Jezus Do Ludzkości

Schody do duchowej doskonałości

środa, 24 listopada 2010 roku, godz. 2.30

To napisz, Moja umiłowana córko. Czasem wiara zamiera u Moich najbardziej oddanych wyznawców, kiedy najmniej się tego spodziewają. Jest to ważne, bo to poddaje próbie ich wiarę, tak że dzięki temu doświadczeniu powrócą do Mojego Serca jeszcze silniejsi. Nie lękaj się, to jest próba, którą pozwalam Moim dzieciom przecierpieć, aby stały się silniejsze.

Nie jest łatwo zachować swoją wiarę we Mnie, Moje dzieci, gdy jest tak wiele przeszkód, które blokują waszą pobożność. Od czasu do czasu będziecie odczuwać w swojej duszy zupełną pustkę. To może pozostawić was w stanie braku spokoju, bo poczujecie się samotni, bez wsparcia.

Moi wierni czciciele, musicie to zrozumieć. Pomimo samotności, której możecie doświadczać, nigdy nie jestem daleko. Wszystkie takie przejścia mają jeden cel – umocnienie waszej wiary w taki sposób, aby zapewnić, że za każdym razem postąpi się kilka kroków ku Mnie. To właśnie jest nazywane schodami do duchowej doskonałości, którą jest Niebo. Jest to długa droga i może to potrwać bardzo długi czas, by dotrzeć na wyższe stopnie. Każdy stopień może oznaczać nowe oświecenie co do lekcji, jakiej musicie doświadczyć, zanim będziecie mogli uzyskać Łaski, których potrzebujecie, by wznieść swoją duszę do duchowej doskonałości potrzebnej do wejścia do Raju Mojego Ojca.

Z każdym osiągniętym stopniem zyskujecie nową świadomość tego, czego od was oczekuję. Może się to wam wydać ciężkie albo innym razem niesłuszne. Ale z każdym kolejnym stopniem, na który się wespniecie, stajecie się bardziej przenikliwi w rozumieniu Prawdy Mojego Nauczania.

Niektórzy wspinają się na te stopnie szybko, podczas gdy innym zajmuje to pewien czas. Niektórzy z Moich oddanych wyznawców mogą tracić odwagę i cofać się na raz o jeden, dwa albo trzy kroki. To jest naturalne. Inni, którzy idą zbyt szybko, nabierają pewności, która przekonuje ich, że rozumieją wszystkie sprawy duchowe. Ale to jest sposób zwodziciela, abyście uwierzyli i przyjęli tę fałszywą pewność. Wszystkie udzielone wam Dary mogą pochodzić tylko ode Mnie. Zostały wam dane, Moi wierni wyznawcy, z Mojej bezgranicznej Miłości do was. Nie możecie nigdy zakładać, że ponieważ wasza wiara jest mocna, to tego wszystkiego wy dokonaliście. Tak, wasza wiara może być silna dzięki waszej wrażliwości serca. Ale to także jest Darem ode Mnie. Aby osiągnąć najwyższy stopień, musicie być pokorni w waszej miłości do Mnie. Przez cały czasie wykazujcie sprawność.

Okażcie pewność w swojej wierze, jak najbardziej, bo to Mi się podoba. Ale nigdy nie wpadajcie w pułapkę uwierzenia, że znacie wszystkie tajemnice Boskiego Królestwa. Wam, jako ludziom urodzonym z grzechem pierworodnym, dopiero czas objawi te tajemnice, Moje dzieci.

Starajcie się zawsze przyjąć wszystko, nawet próby, które mogę na was zsyłać, jako Dar ode Mnie. Udzielam wszystkich Moich Darów, by uczynić was silnymi w miłości do Mnie.

Jestem tak bardzo dumny ze wszystkich Moich dzieci, które wierzą we Mnie i które okazują Mi cześć i szacunek. Tak że mogę was wtedy podnieść do pełnej Chwały Raju Mojego Ojca; musicie pragnąć Chwały doskonałego zjednoczenia we Mnie. Aby tego dokonać, Moje dzieci, potrzeba trochę czasu i wymaga to cierpliwości, zanim będziecie w stanie całkowicie oddać Mi swoje dusze. Kiedy to nastąpi, staniecie się częścią Mojego Mistycznego Ciała na wieczność.

Oddajcie się, Moje dzieci, Mojej absolutnej czystej Miłości, a nie będziecie musieli nigdy spoglądać do tyłu albo się lękać, bo będziecie bezpieczni w Moich Ramionach.

Bądźcie silni, Moje wierne dzieci, nawet w obliczu przeszkód, bo nigdy nie opuszczę Moich umiłowanych oddanych czcicieli. Przenigdy.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Stairway to spiritual perfection

Wednesday, November 24th, 2010 @ 02:30

Write this, My beloved daughter. Faith has a way of deserting My most devout followers when they least expect it. This is important, as it tests their faith, so that they will come back into My Heart, all the more strong for the experience. Fear not, this is a trial which I allow My children to endure so that they will become stronger.

It is not easy to retain your faith in Me, My children, as there are so many obstacles, which block your devotion. You will, from time to time, feel a complete emptiness in your soul. This can leave you in an agitated state because you feel alone without a crutch.

For, My faithful followers, you must understand this. I, despite the loneliness you may experience, Am never far away. All of these episodes have one goal, to strengthen your faith, in such a way, so as to ensure that you move a few steps towards Me each time. This is what is called the stairway to spiritual perfection, that is Heaven. It is a long stairway and can take a very long time to reach the upper steps. Each step can represent a new revelation into what lessons you must experience before you can attain the Graces you need to elevate your souls to the spiritual perfection needed to enter My Father’s Paradise.

As each step is mounted, a new awareness of which I expect of you is realised. Hard, at times, unfair it may seem, at other times. But for each step you climb, the more astute you become in understanding the Truth of My Teachings.

Some climb these steps quickly, while others take their time. Some of My devout followers may lose courage and back one step, two steps or three at a time. This is natural. Others who move too quickly, gain a confidence that convinces them they understand all spiritual matters. But this is the deceiver’s way of making you believe and accept this false confidence. All gifts bestowed on you can only come from Me. They are given to you, My faithful followers, out of My boundless Love for you. You must never assume that because your faith is strong that this is all your doing. Yes, your faith may be strong because of your tenderness of heart. Yet, this is also a Gift from Me. You must, in order to reach the top step, be humble in your love for Me. Show virtue at all times.

Show confidence in your faith, by all means, as this is pleasing to Me. But never fall into the trap of believing you know the full mysteries of the Divine Realm. As humans, born with original sin, only time will reveal these mysteries to you, My children.

Strive always to accept everything, even the trials I may send you, as a Gift from Me. All My Gifts are bestowed to make you strong in your love for Me.

I Am so very proud of all My children, who believe in Me and show Me honour and respect. So that I can lift you up to the full Glory of My Father’s Paradise, you need to aspire to the glory of perfect union in Me.

To do this, My children, takes a little time and requires patience, before you yield to the total abandonment of your soul to Me. Once that happens you become part of My Mystical Body for eternity.

Surrender, My children, to My absolute Pure Love and you will never have to look back or fear, for you will be safe in My Arms.

Keep strong, My faithful children, even in the face of obstacles, for I will never desert My beloved devoted followers. Ever.

Your loving Saviour
Jesus Christ