Jezus Do Ludzkości

Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie

piątek, 26 listopada 2010 roku, godz. 3.00

Moja umiłowana córko, wkrótce zostanie ci dany kierownik duchowy, który będzie cię prowadził. Ale pamiętaj, wielu Moich wyznawców jest wezwanych przeze Mnie, choć nie wszyscy przyjmują. Nie mogę, jak wiesz, ingerować w wolną wolę, Dar dla ludzkości. To nie ma znaczenia. Ważne jest teraz, by kontynuować to pilne Dzieło, aby Moje dzieci słuchały i zostały zbawione.

Znaki

Nie miej złudzeń, szykuje się zmiana i niedługo będzie tak wiele znaków, że będzie niewielu ludzi na tej ziemi, którzy ich nie dostrzegą. Znaki, o których mówię, są tymi, które są dawane poprzez Moich wizjonerów w objawieniach Mojej umiłowanej Matki Najświętszej w Europie. Wielu ludzi, którzy otwierają swoje umysły i uwalniają swoje spętane dusze, zrozumie, że to Przesłanie pochodzi z Niebios. Kiedy Moje dzieci ujrzą cudowne znaki, które będą widoczne w związku ze słońcem, będą wtedy znać Prawdę.

Zignoruj pogardę, naśmiewanie się i nienawiść, które będą okazywane, gdy ludzie będą czytać treść tego rękopisu. To samo spotkało Moich apostołów, którzy dzięki Darowi Ducha Świętego dokonali swojego dzieła. Ty także, Moja córko, otrzymujesz ten Dar. Nigdy go nie odrzucaj ani nie wątp w niego. Jest on realny i ty to teraz wiesz. Twoje wątpliwości zaczęły w końcu słabnąć.

Tak jak ci powiedziałem, ześlę ci pomoc. Dowód tej obietnicy zaczyna się teraz ukazywać. Dam ci także informacje o przyszłych wydarzeniach, które musisz ujawnić wszystkim, włączając w to niewierzących. Jakie to ma znaczenie, jeśli na początku nie uwierzą, skoro gdy te wydarzenia zaczną się spełniać, nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko uznać prawdę.

Plan przygotowania wojny

Istnieje podstępny plan, realizowany przez światowe siły, by przygotować wojnę – zamiarem jest zmniejszenie światowej populacji. Módl się, módl się teraz, aby się przyczynić do zmniejszenia poziomu szkód, jakie ci źli ludzie chcą spowodować na ziemi. Ich niemądra wierność wobec zwodziciela skutkuje tym, że poprzez szatańskie moce, które otrzymują pod jego wpływem, są zdeterminowani, aby za wszelką cenę wypełnić to zadanie.

Plany odsunięcia papieża Benedykta

Podjęte są także plany przejęcia kościołów i różnych wyznań, łącznie z Watykanem. Mój papież, Mój umiłowany Benedykt, jest otoczony przez tych, którzy planują jego upadek. Inni światowi przywódcy, nieświadomi sił stojących za nimi, ukrytych w ich własnych szeregach, też mają być wzięci na cel z możliwością ich odsunięcia.

Moje dzieci, obudźcie się i walczcie. To jest bardzo realna wojna, niepodobna do żadnej wojny, którą widziano na ziemi. To jest wojna o was, o każde z Moich dzieci. Wy jesteście celem. Problem jest w tym, że nie widzicie przeciwnika. Tchórze w sercu, nie mają odwagi się ujawnić.

Potajemne spotkania

Mając obsesję na punkcie siebie samych, spotykają się potajemnie wewnątrz waszej własnej społeczności i są rozrzuceni po wszystkich pozycjach społecznych. Znajdziecie ich nie tylko na korytarzach waszych rządów, ale także w waszym wymiarze sprawiedliwości, w siłach policji, świecie biznesu, systemie edukacji i wojsku.

Nigdy nie pozwólcie tym ludziom dyktować wam, jak macie się modlić. Obserwujcie, jak będą próbować kierować waszym życiem, i zacznijcie się teraz przygotowywać na to, co was czeka.

Ostrzeżenie przed ogólnoświatowymi szczepieniami

Po pierwsze, módlcie się w grupach. Módlcie się za tych ludzi, którzy są zagorzałymi poplecznikami szatana. Modlitwa pomoże wam zapobiec niektórym z tych katastrof. Strzeżcie się tych okropności, które będą chcieli narzucić poprzez szczepienia. Nie ufajcie żadnym nagłym globalnym inicjatywom szczepienia, których zamysł może się wydawać pełen współczucia. Miejcie się na baczności. Te grupy zmawiają się, aby kontrolować tak wielu ludzi, jak to możliwe – państwo za państwem.

Nie lękajcie się, ponieważ będę chronił Moich wyznawców, którzy się do Mnie modlą. Módlcie się także za te dzielne dusze spośród was, które zdecydowały się szerzyć Prawdę. Z wielu z tych ludzi się śmieją, ale oni w większości mówią prawdę.

