Jezus Do Ludzkości

Dla Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia

czwartek, 5 lipca 2011 roku, godz. 14.30

Moja szczerze umiłowana córko, dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem, ponieważ sprawia Mi przyjemność powiedzenie tobie, że ci, których wiara wzmocniła się przez te Orędzia, mogą być pewni, iż codzienne odmawianie przez nich Koronki do Bożego Miłosierdzia ratuje dusze. Moje dzieci nie mogą nigdy zapominać, że modlitwy, kiedy są odmawiane szczerze i z serca, zawsze będą wysłuchane. Zawsze słucham modlitw i spełniam wszystkie szczególne intencje zgodne z Moją Świętą Wolą.

Dzieci, proszę, kontynuujcie swoje modlitwy, ponieważ pomogą one złagodzić okres Wielkiej Kary. Mój Ojciec jest już gotowy przejąć Swoje święte Królestwo i rozpocząć Swoje Panowanie raz jeszcze, kiedy powstanie Nowy Raj na ziemi. Zło na świecie nie było nigdy tak zaciekłe jak teraz. Ze względu na duże zaludnienie świata i przez działania złego wszędzie toczą się wojny. Nienawiść człowieka do człowieka jest wyraźnie widoczna. Gdy ta nienawiść objawia się jako polityczna chciwość lub jako kontrola jednych państw przez drugie, jest zawsze taka sama. Szatan ma wielu wyznawców. Oni, jego wyznawcy, w wielu przypadkach nie zdają sobie sprawy, jak on wpływa na nich przez ich uczynki w każdym czasie i każdego dnia.

Jeżeli Moje dzieci mogłyby chociaż zobaczyć liczbę demonów obecnych w takich ludziach, byliby załamani. Posiadły one wiele Moich dzieci, a jedynym widzialnym znakiem tego są ich złe czyny. Módlcie się, módlcie się teraz, Moi wyznawcy, by te biedne, zagubione dusze mogły być uratowane podczas Ostrzeżenia.

Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę, Moje dzieci, to modlitwa, a w szczególności odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Mój Ojciec będzie ratował dusze, jeżeli wy zadeklarujecie odmawianie tej modlitwy raz dziennie, najlepiej o godzinie trzeciej po południu.

Tych Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia, błagam, módlcie się do Ducha Świętego i proście o Dar rozeznania, zanim odrzucicie Moje święte Słowo. Wy, którzy znieważacie Moją wizjonerkę i odbiorców tych Orędzi, musicie zadać sobie to pytanie. Jeżeli jak wierzycie, te Orędzia są pod wpływem szatana, to dlaczego prosiłby on was o modlitwę, o szukanie przebaczenia, o przyjmowanie Najświętszej Eucharystii? Wówczas będziecie wiedzieli, że jest to niemożliwe.

Początkowo zwodziciel będzie wpływał na Moich wiernych, by zachęcić ich do zaprzeczania Mojemu Słowu, ponieważ on wie, że to właśnie zaprzeczenie przez nich Mojemu najświętszemu Słowu Miłości będzie bolało Mnie najbardziej. Odrzućcie teraz szatana i jego złe ścieżki. Zwróćcie się do Mnie. Błagam was, nie pozwólcie mu wpływać na was w ten sposób. Wasze modlitwy są teraz potrzebne, by ratować Moje biedne dzieci, które nie przeżyją Ostrzeżenia.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

For My Followers who denounce these Messages

Tuesday, July 5th, 2011 @ 14:30

My dearly beloved daughter, today is a special day, for it pleases Me to tell you that those whose faith has been strengthened by My Messages can be assured that their daily recital of the Divine Mercy is saving souls. My children must never forget that prayers, when said with sincerity and from the heart, will always be heard. Prayers are always listened to and any special intentions are fulfilled according to My Most Holy Will.

Children please continue with your prayers because they will help ease the period of the Great Chastisement. My Father is now ready to take over His Holy Kingdom and commence His Reign once again when the New Paradise on Earth emerges. The evil in the world right now has never been so intense. Because of the huge world population and the works of the evil one, war is everywhere. The hatred shown by man-to-man is palpable. Whether this hatred is manifested as political greed, or control over other countries by another, it is all the same. Satan has many followers. They, his followers, in many instances are not aware as to how he influences every thought and deed at all times during any one day.

If My children could only see the amount of demons present in such men they would be sickened. They possess many of My children, the only visible signs being through their evil deeds. Pray, pray now, My followers, that those poor, lost souls can be saved during The Warning.

Between now and The Warning all I ask of you, children, are your prayers and especially the recital of The Divine Mercy. My Father will save souls if you dedicate yourselves to saying this once a day, preferably at 3 o’clock in the afternoon.

For those of My followers who denounce these Messages, I implore of you to pray to the Holy Spirit to ask for the Gift of discernment before you dismiss My Holy Word. To those of you who insult My visionary and recipient of these Messages you must ask this question. If it is Satan who you believe influences these Messages then why would he ask you to pray, to seek forgiveness, to receive the Holy Eucharist? Then you will know that this is impossible.

The deceiver will influence My followers firstly, to encourage them to deny My Word because he knows that it will be their rejection of My Most Holy Words of Love that will hurt Me most.

Reject Satan and his wicked ways now. Turn to Me. I implore you, for you must not allow him to influence you in this way. Your prayers are needed now to save My poor children who will not survive The Warning.

Your loving Saviour
Jesus Christ