Jezus Do Ludzkości

Wezwanie do wszystkich kościołów i wyznań o zjednoczenie się w walce ze złym

niedziela, 21 listopada 2010 roku, godz. 15.00

Moje kościoły na całym świecie, usłyszcie Moje wezwanie. Wy wszyscy, dzieci i wyznawcy, należycie do Mnie. Tak wielu z was podąża za nauczaniem swojego Kościoła oraz Boga, Stwórcy ludzkości. To jest dobre. Wielu z was interpretuje Nauczanie Mojego Ojca Przedwiecznego na różne sposoby. Dzieje się tak z powodu interpretacji proroków od początku czasów. Wielu proroków interpretowało Nauczanie Boga w sposób, w jaki otrzymali orędzie. Niektóre słowa Moich proroków poprawiano. Wszyscy Moi prorocy otrzymali prawdę. Nie wszyscy Moi prorocy zdołali sprawić, że ich naśladowcy pozostali na jednej ścieżce do Życia Wiecznego.

Wszystkie drogi prowadzą do Boga, Stwórcy ludzkości. Wyznawcy Boga interpretują Nauczanie na różne sposoby, co prowadzi do zamieszania. Kiedy powstaje zamieszanie, możecie być pewni, że jedynym wyjściem jest uproszczenie waszych poglądów. Po prostu wierzcie w waszego Stwórcę i czcijcie Go.

Wzywam teraz wszystkie kościoły, religie i wierzenia na całym świecie, by modliły się za ludzkość i za tych bez wiary. Miłość Boga nie ma nic wspólnego ze zniszczeniem życia. Żaden człowiek nie ma prawa w Moim imieniu lub Mojego Ojca Przedwiecznego odbierać życia w Jego Imię. Zamiast tego w obliczu zła, podczas gdy szybko narasta wokół was, zbierzcie się i zjednoczcie w miłości do waszego Stwórcy.

Moje dzieci, pozwólcie Mi przypomnieć wam Boże Prawa. Dziesięć przykazań danych wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego poprzez Jego najbardziej świętego i oddanego proroka, Mojżesza. Te zasady powstały, by pouczyć dzieci Boże co do sposobów, w jakie muszą Mu składać hołd i by prowadzić je ku Prawdzie. Tak wielu ludzi dzisiaj zapomniało o tym. Ci, którzy nie zapomnieli, rzadko rozważają, co one naprawdę znaczą. Ci, którzy nie rozumieją dziesięciu przykazań, decydują się interpretować je w sposób, który jest daleki od Prawdy. Mówię im, proszę, przeczytajcie te dziesięć przykazań i posłuchajcie albo ryzykujecie zmierzenie się z Gniewem Boga. Ich znaczenie nie może być zmiękczone poprzez fałszywą miłość, fałszywe współczucie lub przez usprawiedliwianie grzechu w obliczu tego, co wam powiedziano.

Pierwsze przykazanie mówi wam, byście czcili tylko jednego Stwórcę, Mojego Ojca Przedwiecznego, i byście unikali bałwochwalstwa. A mimo to pierwsze przykazanie zostało rozszarpane na rzecz fałszywych bogów. Poprzez fałszywych bogów niekoniecznie rozumiem tylko ludzi na wysokich stanowiskach lub tych, którzy wywyższają się pod niebiosa, abyście wy, Moje dzieci, upadli w zachwycie do ich stóp. Tak, to jest obraza i wielka zniewaga w Oczach Boga. Bałwochwalstwo, do którego się odnoszę, jest miłością człowieka do władzy i pieniędzy, które mogą doprowadzić Moje dzieci do pustej rozpaczy. Ta rozpacz prowadzi do złamania innego prawa, do grzechu obsesji na swoim punkcie. Pragnienie, by poszukiwać swojej własnej drogi w życiu kosztem swojej duszy, będzie waszym upadkiem. Miłość własna nie jest miłością. Jest marnością. Mimo to jest to dziś powszechne przekonanie. Pod pozorem fałszywego współczucia wywyższacie siebie i odrzucacie Boga. Wasz brak pokory doprowadzi was do zagłady. Kiedy stawiacie siebie przed innymi, oni i inni ludzie będą przez to cierpieć. To przykazanie nigdy nie może być łamane. Ludzkie rozumowanie, które służy usprawiedliwieniu grzechu, jest niedorzecznością.

Obsesja na punkcie celebrytów

Młodzi ludzie, którym od tak dawna brakuje prowadzenia, są teraz wciągani w otchłań bałwochwalstwa w sposób, który wszyscy mogą wyraźnie spostrzec. Ci właśnie idole, którzy są czczeni przez Moje młode dzieci, w większej części nie są ze Światła. Wielu zaprzedało swoje dusze diabłu, co jest faktem, którym się dumnie szczycą.