Magazynujcie żywność

Nie polegajcie na dostawcach żywności. Przygotowujcie się teraz na przyszłość. Zacznijcie gromadzić żywność i uprawiać swoją własną. Zaopatrzcie się, jak gdyby nadchodziła wojna. Ci, którzy tak uczynią, postąpią dobrze. Modlitwa i oddanie się umocnią wasze dusze i uchronią was przed złymi drogami tych ludzi. Nigdy im nie pozwólcie kontrolować waszych umysłów lub przekonań poprzez naleganie na wprowadzenie praw, mających na celu niszczenie rodzin. Będą usiłować podzielić rodziny poprzez zachęcanie do separacji, włączając w to propagowanie rozwodów, wolności seksualnej i religijnej.

Morderstwo światowych przywódców

Będą propagować nienawiść między narodami, mordować światowych przywódców poprzez zamachy i odbierać ludziom wolność, zmuszając ich do uzależnienia się od dyktatury. Wkrótce będzie można zobaczyć Gniew Boga, bo nie będzie On zbyt długo tolerować ich niegodziwości, chyba że ci ludzie, którzy zdecydowali się podążać za swoimi organizacjami inspirowanymi satanizmem, odwrócą się od tych diabelskich okrucieństw. Módlcie się za nich.

Uważajcie, na jakich ludzi głosujecie w swoich krajach. Przyglądnijcie się, jak się prezentują wobec was poprzez słowa, które wypowiadają. Słuchajcie tych, którzy próbują was ostrzec. Wzywam was, abyście się modlili za tych, którzy się nie modlą, aby mogli się nawrócić, tak aby także oni mogli zostać zbawieni.

Wydarzenia, o których mówię, zaczną się wkrótce dokonywać. Złączcie się mocno razem, miejcie w gotowości swoje własne zaopatrzenie w żywność, postarajcie się uprawiać swoje własne warzywa i mieć inne potrzebne do życia rzeczy. To jest wojna przeciwko wam, choć nie będzie na taką wyglądać. Po prostu bądźcie czujni.

Kościoły zostaną zamknięte

Wy, którzy się zbierzecie na odwagę, by wrócić do swojego kościoła, nigdy się nie lękajcie modlić i otwarcie okazywać swoją wiarę. Wy, którzy się przyzwyczailiście do Mojego Kościoła, nie przyzwyczajajcie się. Bo tylko wtedy, kiedy ten szczególny Dar, który jest widocznym wyrazem waszej wiary, zostanie wam zabrany, Prawda w końcu stanie się dla was oczywista. A to spowoduje, że się zagniewacie.

Moja córko, powiedz Moim ludziom, żeby nie panikowali. Oni, Moi wyznawcy, będą ocaleni i będą uniesieni ze Mną na obłoki, by oczekiwać Mojego Nowego Raju na ziemi. Będą się radować Moim Nowym Rajem i ponownie połączą się ze swoimi rodzinami, które odeszły, w tym nowym Życiu Wiecznym. Muszą być silni, modlić się i okazywać sobie nawzajem miłość. Módlcie się, módlcie się, módlcie się zwłaszcza za te zagubione, oszukane dusze, które nie mają świadomości, jak ich postępowanie wpływa na ich los w życiu przyszłym.

Ci z letnimi duszami

Za Moje pozostałe dzieci, te z letnimi duszami, także się módlcie. Oni muszą powrócić do Mnie, i to wkrótce. Dzieci, dla wzajemnej miłości nie wahajcie się ostrzegać tych ludzi o prawdzie. Pokażcie im poprzez przykład znaczenie modlitwy, tak aby i oni nie byli straceni.

Bądźcie mocni. Nigdy nie poddawajcie się armii zwodziciela. Nigdy. Walczcie o to, w co wierzycie. Chrońcie teraz swoje rodziny. Wróćcie do Mnie. Naprawdę każdego dnia módlcie się Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. Chrześcijanie, gdziekolwiek jesteście, módlcie się na różańcu. Pozwólcie Mojej Matce przyprowadzić was do Mnie poprzez Jej pośrednictwo.

Moje dzieci, płaczę za wami wszystkimi i potrzebuję, aby Moi wyznawcy licznie się teraz zgromadzili ze Mną przeciwko temu złu. Modlitwa jest odpowiedzią.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Global Plan to deplete world population and overthrow world leaders

Friday, November 26th, 2010 @ 03:00

My beloved daughter, you will be sent guidance from a spiritual director, soon. But remember many of My followers are called by Me, but not all accept. I cannot, as you know, interfere with free will, a Gift to mankind. No matter. It is important now to continue with this urgent Work so that My children will listen and be saved.

