Jezus Do Ludzkości

Ojciec Przedwieczny powstrzyma nowy porządek świata przed ostatecznym prześladowaniem Jego dzieci

piątek, 8 lipca 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, zdaję sobie sprawę, że to Dzieło bardzo cię męczy i potrzebujesz odpocząć przez następny tydzień, ale wysłuchaj, co mam do powiedzenia.

Powiedz Moim dzieciom, aby się przebudziły i zobaczyły zamęt w świecie, w którym mnożą się kryzysy finansowe. Powiedz im, że choć za zanurzanie się w długach w części była odpowiedzialna chciwość ludzi, to kryzys bankowy został celowo zaplanowany przez jeden światowy porządek. Wielu będzie się uśmiechać, czytając to Orędzie, i kwestionować ten fakt, ale powinni także wiedzieć, że jeśli nie powstaną w obronie swoich praw, to zostaną zmuszeni do przyjęcia znamienia bestii, aby mieć dostęp do własnych pieniędzy.

Nowa światowa waluta zostanie zaprezentowana niewierzącemu światu

Pewna społeczność niewierzących jest zdeterminowana, aby wprowadzić jedną nową światową walutę mającą na celu kontrolowanie was. Gdy tak się stanie, będą się starać pozbawić was pożywienia. Jeżeli Moje dzieci nie uznają teraz tej rzeczywistości, pozostaną bezbronne pod kontrolą nowego porządku świata, prowadzonego przez siły masońskie. Przygotujcie się teraz, Moje dzieci, bo choć Ostrzeżenie nawróci miliony, włączając w to tych wiernych jednemu światowemu porządkowi, nie będzie to wystarczające dla zatrzymana tych złych niewolników szatana i antychrysta. Bez kontroli nad waszymi pieniędzmi trudno będzie wam bronić prawa do własności, żywności i zdrowia – tych trzech rzeczy, którymi będą rozporządzać, jeśli nie zaczniecie głośno wyrażać swojego sprzeciwu. Powstrzymajcie waszych przywódców w ich zamysłach. Nie pozwólcie, by was tyranizowali. Jeśli wystarczająco wielu z was jest świadomych tych nikczemnych, potwornych planów, to możecie ostrzec innych.

Planujcie teraz swoje zapasy żywności

Planujcie teraz swoje zapasy żywności. Wyhodujcie i kupcie nasiona, które pomogą wam utrzymać się przy życiu. Kupujcie srebrne lub złote monety, aby móc nabyć niezbędne rzeczy. Co najważniejsze, znajdźcie miejsca, gdzie będzie można spotykać się w grupie, aby sprawować Najświętszą Ofiarę Mszy, bo z czasem wasze kościoły zostaną spalone.

Służalcy szatana są jak mrówki, mnożą się na tysiące

Nigdy nie przyjmujcie znamienia, chipu bestii. Módlcie się, módlcie się, aby zapewnić waszym domom szczególne błogosławieństwa i ochronę przed armią, która będzie się starać wyprowadzić was z waszych domów. Służalcy szatana są jak mrówki, mnożą się na tysiące z godziny na godzinę. Wy, Moje dzieci, musicie się modlić, aby zapobiec i zwalczyć serie okrucieństw planowanych przez nowy porządek świata, który ślini się na okoliczność przejęcia kontroli nad światem. Zaplanujcie posiadanie błogosławionych świec w swoim domu. Zgromadźcie je już teraz, bo one zapewnią wam światło ochrony. Musicie planować już teraz, jeśli nie chcecie stać się niewolnikami tej ohydnej doktryny.

Kupcie palniki gazowe, koce, żywność suszoną i w puszkach, tabletki do oczyszczania wody, świece oraz obrazy religijne, by mogły pomóc wam i waszym rodzinom przetrwać Wielką Karę, która nastąpi po Ostrzeżeniu.

Modlitwy już osłabiają siłę oddziaływania Wielkiej Kary, ale wy, Moje dzieci, musicie mieć się na baczności przez cały czas. Przez to, że podczas przygotowań wykażecie się roztropnością, będziecie w stanie przetrwać wielkie bombardowanie, które jest planowane, a które będzie gorsze niż to, co spotkało żydów za rządów sługi szatana, Hitlera.

Weźcie sobie do serca to ostrzeżenie. Bo przygotowując się z wyprzedzeniem, zaoszczędzicie sobie oburzenia, a wywołanie go jest planowane przez nowy porządek świata. Wy, którzy jesteście uwikłani w nowy porządek świata, posłuchajcie Mnie teraz. Nawróćcie się. Przyjmijcie Ostrzeżenie jako to, co ono wam przynosi – szansę, aby odwrócić się od szatana i ognia piekielnego.

Rada dla sług Kościoła

Moi wyświęceni słudzy, muszę was poinformować o tym, abyście utkwili teraz swój wzrok we Mnie i modlili się do Ducha Świętego, by pomógł wam zachować wszelką czujność i ostrożność, abyście rozpoznali fałszywego proroka, kiedy pojawi się wśród was. Wtedy będziecie potrzebowali łączyć się w grupy, abyście mogli mieć pewność, że Moje dzieci będą w stanie w czasie prześladowań otrzymywać Najświętszą Eucharystię.

