Jezus Do Ludzkości

Ostrzeżenie przed wojną atomową

wtorek, 23 listopada 2010 roku, godz. 3.00

Moja córko, cierpisz z powodu tego Dzieła, które wykonujesz, reprezentując Mnie. Ciemność, którą odczuwasz, pochodzi od zwodziciela, który uderza każdej godziny poprzez innych – ludzi, których znasz – poprzez swoje ciemności, by cię atakować. Pomimo twoich uczuć rozpaczy jesteś w rzeczywistości chroniona. On, zwodziciel, powiedziałem ci, nie skrzywdzi twojej duszy. Musisz w dalszym ciągu modlić się najświętszym Różańcem dla ciągłej ochrony od dręczenia. Modląc się tym potężnym uwielbieniem do Mojej Matki Najświętszej, zobaczysz różnicę.

Dzieło, które starasz się dalej wypełniać, reprezentując Mnie, nie jest łatwe, ale musisz być silna, Moja córko. Ponieważ to Dzieło, kiedy zostanie ujawnione światu, przyniesie Moim dzieciom pokój i zadowolenie.

Kiedy Moje dzieci zrozumieją Prawdę, będą wiedzieć, że nie są rozrywani ani zapominani przez Stworzyciela. Pociecha, której doświadczą dzięki wiedzy, którą im dam poprzez tę Księgę, przyciągnie ich bliżej do Mnie.

Plan przyszłej wojny

Nie lękaj się, Moja córko, jesteś bezpieczna, choć czujesz się bezsilna i obawiasz się niepewności. Świat, łącznie z twoim własnym krajem, doświadczy niebawem więcej bólu na skutek ogólnoświatowej kontroli, która uczyni ludzi bezsilnymi, i to dlatego jest ważne, aby się teraz przygotowywać.

Powiedziałem ci już wcześniej, że musisz powiedzieć Moim dzieciom, aby zaczęły planować teraz, zanim rozpocznie się przerażająca globalna wojna. Wojna, o której mówię, jest obecnie przygotowywana przez Czerwonego Smoka. Smok, nowa światowa siła, już obmyśla plan i zniszczy miasta na Zachodzie. Czas jest bliski. Módlcie się, módlcie się o nawrócenie, bo to zło nie może zostać zatrzymane, ponieważ nie wystarcza modlitwy, aby mu zapobiec. Módlcie się za te dusze, które zginą w tej wojnie atomowej.

Trzy lata, zanim spisek zacznie się ujawniać

Módlcie się teraz za te dusze. Gdy ogólnoświatowa siła z fałszywym współczuciem delikatnie przejmuje kontrolę, będzie ona, Moja córko, dążyć do tego, aby kontrolować waszą wolność życia, żywienia się i modlitwy. To dlatego Moje dzieci muszą się starać stać samowystarczalne. Uprawiajcie waszą żywność. Znajdźcie schronienia na czas, gdzie będziecie mogli się spotykać i oddawać hołd waszemu Boskiemu Zbawicielowi. Po prostu bądźcie silni. Nie mówcie zbyt wielu ludziom, dlaczego to robicie. Upłyną tylko trzy lata, a znaki tego spisku ukażą się waszym oczom. A wtedy wasze plany zrodzą pewną formę wsparcia – mogliście je wcześniej kwestionować i od czasu do czasu uważać za dziwne. Uprawiajcie obecnie waszą własną żywność. Kupujcie teraz nasiona, które w przyszłości nie będą dostępne w sprzedaży. To wyżywi waszą rodzinę, kiedy nastanie powszechny głód.

Idźcie teraz i przygotujcie się.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Warning of Nuclear War

Tuesday, November 23rd, 2010 @ 03:00

My daughter, you are suffering because of the Work you are doing on My behalf. The darkness you feel is coming from the deceiver, who strikes every hour through others – people you know – through his darkness – to attack you. Despite your feelings of despair, you are, in fact, being protected. He, the deceiver, I have told you will not harm your soul. You must continue to pray the Most Holy Rosary for constant protection from torment. By praying this powerful adoration to My Blessed Mother you will see a difference.

The Work, which you strive to continue to complete on My behalf, is not easy, but you must stay strong, My daughter. For it is the Work, that when revealed to the world, will bring peace and contentment to My children.

They, My children, when they understand the Truth, will know they are not being thrown asunder and forgotten by their Creator. The comfort they will experience, through the knowledge I will give them through this Book, will draw them closer to Me.

Plan for the War ahead

Fear not, My daughter, you are safe, though you do feel powerless and fear uncertainty. The world, including your own country, is about to experience more pain as a result of global control, which will render people powerless, so this is why it is important to prepare now.

I have told you before that you must tell My children to start to plan now before the fearsome global war commences. The war, which I speak about, is being orchestrated by the Red Dragon, now. The Dragon, the new world energy, is scheming now and will destroy cities in the West. The time is close. Pray, pray for conversion as this evil cannot be stopped, as there is not enough prayer to prevent it. Pray for those souls, who through this nuclear war, will die.

Three Years before the Plot Unfolds

Pray for those souls, now. As a global power takes over gently, with a false compassion, they will, My daughter, aim to control your freedom to live, eat and pray. That is why My people must strive to become self-sufficient. Grow your food. Find shelters, in time, where you can meet to give homage to your Divine Saviour. Just keep strong. Don’t tell too many people why you are doing this. It will take only three years for the signs of this plot to unfold before your eyes. By then your plans will yield a form of support, which you may have questioned and thought, from time to time, as being strange. Grow your own food now. Buy the seeds that will not be available for sale in the future, now. This will feed your family as the global famine takes place.

Go now and prepare.

Your loving Saviour
Jesus Christ