Jezus Do Ludzkości

Nie dopuśćcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode Mnie

czwartek, 30 czerwca 2011 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, uśmiecham się tego wieczoru z radością w Sercu, bo w końcu młodsi ludzie słyszą Moje Słowo za pośrednictwem Internetu, jak zostało przepowiedziane.

W ten sposób więcej osób będzie w stanie powiedzieć światu, jak przygotować się na Ostrzeżenie. Moje Serce rozpiera radość, kiedy widzę miłość, jaką Moje dzieci mają dla Mnie w każdym zakątku ziemi. Moja Miłość nigdy nie umiera. Moi umiłowani wyznawcy są pełni Mojej Miłości, którą czują w swoich sercach. Teraz mogą powiedzieć światu, w tym cynikom, jak bardzo Mnie czczą, wysławiając wobec wszystkich Moją Chwałę. Te Moje odważne i kochające stworzenia będą teraz przyciągać tych, którzy odrzucają Mnie i prawdę o tym, co jest w ogóle początkową przyczyną ich pobytu na tej ziemi.

Niebo raduje się z tych, którzy otwarcie głoszą w Internecie swoją miłość do Mnie. Moja Miłość do nich wzbiera, tak że Moje Łaski zostaną wylane na każdego z nich, rozciągając się od krańca do krańca ziemi.

Przyjdę teraz ratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu

Pamiętajcie o jednej lekcji, dzieci. Prawda Mojego Nauczania nigdy się nie zmienia. Ludzki błąd, grzechy Moich wyświęconych sług i tych, którzy sprzeniewierzyli się prawdzie na potrzeby swoich własnych ambicji, mogły zabrudzić Moje Imię, ale nigdy nie zmieniły tego, Kim jestem. Ja Jestem Zbawicielem ludzkości. Za pierwszym razem przyszedłem was zbawić, by umożliwić przebaczenie grzechów. Teraz przychodzę powtórnie, by ratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu.

Ponieważ Moja Miłość jest tak silna, będzie przenikać teraz cały świat przez Moc Ducha Świętego, aby przyciągnąć was z powrotem do owczarni Mojej czułej Miłości. Poczujcie teraz Moją Miłość, dzieci. Nie pozwólcie, by wasze rozczarowanie ludzkimi słabościami Mojego Kościoła odwróciło was ode Mnie, Jezusa Chrystusa, lub Mojego Ojca Przedwiecznego.

Do tych, którzy odwrócili się ode Mnie ze względu na grzechy Kościoła

To właśnie z powodu grzechu byliście skłonni do blokowania prawdy. Ci z was, którzy winią Kościół za brak wiary we Mnie, nie są uczciwi wobec siebie, bo jeśli kochalibyście Mnie naprawdę, nie szukalibyście wymówek. Szatan jest teraz wszędzie na świecie, dzieci, i stara się przekonać was przy każdej okazji, że wasza wiara nie ma znaczenia, nie jest ważna, że wasza wiara nie zagwarantuje wam miejsca w Niebie. W niektórych przypadkach uważacie, że ponieważ Boże Miłosierdzie jest nieskończone, możecie być zbawieni, jeśli tylko wasze życie nie powoduje szkody u innych. Bardzo często kwestionujecie Mnie, gdy winicie Mnie za zło na świecie. Jest tak, gdy gniewacie się na Mnie i Boga Ojca Przedwiecznego. Jak Bóg może stać z boku i pozwolić na takie zło, które objawia się na świecie, w którym istnieją morderstwo, gwałt, aborcja, tortury, chciwość i ubóstwo? Musicie zatrzymać się teraz i Mnie wysłuchać.

Pamiętajcie, że grzech, spowodowany przez szatana, który jak większość ludzi dziś sądzi, nie istnieje, może zaatakować każdego z was z powodu Daru, który został wam dany przez waszego Stwórcę, Boga Ojca. Ten Dar wolnej woli został dany każdemu. Niektórzy używają tego Daru dla dobrych czynów, przez co okazują wszystkim miłość, podczas gdy inni sprzeniewierzają się mu dla wykorzystywania innych. Gdy szatan przyciągnie ich przez ich słabą wolną wolę, stają się w następstwie zdolni do popełnienia wielkich zbrodni. Wolna wola należy do was, dzieci. Kiedy ulega zanieczyszczeniu przez grzech, skutkuje spustoszeniem świata. Bóg Ojciec nie może zmusić was do zaprzestania robienia czegoś bez względu na to, czy to jest dobre, czy złe, bo nie zakłóci waszej wolnej woli. On zawsze zachęci was do modlitwy w celu uzyskania Łask potrzebnych dla unikania grzechu. Poprzez waszą wolną wolę podejmiecie jedną z dwóch decyzji. Nawrócicie się do Boga lub pozwolicie się zwieść kłamstwom szatana, który odwiedzie wasze umysły od prawdy.