Ręka Mojego Ojca jest gotowa opaść teraz z wielką siłą na nikczemnych, aroganckich przywódców banków oraz wschodnich i zachodnich mocarstw, którzy planują w tajemnicy, w jaki sposób będą dążyć do przejęcia kontroli nad wami wszystkimi. Mój Ojciec Przedwieczny zniszczy wszystko, co z tego wyniknie, by zapobiec prześladowaniom Swoich dzieci. On na to nie pozwoli. Pamiętajcie, dzieci, Bóg, Ojciec Przedwieczny, chce chronić was wszystkich. Jego cierpliwość się teraz skończyła. Będzie czekał do ostatniej chwili, by przyjąć tych, którzy zwrócą się do Niego o przebaczenie. Jednak musi teraz powstrzymać te okrutne reżimy przed zadawaniem okrucieństwa reszcie Jego stworzenia.

Czyni to ze względu na miłość do Swoich dzieci. Wy, którzy mówicie, że Bóg Ojciec nie może się gniewać, ponieważ kocha wszystkie Swoje dzieci, to wiedzcie. Tak, jest zagniewany, a Jego Gniew jest słuszny ze względu na diabelską niesprawiedliwość, którą wyrządza się Jego umiłowanej rodzinie. Kiedyś na nowo zjednoczy wszystkie Swoje dzieci, aby żyły w końcu w pokoju przez całą wieczność.

Pamiętajcie, dzieci, by dostrzec wszystkie znaki, które są wokół was – wiele wojen, brak pieniędzy, brak jedzenia, brak opieki zdrowotnej, i przyznać, że to jest dzieło złego ducha. To nie jest dzieło Boga, Ojca Przedwiecznego. On już dłużej nie będzie tolerował takiego zachowania. Bądźcie wdzięczni, że On podejmuje działanie, bo jeśliby go nie podjął, Jego stworzenie zostałoby zniszczone. A on nie pozwoli, by to się stało.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel ludzkości
Odkupiciel świata

Eternal Father will prevent New World Order from final persecution of His Children

Friday, July 8th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, I realize that this Work is taking its toll on you and that you need to rest for another week, but listen to what I have to say.

Tell My children to wake up now and see the turmoil in the world, where financial crises abound. Tell them that while people’s greed was partly responsible for plunging them into debt, that the banking crisis was deliberately planned by the One World Order.

Many reading this Message will smile and question this fact, but they should also know that unless they stand up and defend their rights, they will be forced to accept the mark of the beast to access their money.

New World Currency will be presented to an incredulous world

The New One World Currency, which will be presented to an incredulous community, is designed to control you. Then once that happens they will try to deprive you of food. Unless My children accept this reality now they will be defenceless when they are under the control of a New World Order, led by masonic forces. Prepare now, My children, because although The Warning will convert millions, including those loyal to the One World Order, it will not be enough to stop these evil slaves of Satan and the antichrist. Without control of your money, you will find it hard to defend your right to property, food and health, the three things which they will be in charge of, if you do not start shouting your opposition now. Stop your leaders in their tracks. Don’t let them bully you. If enough of you are alert to this evil, monstrous plan, then you can warn others.

Plan your food supplies now

Plan your food supplies now. Grow and buy seeds that will keep you alive. Buy silver coins or gold, so that you can buy what is necessary. Most importantly find locations where, as a group, you can meet to offer the Holy Sacrifice of the Mass. For in time, your churches will be burned to the ground.

Satan’s minions are like ants, they multiply in their thousands

Never accept the mark, the chip of the beast. Pray, pray that your home will be given the special blessings to safeguard you from the army, which will try to put you out of your home. Satan’s minions are like ants. They multiply in their thousands by the hour. You, My children, must pray now and fight this series of atrocities being planned by the New World Order, who salivate at the prospect of controlling the world. Plan to have blessed candles in your home. Stock up now for they will keep you in the light of protection. Unless you wish to become a slave to this hideous doctrine then you must plan now.

Buy gas stoves, blankets, dried and tinned food, water purification tablets and candles, along with religious images to sustain you and your families during the Great Chastisement, which will follow the Warning.

Prayers are already diluting the impact of the Great Chastisement, but you, My children, must be alert at all times. By being careful in your preparations you will be able to survive the great bombardment being orchestrated, which will be worse than what happened to the Jews, under the reign of Satan’s disciple – Hitler.

Heed this warning calmly. For by preparing in advance you will spare yourselves from the indignation being planned by the New World Order. For those of you who are involved with the New World Order, hear Me now. Repent. Heed The Warning for what it offers you – a chance to turn your back on Satan and the flames of Hell.

Advice for servants of the Church

For My sacred servants this is what I must inform you. Fix your eyes on Me now and pray to The Holy Spirit to keep you on your toes, so that you will recognize the false prophet as soon as he shows himself within your midst. Then you need to gather in groups to ensure that My children will be able to receive the Most Holy Eucharist during the persecution.

My Father’s Hand is ready to fall now, with great force, on those wicked, arrogant leaders of banks, Western and Eastern powers who plan in secret how they aim to control all of you. My Eternal Father will destroy everything in their wake to prevent them from the final persecution they are planning against His children. He won’t stand for it. Remember, children, God the Eternal Father wants to protect you all. His patience has finally run out. He will, up to the very last minute, accept those who turn to Him for forgiveness. However, He now has to stop those evil regimes from the horror they inflict on the rest of His Creation.

It is because of the love of His children He does this. For those who say God the Father, cannot be angry for He loves all know this. Yes, He is angry and His Anger is justified because of the evil injustice, which is being perpetrated on His precious family. Once again He will unite all His children to live in peace, finally, for all of eternity.

Remember, children, to see the signs all around you, the multitude of wars, lack of money, lack of food, lack of healthcare and accept that this is the work of the evil one. It is not the work of God the Eternal Father. He will no longer accept this behaviour. Be thankful He is taking action, for if He did not His Creation would be destroyed. And He will not allow that to happen.

Your beloved Jesus
Saviour of Mankind, Redeemer of the World