Jezus Do Ludzkości

Wkrótce pojawi się człowiek i powie wam, że ujawnia wam Prawdę o Moim Istnieniu

sobota, 6 września 2014 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Mądrość pochodzi od Boga, a człowiek nie jest w stanie zrozumieć głębi tego, Kim Ja Jestem.

Udzielam ludzkości wystarczającej wiedzy, przekazując ją przez Dar Ducha Świętego. Moje Nauczanie zostało dane światu w prostej formie, aby każdy człowiek mógł zrozumieć Prawdę. Mądrość od Boga nigdy nie jest skomplikowana i jest tak przekazywana, że człowiek otrzymuje jasność, potrzebną, aby przygotować swoją duszę do Mojego Królestwa. Miłość jest czysta. Miłość jest prosta. Prawdziwa miłość jest odwzajemniana. Moim jedynym pragnieniem jest, aby dusze odpowiedziały na Moją Miłość, tak by umocnione Darem Ducha Świętego natychmiast zrozumiały, czego się od nich wymaga i mogły być częścią Mojego Królestwa.

Wysyłam wam posłańców, aby dać wam jasność rozumienia. Jednak w swoim codziennym życiu nie jest wam łatwo przyjąć Prawdę, ze względu na istniejące zamieszanie. Ciągle się zaprzecza Mojemu Słowu, ponownie się je rozpatruje, na nowo analizuje, ponownie ocenia i błędnie rozumie, a to sprawia, że trudno jest przylgnąć do prawdziwego Słowa Boga. Kiedy otwarcie oznajmicie, że wierzycie w Moje Słowo, Moje Nauczanie i Moje sakramenty, to wtedy, niedługo po tym, będą z tego powodu z was szydzili.

Wkrótce wielu samozwańczych kościelnych uczonych zakwestionuje Moją prawdziwą tożsamość i Istnienie Trójcy Przenajświętszej. Wytoczą oni przemyślne argumenty, aby was zaślepić na prawdziwe Słowo Boże, i użyją wszelkiego rodzaju teologicznej argumentacji, aby udowodnić, że wszystkie religie są takie same. Wkrótce odrzucą oni Prawdę – Słowo Boże. Zbezczeszczą Słowo Boże przez skomplikowane i sprzeczne doktryny i wszędzie osoby uczęszczające do kościoła wciąż nie będą niczego rozumieć, ponieważ są karmione bzdurami. Moje Słowo zostanie ukryte i skazane na to, by pokrył je kurz. Zawsze pamiętajcie, że Moje Słowo musi być rozumiane tak, jak zostało przekazane. Szczegóły Mojej Boskości i Tajemnica Boga nie były objawione ludzkości, to bowiem ma nastąpić dopiero wtedy, gdy rozpocznie się Nowa Era Pokoju. Wkrótce pojawi się człowiek i powie wam, że ujawnia wam Prawdę o Moim Istnieniu i szczegóły związane z Moim Powtórnym Przyjściem. Oczaruje on świat. Potem stwierdzi, że jest Mną. Wielu mu uwierzy, bo nie udało im się zrozumieć Słowa, jakie zostało dane w świętej Biblii.

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę powtórnie, by sądzić żywych i umarłych, ale to się nie stanie ani też nie może się stać na tej ziemi.

Wasz Jezus

Soon, a man will come and tell you he is revealing to you the Truth of My Existence

Saturday, September 6th, 2014 @ 16:00

My dearly beloved daughter, My Wisdom is of Divine Origin and man is incapable of understanding the extent of Who I Am.

I impart enough knowledge, given through the Gift of the Holy Spirit, to mankind. My Teachings were given to the world in a simple format so that every man could understand the Truth. Wisdom from God is never complicated and is given so that man receives the clarity needed, to prepare his soul for My Kingdom. Love is pure. Love is simple. True love is reciprocated. It is My only desire that souls respond to My Love so that they will, empowered by the Gift of the Holy Spirit, understand, in an instant, what is required of them, so that they can be part of My Kingdom.

I send you messengers so that you will be given the clarity to understand. However, the Truth is not easy to accept in your daily lives because of the confusion, which exists. My Word is continually contradicted, re-examined, re-analysed, re-evaluated and misunderstood so this makes it difficult to adhere to the True Word of God. When you openly state that you believe in My Word, My Teachings and My Sacraments then, soon, you will be mocked because of this.

Many self-proclaimed church scholars will soon question My True identity and the Existence of the Most Holy Trinity. They will use grandiose arguments to blind you to the True Word of God, and use every kind of theological argument, to prove that all religions are the same. Soon they will reject the Truth – the Word of God. They will desecrate the Word of God with complicated and contradictory doctrines, and Church-goers everywhere, will be none the wiser as they are fed with nonsense. My Word will be hidden away and left to gather dust. Always remember, that My Word must be understood as it was given. Details of My Divinity and the Mystery of God were not revealed to humanity for this was not to be until the New Era of Peace begins. Soon, a man will come and tell you he is revealing to you the Truth of My Existence and details of My Second Coming. He will enthrall the world. Then, he will claim to be Me. Many will believe him because they failed to understand the Word as it was laid down in the Holy Bible.

I, Jesus Christ, will come again to judge the living and the dead and this will not, nor can it, happen on this earth.

Your Jesus