zapada w uśpienie. Cała wiara we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego stopniowo zanika, pozostaje jedynie mała iskierka poznania, która rozbłyska od czasu do czasu. Wróćcie do Mnie przez sakramenty. Złóżcie hołd i okażcie należny dla sakramentów szacunek, a znowu naprawdę poczujecie Moją Obecność.

Pamiętajcie, sakramenty mają swój cel, są pożywieniem, którego potrzebujecie ze względu na Życie Wieczne duszy. Bez nich wasza dusza umrze.

Kocham was wszystkich. Proszę, przyjmijcie Mnie we właściwy sposób, z poszanowaniem dla sakramentów, danych wam jako Dar od Boga Ojca Wszechmogącego.

Wasz kochający Zbawiciel
Król ludzkości
Jezus Chrystus

Importance of Sacraments – Marriage and First Holy Communion

Wednesday, July 6th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, watch now as the faith of My children begins to grow and blossom. While there is much darkness in the world the light of My followers becomes brighter by the day because of the Flame of the Holy Spirit, which has descended over the whole world.

Today, My daughter, I wish to remind all of My followers of the importance of prayer to ease suffering in the world. Your prayers are now helping to avert many global disasters foretold. Prayer is the most powerful mitigation and when said on behalf of others, they will be answered.

While I Am happy with those of strong faith; I Am still fearful for those who are adverse to My Divine Light, the Truth. Many people now wander around the world as if in a stupor. Nothing brings them peace. Nothing brings them joy. No amount of material comfort eases their pain. Their empty souls are lost. Please pray for them.

My daughter, please pray for My Vicar, Pope Benedict, for he is surrounded by masonic forces who are now making every effort to dethrone him, these evil forces have been infiltrating My Church since Vatican II and have diluted My Teachings. Many laws were passed which offend Me, especially the presentation of My Holy Eucharist by lay people. The lack of respect shown to Me and My Eternal Father, through new laws introduced to facilitate modern society has made Me cry with sadness.

The Most Holy Eucharist must be received on the tongue and not soiled by human hands. Yet this is precisely what My sacred servants have done. These laws were not passed by Me in Spirit. My sacred servants have been led down a path not in line with the Teachings of My apostles. Today My Sacraments are not taken very seriously, especially those who seek the Sacraments of Matrimony and the First Holy Communion.

The Vow of Matrimony is very serious, for remember it is a Sacrament and is made in the Presence of God the Father, yet for many it all about materialism and the exterior trappings. Many who receive the Sacrament of Matrimony do not acknowledge its importance thereafter. Many break their vows so easily. Why do they do this? Why pay lip service to this most holy union only to part soon afterwards? This is a mockery of one of the most important unions blessed by the Hand of My Eternal Father. Many people do not pay any heed of My Father’s Will that no man shall pull asunder such a union thereafter, yet many people divorce, which is a law not recognized by My Father. Divorce is an easy way to run from your responsibilities. All marriages are made in Heaven. No man can destroy a marriage without offending My Father.

First Holy Communion

Receiving My Body in the Sacrament of the Eucharist for the first time is another example as to how I Am mocked. So many parents pay no heed to the importance of their children receiving the Bread of Life. They are more concerned as to how well-dressed their children are, rather than the wonderful Gift they are receiving. This Gift will lead them to salvation. Yet the materialism, which surrounds the event, has nothing to do with their souls. For Me the saddest part is that these little children are not being told about Me. The Love I have for little children is all-encompassing. When they receive the Holy Eucharist, in the full knowledge as to what they are receiving, then their souls become pure. The more they receive Me in this way, the stronger will their faith be.

Remember, without the Sacraments, your faith becomes weak. After a time, if your soul is bereft of My special blessings, it becomes dormant. All faith in Me and My Eternal Father disappears in time with only a tiny flicker of recognition flaring up from time to time. Return to Me through the Sacraments. Show respect for the Sacraments in the way you are supposed to and you will truly feel My Presence again.

Remember, the Sacraments are there for a reason, for they are the nutrients you need for eternal life of the soul. Without them your soul will die.

I love you all. Please embrace Me properly, by respecting the Sacraments given to you as a Gift from God the Almighty Father.

Your loving Saviour
King of Mankind, Jesus Christ