Jezus Do Ludzkości

Modlitwa przeraża złego ducha

czwartek, 12 lutego 2015 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, proszę wszystkich chrześcijan w każdej części świata, aby więcej czasu poświęcali modlitwie o moc pokonania grzechu, który dusi świat i przynosi w konsekwencji cierpienie i wszelkiego rodzaju nędzę.

Grzech może zostać zniszczony przez modlitwę. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i im częściej się zwracacie do Mnie, waszego Jezusa, tym łatwiej będę mógł pokonać Mojego przeciwnika. Nie żądam od was niczego, co obciążałoby wasze serca, proszę tylko o to, byście wołali do Mnie, bym pomagał grzesznikom unikać niegodziwości, które w każdej chwili mogą się rodzić w ich sercach.

Moc szatana jest znacząca, kiedy z łatwością manipuluje on tymi, którym brak wiary czy zaufania do Boga. Przy każdej okazji prowokuje ich i kusi. Człowiek w oczach szatana jest lustrzanym odbiciem Boga, Który stworzył człowieka na Swój obraz. Szatan nienawidzi każdej istoty ludzkiej z intensywnością, która zaparłaby wam dech w piersiach. Tylko człowiek, który ma się na baczności przed jego taktykami, potrafi dostrzec Prawdę, kiedy zło przybiera różne formy. Tylko człowiek, który jest otwarty na Słowo Boga – który Go zna i kocha – może odeprzeć wpływ zwodziciela przez moc modlitwy.

Modlitwa przeraża złego ducha i osłabia uścisk, w jakim trzyma on ludzkość. Modlitwa jest potężniejsza niż miecz, którego używa się w walce, bo nie tylko rani wroga, ale całkiem go niszczy.

Wasz Jezus

Prayer terrifies the evil one

Thursday, February 12th, 2015 @ 18:00

My dearly beloved daughter, I ask all Christians in every part of the world to increase the time they spend in prayer for the power to defeat sin, which strangles the world and which brings suffering and every kind of hardship in its wake.

Sin can be destroyed through prayer. Prayer is the most powerful weapon against evil and the more you turn to Me, your Jesus, the more I can defeat My adversary. While I do not make any demands on you, which burden your hearts, I ask only that you call on Me to help sinners to avoid the wickedness, which can spring up within their hearts at any moment.

The power of Satan is at a point when those with no faith or belief in God, are easily manipulated by him. He goads them and tempts them at every opportunity. Man, in Satan’s eyes, is a mirror reflection of God, Who created man in His Own Image. Satan hates every single human being with an intensity that would take your breath away. It is only the man who is alert to his tactics who can see the Truth when evil takes many forms. Only the man who is open to the Word of God – who loves and knows Him – can ward off the influence of the deceiver through the power of prayer.

Prayer terrifies the evil one and weakens the grip he holds over humanity. Prayer is more powerful than a sword that is used in battle, for it does not merely wound the enemy but destroys him.

Your Jesus