Jezus Do Ludzkości

Modlitwa może zapobiec konfliktom na świecie

piątek, 1 lipca 2011 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, modlitwa i nabożeństwo do Mnie jest jak woda podana spragnionemu człowiekowi. Jeżeli nie macie wody, wasze pragnienie będzie trwać, aż w końcu bez wody umrzecie. Ci, którzy Mnie znają, kochają Mnie i okazują pobożność wobec Mnie, muszą zrozumieć jedną rzecz. Jeśli zaniechacie przyjmowania Mojego Ciała i regularnej modlitwy do Mnie, bardzo szybko przestaniecie Mnie pragnąć. Bez tego pragnienia będziecie się oddalać ode Mnie do momentu, aż wasze umysły odmienią się na skutek pokus grzechu zasianego w nich przez szatana. Beze Mnie prawdziwie obecnego w waszym życiu jesteście niczym, Moje dzieci.

Bądźcie w pogotowiu przez cały czas. Modlitwa chroni was przed grzechem. Wasze oddanie się Mnie może przyciągać zwodziciela, który będzie z was częściej szydził. Jednak bez regularnego nabożeństwa do Mnie będziecie chodzić po tym świecie bez celu.

Wierzący, zrozumcie, że modlitwa może zapobiec wielu konfliktom na świecie. Modlitwy odmawiane przez tę wizjonerkę i innych widzących złagodziły już bezpośrednie zagrożenia dla papieża Benedykta, ale nie na długo. Modlitwa do Mojej Matki Najświętszej może poruszać góry, osłabiać siłę nikczemnych okrucieństw, również tych przepowiedzianych, i nawracać grzeszników.

Zapamiętaj tę lekcję, Moja córko. Modlitwa pełni rolę zbroi przeciwko zwodzicielowi. Przede wszystkim musisz się nauczyć konieczności regularnej modlitwy w twojej misji. Musisz poświęcić więcej czasu na cichą refleksję ze Mną. Bo jeśli tego nie uczynisz, osłabi się twoje rozeznanie co do Moich Orędzi i mogą się pojawić błędy. Bądź ostrożna, Moja córko, kiedy odnosisz się do dat danych ci proroctw. Jeśli Ja mówię o miesiącach, może to być w każdej chwili w ciągu roku. Nigdy nie myl ludzkiej interpretacji z terminami danymi ci przeze Mnie. Ja nie podałem ci żadnej konkretnej daty wydarzeń, tylko wskazówki. Te proroctwa się spełnią, ale tylko z Ręki Mojego Ojca Przedwiecznego. Bardziej Mi ufaj. Modlitwy Twoje i Moich wyznawców mogą pomóc opóźnić katastrofy, a w niektórych przypadkach im zapobiec. Zawsze o tym pamiętaj.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Bo kiedy czynicie to z serca, to wasze modlitwy są wysłuchiwane. Módlcie się szczególnie za tych światowych przywódców, których życie zakończy się wkrótce przez nienawistne, złe czyny. Oni i ci z zatwardziałymi sercami, winni nieludzkich przestępstw, potrzebują przede wszystkim waszych modlitw. Zawsze módlcie się za grzeszników, ponieważ Ja kocham wszystkie Moje dzieci i potrzebuję waszych modlitw, aby zachować ich od ognia piekielnego.

Wasz zawsze miłosierny Jezus Chrystus

Prayer can avert disharmony in the world

Friday, July 1st, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, prayer and devotion to Me is like water given to a thirsty man. When you lack water your thirst will continue so that eventually without water you will die. For those who know Me, love Me and show devotion to Me, you must understand one thing. If you do not continue to receive My Body and pray to Me regularly, you will very quickly lose your desire for Me. Without this desire you will distance yourselves from Me, until your heads will be turned by the temptation of sin planted in your minds by Satan. Without Me, Truly Present in your lives, you are nothing, My children.

Be on your guard at all times. Prayer protects you from sin. Your devotion to Me may attract the deceiver, who will taunt you more often. However, without regular devotion to Me, you will walk aimlessly in this world.

Believers understand that prayer can avert much disharmony in the world. Already, prayers said through this visionary and other seers, has eased the immediate dangers facing Pope Benedict, but not for too long. Prayer to My Blessed Mother can move mountains, dilute the impact of evil atrocities, including those foretold and convert sinners.

Remember this lesson, My daughter, prayer acts as your armour against the deceiver. You, most of all, must learn the necessity of regular prayer in your Mission. You need to spend more time in silent reflection with Me. For when you do not do this your discernment of My Messages becomes weakened and errors can occur. Be careful, My daughter, when referring to dates of the prophecies given to you. If I say months that could be anytime within a year. Never confuse human interpretation with those of the timelines given to you by Me. I have not given you any specific dates for events only guidelines. These prophecies will take place, but only by the Hand of My Eternal Father. Trust in Me more. Your prayers and those of My followers can help delay, or in some cases, avert disasters. Always remember that.

Pray, Pray, Pray. For when you do this from the heart, your prayers are heard. Pray especially for those world leaders whose lives will be ended soon through hateful evil acts. They and those with hardened hearts, guilty of the crime of inhumanity, need your prayers most of all. Always pray for sinners because I love all My children and I need your prayers to save them from the fires of Hell.

Your Ever-Merciful Jesus Christ