Jezus Do Ludzkości

Moja Misja ratowania ludzkości jest prawie ukończona

piątek, 13 lutego 2015 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, przez Moc Trójcy Przenajświętszej oświadczam, że dałem wam Prawdę. Napełniłem wasze serca i dusze Darami obiecanymi ludzkości przez Księgę Prawdy.

Weźcie teraz Mój Dar Prawdy wraz ze wszystkimi innymi Darami udzielonymi wam przez tę Misję i przyjmijcie je z wdzięcznością. Żyjcie Słowem Bożym. Przyjmijcie te Orędzia i przeżywajcie życie w zgodzie z nimi.

Moja Misja ratowania ludzkości jest prawie ukończona. Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary – Pieczęć Boga Żywego, Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. One będą waszą zbroją przeciwko Mojemu przeciwnikowi. Od teraz będę rozmawiał z wami tylko od czasu do czasu i poprzez Resztę. Jesteście gotowi na przyjęcie swojej zbroi, by walczyć o utrzymanie Mojego Słowa żywym w miejscu spustoszenia.

Moim Planem jest zapewnienie, aby wszyscy z was rozpowszechniali Moje Słowo i rozważali to, co wam dałem. Nigdy nie opuszczę Mojej ostatniej Misji, bo to jest niemożliwe. Bądźcie cierpliwi i całkowicie Mi zaufajcie. Te Orędzia przyniosą wam wielkie pocieszenie i ukojenie w dniach ogromnych doświadczeń duchowych. Bądźcie wdzięczni za Moje Miłosierdzie.

Duch Święty będzie was prowadził i chronił, a Ja dam wam pocieszenie, którego będziecie potrzebowali, by przetrzymać trudności, jakie staną przed wami w nadchodzących czasach.

Dziękuję wam, Moje maleństwa, za przyjęcie Mojej Interwencji. Teraz szerzenie Prawdy zależy od was. Kocham was, miłuję was i tęsknię za wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

My Mission to save humanity is almost complete

Friday, February 13th, 2015 @ 18:00

My dearly beloved daughter, by the Power of the Holy Blessed Trinity, I declare that I have given you the Truth. I have filled your hearts and souls with the Gifts promised to mankind through the Book of Truth.

Now take My Gift of the Truth along with all the other Gifts, given to you through this Mission, and accept them with gratitude. Live the Word of God. Accept these Messages and live your lives accordingly.

My Mission to save humanity is almost complete. My Remnant has been formed. You have been given the Gifts of the Seal of the Living God, the Medal of Salvation and the Crusade Prayers. They will be your armour against My adversary. I will speak with you only periodically and through the Remnant from now on. You are ready to take up your armour to fight to keep My Word alive in a place of desolation.

My Plan is to ensure that all of you spread My Word and contemplate what I have given you. I will never desert My final Mission, for this is impossible. Be patient and trust in Me completely. These Messages will bring you great comfort and consolation in days of great spiritual trials. Be thankful for My Mercy.

The Holy Spirit will guide and protect you and I will give you the comfort you will need to withstand the difficulties you will face in the times ahead.

Thank you My little ones for accepting My Intervention. Now it is up to you to spread the Truth. I love you, I cherish you and I long for the Great Day of the Lord when I will unite the world and lead you into My New Kingdom on earth.

I Bless you and give you the courage, the wisdom, the knowledge and the Graces to continue My Work on earth.

Your beloved Jesus

Saviour and Redeemer of all mankind.