Jezus Do Ludzkości

Wielkie Ostrzeżenie – Dar z Miłosierdzia

poniedziałek, 22 listopada 2010 roku, godz. 2.00

Moja umiłowana córko, jestem bardzo zadowolony ze sposobu, w jaki podążasz za Moimi Słowami, z całkowitą wiarą i posłuszeństwem. Moja Miłość do ciebie jest mocna. Taka jest również twoja miłość do Mnie. Odczuwasz teraz, że jestem bardzo blisko twojego serca. Jesteś teraz jedno ze Mną, Moja córko. Ja i Mój Ojciec Przedwieczny, a także Duch Święty – Trójca Święta – radujemy się z twojej odpowiedzi na to bardzo ważne wezwanie. My oraz wszyscy aniołowie i święci idziemy z tobą każdego dnia, aby cię chronić w tym świętym Dziele.

Nabierz serca i nadal trzymaj Mnie za rękę. Pozwól Mi prowadzić cię w twoich słowach, aby dać ludzkości szansę, by ostatecznie zrozumiała Prawdę przed wielkim Ostrzeżeniem. To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce. Naprawdę Każdemu Mojemu dziecku zostanie pokazane jego życie, jego grzechy, złe uczynki i każda poszczególna zniewaga, za którą było odpowiedzialne, wobec jego braci i sióstr – wszystko to podczas mistycznego przeżycia. Żaden mężczyzna, żadna kobieta czy dziecko na tej ziemi nie będą wyłączeni.

Niektórzy będą bardzo zaszokowani i zasmuceni grzechami ze swojego życia i natychmiast zwrócą się do Mnie, ich Sędziego Sprawiedliwego, i się odkupią. Będą z miłości i smutku prosić o Miłosierdzie.

Inni będą tak zbrzydzeni i zaszokowani poprzez sposób, w jaki ich grzechy zostaną im ujawnione, że padną martwi, zanim będą mieli szansę poprosić o przebaczenie.

I są jeszcze ci, którzy podążają za zwodzicielem. Uciekną przerażeni, kiedy ujrzą podłe grzechy ze swojego przeszłego życia, które zostaną przed nimi rozświetlone. Będą próbowali się ukryć, ale nie będzie dokąd iść. Będą się starali przed tym uchylić, ale albo uznają to, co widzą, i poproszą z miejsca o przebaczenie, albo się odwrócą i będą się wić ze wstydu i przerażenia, lecz nie poproszą o Miłosierdzie.

Jest także skrajny grzesznik. Kiedy jego grzechy zostaną mu ujawnione, wszystko, co będzie czynił, to wykłócał się i zaprzeczał, że popełnił te ciężkie wykroczenia przeciwko Bożym przykazaniom. Po prostu zaprzeczy prawdzie i odwróci się do ciemności wiecznego piekła.

Nikt nie zostanie pozbawiony Mojego Miłosierdzia

Dlaczego Moje dzieci tego nie rozumieją? Jeśli naprawdę żałują i pragną przyjść i żyć ze Mną na Nowej Ziemi, gdzie Niebo i ziemia staną się jedno, dlaczego nie proszą o przebaczenie? Nikt nie zostanie pozbawiony Mojego sprawiedliwego Miłosierdzia, jeśli okaże skruchę. Jednak tak bardzo pochłonięci pogonią za swoimi samolubnymi celami nie mogą pojąć konsekwencji.

Obudźcie się teraz, wy wszyscy. Przyjmijcie zmiany, które niebawem dostrzeżecie poprzez złe czyny ludzi – te znaki, które zostały przepowiedziane i które poprzedzą Mój Powrót na ziemię.

Pozwólcie Mi poprowadzić was do Raju

Poprzez tego proroka i Księgę Prawdy błagam was raz jeszcze z Mojej drogocennej Miłości do was wszystkich, powróćcie teraz do Mnie, zanim czas przeminie. Pozwólcie Mi trzymać was w Moich Ramionach. Pozwólcie Mojej Miłości przepływać przez was w umyśle, ciele i duszy. Otwórzcie swoje serca i pozwólcie Mi poprowadzić was do Mojego Raju na ziemi, gdzie będziecie się radować Życiem Wiecznym. Dlaczego chcielibyście wybrać inną, zgubną drogę donikąd, skoro Prawda została ujawniona?

Moje Serce drży od zamartwiania się i smutku, kiedy myślę o Moich dzieciach, które nie chcą przyjąć prawdy o Mojej obietnicy. Powtarzam raz jeszcze, zwróćcie się teraz do Mnie i mówcie do Mnie. Poproście Mnie, abym powrócił do waszego serca. Wejdę do waszej duszy. Daję wam tę obietnicę, nawet tym najbardziej zatwardziałym duszom. Wszystko, co potrzebujecie powiedzieć, to po prostu jedno słowo. Poproście Mnie, abym ukazał wam Moją Obecność, mówiąc:

Jezu, czuję się zagubiony.

Otwórz moje serce, bym przyjął Twoją Miłość, i pokaż mi Prawdę, bym mógł zostać zbawiony.

