Jezus Do Ludzkości

Wyznajcie teraz swoje grzechy – nie lękajcie się

środa, 29 czerwca 2011 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, pomoc, którą ci posłałem, spowoduje teraz szybkie rozpowszechnianie Mojego Słowa na całym świecie z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu. Moje Serce płonie z Miłości do Moich wyjątkowych dzieci, które zareagowały na Moje wezwanie, bo one są Armią, która będzie prowadzić Moje dzieci. Wszystkie Moje błogosławieństwa ogarną każdego z tych, którzy pomagają nieść Mój Krzyż dla dobra ludzkości. Został im udzielony Duch Święty, aby umożliwić im z prawdziwą siłą błyskawiczne szerzenie tych Orędzi.

Moje dzieci, i wszyscy Moi wyznawcy, pamiętajcie o jednej rzeczy, na której chcę, byście się skoncentrowali. Napominajcie innych, by szukali odkupienia przed Ostrzeżeniem. Muszą teraz wyznawać swoje grzechy i nie mogą być przerażeni. Przeciwnie, powinni się cieszyć. Do tego wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia pozostało niewiele miesięcy. Nie traćcie czasu. Idźcie w miłości i pokoju. Nie unikajcie tego Dzieła. Jest ono dla dobra wszystkich Moich dzieci. Wszyscy ci, którzy pracują na rzecz rozprzestrzeniania Mojej Prawdy, zostaną wynagrodzeni za swoje oddanie i wiarę. Moje błogosławieństwo będzie chronić każdego z nich i ich rodziny. Radujcie się teraz, bo nadszedł czas, aby świat usłyszał w końcu Mój Głos w taki sposób, w jaki powinien.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Odkupiciel i Król ludzkości
Jezus Chrystus

Confess your sins now – do not be frightened

Wednesday, June 29th, 2011 @ 19:00

My dearly beloved daughter, the help I have sent you will now spread My Word rapidly around the world using modern communications. My Heart is ablaze with the love for My special children who arose to My call, for they are the army who will lead My children.

All My blessings envelop each of those who help carry My Cross for the good of mankind. The Holy Spirit is bestowed on those to enable them to spread these Messages virally and with real impact.

My children, and all My followers, just remember the one thing that I want you to focus on. Warn the others to seek Redemption before The Warning. They must confess their sins now and must not be frightened. Instead, they must rejoice. There are only a few months left for this great Act of My Mercy. Do not waste time. Go in love and peace. Do not flinch in this Work. It is for the good of all My children. All of those who work to spread My Truth will be rewarded for their devotion and faith. My blessings will protect each of them and their families.

Rejoice now, for the time is ripe for the world to finally hear My Voice in the way they should.

Your beloved Saviour
Redeemer and King of all mankind
Jesus Christ