The Signs

Make no mistake, change is afoot and shortly there will be so many signs that there will be few people on this Earth who will fail to notice them. The signs I speak about, are those, which are being given through My visionaries through the apparitions of My beloved Blessed Mother in Europe. Many people who open their minds and unlock their trapped souls will understand that this communication comes from the Heavens. When My children see the miraculous signs, which will be visible through the sun, they will then know the Truth.

Ignore the scorn, ridicule and hatred that will be shown when people read the contents of this manuscript. The same thing happened to My Apostles, who, with the Gift of the Holy Spirit produced their Work. You too, My daughter, have been given this Gift. Never reject it or doubt it. It is real and you now know this. Your doubts, have at last, begun to fade.

I will, as I have told you, send you help. Evidence of this promise is now beginning to unfold. I will also give you information of future events, which you must reveal to all including the disbelievers. What does it matter if they won’t believe at first, because as events roll out, they will have no choice but to acknowledge the Truth?

Plan to orchestrate a war

There is a vicious plan underway by world powers to orchestrate a war – the intention being to reduce the world’s population. Pray, pray, now, to help deflect the level of damage these evil people want to cause on Earth. Their stupid allegiance to the deceiver, means that through the satanic powers they receive under his influence, they are determined to carry out this task at all costs.

Plans to overthrow Pope Benedict

Plans are also underway to take over churches and various faiths including the Vatican. My Pope, My beloved Benedict, is surrounded by those plotting his downfall. Other world leaders, unaware of the underlying powers hidden within their own ranks, are also going to be targeted, with a view to toppling them.

My children, wake up and fight. This is a very real war unlike any war witnessed on the Earth. It is a war on you, each and every one of My children. You are the target. The problem is that you cannot see the enemy. Cowards at heart, they don’t have the courage to reveal themselves.

Secret Meetings

Self-obsessed, they meet in secret within your own community and are scattered in every walk of life. You will find them not only in the corridors of your government but in your justice systems, the police force, business communities, education systems and the military.

Never let these people dictate to you how to pray. Watch how they will try to manage your life, and start preparing now for what lies ahead.

Warning on Global Vaccinations

First of all, pray in groups. Pray for these people who are ardent supporters of Satan. Prayer will help to avert some of these disasters. Watch out for the atrocities they will try to inflict through vaccination. Trust no sudden global initiative to vaccinate, which may seem compassionate in its intention. Be on your guard. Country by country, these groups are colluding to control as many people as possible.

Fear not, because I will protect My followers who pray to Me. Pray too for those brave souls among you who have decided to spread the Truth. Many of these people are being laughed at, but they are speaking, for the most part, the truth.

Stockpile food

Do not rely on food suppliers. Prepare now for the future. Start collecting food and planting your own. Stock up as if a war is coming. Those who do will be all right. Prayer and devotion will strengthen your souls and save you from these people’s evil ways. Never let them control your mind or beliefs through their insistence on introducing laws designed to destroy families. They will strive to separate families by encouraging separation, including the promotion of divorce, sexual and religious freedom.

Murder of World Leaders

They will promote hatred between nations, murder world leaders through assassination and capture people’s liberty by forcing them to rely on their dictatorship.

The Wrath of God will shortly be seen, as He will not tolerate their wickedness for much longer, unless these people, who have chosen to follow their satanically inspired organizations, turn their backs on this evil atrocity. Pray for them.

Be careful what people in your countries you vote for. Watch how they are presented to you by the words they speak. Listen to those who are trying to warn you. I urge you to pray for those who don’t, so that they may be converted, in order that they too, can be saved.

These events, which I speak of, are going to begin to happen shortly. Stick tightly together, keep your own food supplies ready, seek to grow your own vegetables and other survival items. This is a war against you, but it won’t seem like it. Just be on your guard.

Churches will be banned

Those of you who pluck up the courage to go back to your church, never be fearful of praying or showing your faith openly. For those of you who take My Church for granted, then don’t. For it is only when this very Gift, which represents your faith openly, is taken away from you, that the Truth will finally dawn on you. And this will make you angry.

My daughter, tell My people not to panic. They, My followers, will be saved and will be lifted with Me into the clouds to await My New Paradise on Earth. They will enjoy My New Paradise and will reunite with their departed families in this new eternal life. They must stay strong, pray and show love for one another. Pray, pray, pray especially for those lost, deceived souls who have no idea what their actions will mean for their future in the next life.

Those with lukewarm souls

For My other children, those with lukewarm souls, pray also. They must turn back to Me, and soon. Children, for the love of one another, do not hesitate to warn these people of the Truth. Show them, through example, the importance of prayer, so they too will not be lost.

Stay strong. Never surrender to the army of the deceiver. Ever. Stand up for what you believe in. Protect your family, now. Turn back to Me. Pray My Divine Mercy every single day. For Christians everywhere, pray the Rosary. Let My Mother bring you back to Me through her intercession.

My children, I cry for you all and need My followers, now, to gather in force with Me against this evil. Prayer is the answer.

Your beloved Saviour, Jesus Christ