Ich hipnotyczny urok, poprzez ich muzykę i słowa, przekonuje Moje dzieci, że jest to właściwa ścieżka do podążenia. Ich pociągająca niemoralność zachęca ich wielbicieli do naśladowania. Kiedy to czynią, oni, Moje dzieci, tamują Światło, ponieważ oni również są wciągnięci w wieczną ciemność. Obsesja na punkcie celebrytów we współczesnym świecie sprawia, że Moje dzieci przez cały czas odczuwają niepokój, ponieważ starają się wznieść na te same wyżyny co ci, którzy podążają za zwodzicielem, by się dobrze bawić.

Przyjdźcie teraz, wszystkie Moje dzieci z wszystkich kościołów i wyznań. Połączcie się i walczcie o prawo do zachowania wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego, o prawo do wzajemnej miłości, o prawo do czystej Miłości, Miłości Boga, Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela Nieba i ziemi.

Wasz kochający Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy
Jezus Chrystus

Call to all Churches & Creeds to unite against Evil

Sunday, November 21st, 2010 @ 15:00

To My churches around the world, hear My call. All you children and followers belong to Me. So many of you are following the teachings of your church and God the Creator of Mankind. That is good. Many of you interpret the Teachings of My Eternal Father in different ways. This has come about through the interpretations of the prophets since time began.

Many prophets interpreted the Teachings of God in the way that the Message was received by them. Some of My prophet’s words have been tampered with. All of My prophets were given the Truth. Not all of My prophets managed to ensure that their followers stayed on one path to eternal life.

All paths lead to God the Creator of mankind. The followers of God interpret the Teachings in different ways that lead to confusion. Once confusion sets in you can be sure that the only way is to simplify your beliefs. Simply believe in and honour your Creator.

I call on all the churches, religions and faiths around the world to pray for mankind and those of no faith – now. Love of God does not have anything to do with the destruction of life. No man has the right, in My Name, or My Eternal Father’s, to take a life in His Name. Instead, come together and unite in your love for your Creator in the face of evil, as it swiftly arises all around you.

My children, let Me remind you of God’s Laws. The Ten Commandments sent to you by My Eternal Father, through His most holy and devout prophet Moses. These rules were designed to instruct God’s children, as to the ways in which they must pay homage to Him, to guide them towards the Truth. So many people today have forgotten this. Those who have not, rarely consider what they really mean. Those who do not understand the Ten Commandments choose to interpret them in a way that is far removed from the Truth. To those, I say please read The Ten Commandments and listen or risk facing the Wrath of God. Their meaning must not be diluted behind false love, false compassion or by justifying sin in the face of what you have been told.

The first Commandment tells you to adore only one Creator, My Eternal Father, and to avoid idolatry. Yet that first Commandment has been thrown asunder in favour of false gods. By false gods I do not necessarily mean only people in high places or those who exalt themselves at the highest, so that you, My children, fall down in ecstasy at their feet. Yes this is an offence and deeply insulting in the Eyes of God. The idolatry I now refer to is mankind’s love of power and money, which can drive My children into empty despair. This despair leads to the breaking of the other rule, the sin of self-obsession. The desire to look after your own road in life, at the expense of your soul, will be your downfall. Love of self, is not love. It is vanity. Yet, that is a popular doctrine today. You are, under the guise of false compassion, exalting yourself and denying God. Your lack of humility will bring about your destruction. When you place yourself ahead of others, they, and other people, will suffer for it. This Commandment must not ever be broken. Human reasoning, which is used to justify sin, is an absurdity.

Obsession with Celebrity

For the young people who have lacked guidance for so long, they are now being sucked into the abyss of idolatry in ways that are clear for all to see. The very idols My young children worship, are for the most part, not of the Light. Many have sold their souls to the devil, a fact they proudly boast of.

Their hypnotic appeal, through their music and words, convince My children that this is the true path to follow. Their appealing immorality encourages their followers to emulate them. When they do, they, My children, block the Light, as they too are sucked into eternal darkness. The obsession with celebrity in the world of today, means that My children feel anxious all the time, as they strive to reach the same heights, as those who follow the deceiver claim to enjoy.

Come now, all My children, of all churches and creeds. Join together and fight for the right to retain belief in God the Eternal Father, the right to love one another, the right to pure love, the Love of God the Eternal Father, Creator of Heaven and Earth.

Your loving Saviour and Just Judge
Jesus Christ