Pamiętajcie, Ja Jestem Prawdą. Szatan nie chce, abyście ujrzeli Prawdę. Będzie używał waszej inteligencji i przedkładał wyrafinowane argumenty, aby was zwieść. Może was nawet przekonać, że coś jest złe, choć jest to dobre. Jeśli więc uważacie, że z powodu grzechów Kościoła hipokryzją jest modlić się dla chwały Boga Ojca, musicie zobaczyć to oszustwo takim, jakim ono jest – innym sposobem zachęcenia was do odwrócenia się ode Mnie, od Prawdy. Dzieci, pokażcie Mi teraz waszą miłość, powstając i broniąc Mojego Imienia wobec niewierzącego świata.

Już wkrótce zachęcicie innych, by wysłuchali waszych poglądów. Podobnie jak ci, którzy twierdzą, że nie wierzą we Mnie, krzycząc głośno, że bardzo Mnie nienawidzą, musicie teraz powiedzieć światu, że Mnie kochacie. Tylko wtedy na świecie nastąpi masowe nawrócenie. Pozwólcie Mi podźwignąć was teraz, byście mogli przygotowywać Moje dzieci do wejścia do Mojego Nowego Raju na ziemi. Pamiętajcie, tylko ci, którzy wierzą we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, mogą wejść do tego Raju.

Idźcie teraz i przyprowadźcie do Mnie rzesze.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Don’t allow the human failings of My Church to turn your back on Me

Thursday, June 30th, 2011 @ 20:00

My dearly beloved daughter, I smile this evening with joy in My Heart, for at last, younger people are hearing My Word through the Internet just as foretold.

In this way more people will be able to tell the world how to prepare for The Warning. My Heart bursts with joy when I see the love that My children have for Me in every corner of the Earth. My Love never dies. They, My beloved followers, are full of My Love, which they feel in their hearts. Now they can tell the world, including the cynics, how much they revere Me by praising My Glory to all. For those courageous and loving creatures of Mine will now attract those who resist Me to the Truth as to why they are on this Earth in the first instance.

Heaven rejoices with those who openly proclaim their love for Me on the Internet. My Love for them surges forth so that My graces will be showered over each of them, stretching from one corner of the globe to the other.

I now come to save you before the Day of Judgment

Remember one lesson, children. The Truth of My Teachings never changed. Human error, the sins of My sacred servants and those who have abused the Truth to suit their own ambitions may have soiled My Name, but they never changed Who I Am. I Am the Saviour of mankind. I came the first time to save you to allow for the forgiveness of sin. I now come again to save you before the Day of Judgment.

Because My Love is so Powerful, it will now permeate throughout the world by the Power of the Holy Spirit to draw you back into the fold of My tender Love. Feel My Love now, children. Don’t allow your disappointment with the human failings of My Church to turn your back on Me, Jesus Christ or My Eternal Father.

To those who turned their back on Me because of the sins of the Church

It is because of sin that you were tempted to block out the Truth. Those of you who blame the Church for your lack of belief in Me are not being honest with yourselves, for if you truly love Me, you would not make excuses. Satan is everywhere in the world now, children, trying to convince you, at every opportunity, that your faith is not relevant, not important, that your faith will not guarantee you a place in Heaven. In some cases you believe that the Mercy of God is endless and that you can be saved once you live a life where you do not cause harm to others. You very often challenge Me when you blame Me for the evil in the world. This is when you become angry with Me and God the Eternal Father. How can God stand back and allow such evil to manifest itself in the world? Where murder, rape, abortion, torture, greed and poverty exist? You must stop now and hear Me.

Remember that sin, caused by Satan, who most people today do not believe exists, can infest every single one of you because of the Gift you were given by your Creator, God the Father. This Gift of free will is given to everyone. Some use this Gift for good works, where they show love to all, while others abuse it to take advantage of others. When Satan attracts those, through their weak free will, then they become capable of committing great atrocities. Free will is yours, children. When it becomes contaminated through sin, havoc in the world results. God the Father cannot force you to stop doing something whether it is right or wrong, for He will not interfere with your free will. He will always encourage you to pray in order to receive the graces needed to avoid sin. It will be through your free will that you will make one of two decisions. Turn to God or allow yourself to be seduced by the lies of Satan, who will twist your mind away from the Truth.

Remember, I Am the Truth. Satan does not want you to see the Truth. He will use your intelligence and present sophisticated arguments to seduce you. He can even convince you that something is evil when it is good. So when you believe that it is hypocritical to turn to prayer in praise of God the Father because of the sins of the Church, you must recognise this deceit for what it is, another way to encourage you to turn away from Me. The Truth. Now, children, show Me your love by standing up and defending My Name in a disbelieving world.

Very soon you will encourage others to hear your views. Just as those who claim they don’t believe in Me shout aloud how much they hate Me, you must now tell the world that you love Me. Only then will massive conversion be stirred in the world. Let Me raise you up now so you can prepare My children to enter My New Paradise on Earth. Remember, only those who believe in Me and My Eternal Father can enter this Paradise.

Go now and bring Me the multitudes.

Your beloved Saviour
Jesus Christ