Moje Słowa o Ostrzeżeniu nie są groźbą. To wydarzenie jest znane od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu. Dlaczego myślicie, że to się nie może wydarzyć? Prawda znajduje się w Piśmie, wszyscy mogą ją zrozumieć. Będę działać jako wasz Zbawiciel aż do ostatniej minuty, zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, tak że ostatecznie będę mógł wprowadzić Moje dzieci do Mojej rodziny pełnej miłości, radości i szczęścia, gdzie wszyscy będą żyć w harmonii na wieczność.

Szatan i jego naśladowcy zostaną strąceni w ciemność na zawsze. Moja rodzina doświadczy radości Boskich Niebios, od której żaden człowiek, gdyby ujrzał smak tego, co ona obiecuje, nie odwróciłby się – od tego czystego szczęścia w Królestwie Mojego Ojca.

Módlcie się, módlcie się o przebaczenie, abyście weszli do Królestwa Mojego Ojca w Chwale, gdzie wy i wasi najbliżsi zostaniecie przyjęci do Światła czystej Miłości.

Będę walczył, aby was wszystkich z powrotem pozyskać

Umarłem za was wszystkich i będę walczył do zupełnie ostatniego momentu, aby was wszystkich z powrotem pozyskać dla Mnie, pomimo ciemności zła na świecie.

Proszę, pozwólcie Mi jeszcze raz wam pokazać, jak bardzo was kocham. Weźcie teraz Moją Rękę, połóżcie swoją głowę na Moim Ramieniu, a wasza delikatna dusza zostanie rozpalona Miłością, o której zapomnieliście.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

The Great Warning – A Gift out of Mercy

Monday, November 22nd, 2010 @ 02:00

My beloved daughter, I Am so pleased at the way you follow My Words with complete faith and obedience. My Love for you is strong. So too, is your love for Me. You now feel Me very close to your heart. You are one with Me, now, My daughter. I, and My Eternal Father, as well as, the Holy Spirit – the Blessed Trinity, rejoice with your response to this very important calling. We, and all the angels and saints walk with you, every day, to protect you in this most Sacred Work.

Take heart and continue to hold My Hand. Allow Me to guide you in your words to give mankind a chance to finally understand the Truth before the Great Warning. This Great Warning, out of Mercy and Love, as a last Gift to My children, will happen soon. Every single one of My children will be shown their lives, their sins, their wrong doings and every single insult they were responsible for against their brothers and sisters, all during a mystical experience. Not one man, woman or child on this Earth will be excluded.

Some will be deeply shocked and saddened by the sins in their lives and will immediately turn to Me, their Just Judge, and redeem themselves. They will, out of love and sorrow, ask for Mercy.

Others will be so sickened and shocked by the way in which their sins will be revealed, that they will drop dead before they have a chance to ask for forgiveness.

And then there will be those who follow the deceiver. They, in their terror, when they see the wicked sins in their past life flash in front of them, will flee. They will try to hide, but there is nowhere to go. Ducking and diving, they will either accept what they see and ask for forgiveness there and then, or they will turn away and squirm in shame and horror, but will not ask for Mercy.

Then there is the final sinner. When his sins are shown to him, all he will do is argue and deny that he committed these grievous offences against God’s Commandments. He will simply deny the truth and turn his back into the darkness of eternal Hell.

No one will be turned away from My Mercy

Why won’t My children understand this? If they are genuinely repentant and desire to come and live with Me on the New Earth, where Heaven and Earth become one, why don’t they ask for forgiveness? No one will be turned away from My Just Mercy if they show remorse. Yet, so caught up in their pursuit of selfish goals, they fail to grasp the consequences.

Wake up now, all of you. Accept the changes you are about to witness through the evil actions of mankind, the signs that have been foretold and which will pre-empt My return to Earth.

Let Me guide you to Paradise

Through this prophet and the Book of Truth, I plead with you, once more, out of My precious Love for you all, turn to Me, now, before time runs out. Let Me hold you in My Arms. Let My Love flow through you in mind, body and soul. Open your hearts and let Me guide you to My Paradise on Earth where you will enjoy eternal life. Why would you wish to choose the other doomed path to nowhere, when the Truth has been revealed?

My Heart heaves with worry and sadness when I think of My children who just refuse to accept the Truth of My promise. I say, one more time, turn to Me, now, and talk to Me. Ask Me to come back into your heart. I will make Myself fit within your soul. I give you this promise, even for those most hardened of souls. Just one word is all you need to say. Ask Me to show you My Presence by saying:

Jesus, I feel lost.

Open my heart to accept Your Love and show me the Truth, so that I may be saved.”

My Words of Warning are not a threat. This event has been known since My death on the Cross. Why do you think it cannot happen? The Truth lies in the Scripture, for all to understand. I will act as your Saviour, right up to the last minute, before I come, as Just Judge, so that I can finally lead My children to My family of great love, joy and happiness, where all will live in harmony for eternity.

Satan and his followers will be plunged into darkness forever. My family will witness the joy and Divine Heavens, which no man, were they to glimpse just a taste of what it promises, would turn their back on this pure happiness in My Father’s Kingdom.

Pray, pray for forgiveness and enter My Father’s Kingdom in glory where you, and your loved ones, will be welcomed into the Light of Pure Love.

I will fight to win you all back

I died for all of you and I will fight to win you all back to Me, despite the darkness of evil in the world, up to the very last moment.

Please, let Me show you how much I love you, once more. Take My Hand now, place your head on My Shoulder and your gentle soul will be set aflame with a love you have forgotten.

Your loving Saviour
Jesus Christ