Jezus Do Ludzkości

Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeśli to uczynicie, będzie wielki płacz

piątek, 5 września 2014 roku, godz. 20.45

Moja szczerze umiłowana córko, niech będzie wiadomo, że śmierć nie ma władzy nad tymi z Moich, u których wiara przetrwała aż do ich ostatniego tchnienia. Te dusze nie lękają się śmierci fizycznej, bo wiedzą, że w tym czasie zaczyna się Życie Wieczne. Czekam na te dusze z otwartymi Ramionami, a one biegną jak małe dzieci do Światła Mojej Miłości. Obejmuję je i zabieram do Mojego Królestwa, oczekując każdej duszy w obecności Hierarchii Aniołów i wszystkich świętych – wówczas ma miejsce wielka radość.

Zjednoczę je na nowo z ich rodzinami, a jest tam wiele radości, miłości i zachwytu. Na ma więcej żadnych łez. Nie pozostają żadne wspomnienia o cierpieniach, których doświadczali na ziemi. Wszystkie obawy, smutek i rozpacz w jednej chwili zostają wymazane i zapomniane. Śmierć otwiera drzwi dla tych, którzy umierają w stanie Łaski, gdy zaczyna się nowe życie. Każdej duszy przyjmowanej do Mojego Królestwa, w którym są różne poziomy, jest przyznawany jeden z nich jako nagroda, w zależności od chwały, jaką dusza oddawała Bogu.

Wiedzcie, że wobec dusz, które umierają w stanie grzechu, jestem wszechmiłosierny, a po ich oczyszczeniu zostaną powitane w Moim Królestwie. Zawsze módlcie się za te dusze, ponieważ na tym etapie one nie mogą się same za siebie modlić. Wasze modlitwy będą wysłuchane i będę czekał na te dusze z otwartymi i kochającymi Ramionami. Jest ważne, aby każde dziecko Boże zrozumiało jedną ważną rzecz o życiu po śmierci. Musicie prosić Mnie, waszego Jezusa, abym przebaczył wam wasze wady, słabości i nieprawości, zanim umrzecie, bo wtedy Moje Miłosierdzie jest największe. Jeśli nie wierzycie w Boga, odrzucacie Życie Wieczne. Bez miłości do Boga miłość nie może należeć do was po śmierci. Ja Jestem Miłością, a beze Mnie nie odczujecie niczego poza bólem. Należy się bać oddzielenia od Boga. Jeśli odczuwacie zdezorientowanie w sprawach Mojego Istnienia, to po prostu musicie Mnie prosić, abym dał wam znak Mojej Miłości, a Ja odpowiem.

Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeśli to uczynicie, będzie wielki płacz i nigdy nie będziecie mogli być pocieszeni, gdyż nie będę w stanie wam pomóc. Moje Królestwo da wam Życie Wieczne, ale musicie prosić Mnie o Moją pomoc, odmawiając tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 165
O Dar Życia Wiecznego

Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie.

Daj mi znak, aby moje serce potrafiło Ci odpowiedzieć.

Napełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, bym otworzył mój umysł i serce na Twoją Miłość.

Zmiłuj się nade mną i oczyść moją duszę z każdego złego czynu, który popełniłem w swoim życiu.

Przebacz mi, że Cię odrzucałem, ale proszę, napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego.

Pomóż mi Cię poznać, dostrzec Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania znaku Boga w każdym pięknym Darze, który dałeś rodzajowi ludzkiemu.

Pomóż mi zrozumieć Twoje drogi i ocal mnie od odłączenia się i od bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy.

Amen.

Nie pozwalajcie, aby ludzka pycha, intelektualna analiza lub opinia odciągnęły was od Prawdy. Jako dzieci Boga jesteście Mi bardzo drodzy. Nie pozwólcie, bym was stracił. Przyjdźcie. Jestem tutaj. Jestem prawdziwy. Pozwólcie Mi wypełnić wasze dusze Moją Obecnością. Gdy tak się stanie, trudno wam będzie ignorować Mnie.

Kocham was wszystkich. Błogosławię was. Oczekuję waszej odpowiedzi.

Wasz Jezus

Do not cut yourself off from Me. If you do, there will be great weeping

Friday, September 5th, 2014 @ 20:45

My dearly beloved daughter, let it be known that death has no power over those of Mine, whose faith has sustained them right up to their last breath. These souls have no fear of physical death because they know that Eternal Life begins at that time. I await such souls with open arms and they run like little children towards the Light of My Love. I embrace them and take them into My Kingdom, awaiting each and every such soul in the presence of the Hierarchy of Angels and all the saints – then great rejoicing takes place.

I reunite them with their families and there is much joy, love and excitement. No more tears. No memories of the sufferings, which they endured on earth, remain. All worries, sadness and despair are wiped away and forgotten, in an instant. Death opens the door for those who die in a state of Grace as new life begins. For every soul who is welcomed into My Kingdom, there are different levels, and each one is accorded their reward, based on the Glory, which they have given to God.

For souls who die in a state of sin, know that I Am All Merciful and, after their purification, they will be welcomed into My Kingdom. Always pray for such souls because they cannot pray for themselves at that stage. Your prayers will be heard and I will await these souls with open and loving arms. It is important for every child of God to understand one important thing about life after death. You must ask Me, Your Jesus, to forgive you; your failings; your weaknesses and your iniquities, before you die, for it is then that My Mercy is at its greatest. If you do not believe in God, you reject Eternal Life. Without love for God, love cannot be yours after death. I Am Love and without Me, you will feel nothing but pain. Separation from God is to be feared. If you feel confused about My Existence, then you must simply ask Me to show you a sign of My Love, and I will respond.

Do not cut yourself off from Me. If you do, there will be great weeping and you can never be consoled, for I will be unable to help you. My Kingdom will give you Eternal Life but you must ask Me for My Help by reciting this prayer.

Crusade Prayer (165)

For the Gift of Eternal Life

Jesus help me to believe in Your Existence.

Give me a sign so that my heart can respond to You.

Fill my empty soul with the Grace that I need to open my mind and my heart to Your Love.

Have Mercy on me, and cleanse my soul from every wrongdoing, that I have committed in my life.

Forgive me for rejecting You, but please fill me with the love that I need, to be made worthy of Eternal Life.

Help me to know You, to see Your Presence in other people and fill me with the Grace to recognise the Sign of God in every beautiful Gift which You have given the human race.

Help me to understand Your Ways and save me from the separation and the pain of darkness that I feel in my soul.

Amen.

Do not allow human pride, intellectual analysis or opinion to sway you from the Truth. As a child of God you are very precious to Me. Do not let Me lose you. Come. I Am Here. I Am Real. Let Me fill your soul with My Presence. Once that happens you will find it difficult to ignore Me.

I love you all. I bless you. I await your response.

Your Jesus