Jezus Do Ludzkości

Bądźcie nieufni wobec podziałów, których jesteście świadkami na świecie

środa, 13 sierpnia 2014 roku, godz. 16.03

Moja szczerze umiłowana córko, wściekłość szatana nigdy nie była tak intensywna, gdy zadaje on wszelkiego rodzaju cierpienie dzieciom Boga w każdym zakątku świata. Im większe rozbicie, tym większa jest jego obecność i wpływ. Ale on sam z siebie jest bezsilny i tylko poprzez wpływ, który wywiera na tych, którzy są na niego otwarci, może on dokonywać takich diabelskich prześladowań. Im więcej dusz on przejmuje, tym cięższe jest prześladowanie i tym bardziej on się znęca. Gdy ludzie, którzy są Mi wierni, pozwalają mu wywoływać zamęt i rozpacz w swoich sercach, jad, który się wlewa, jest najgorszego rodzaju. A wtedy oni zwracają się przeciwko sobie, walczą i się dzielą, dopóki nie zniszczą się nawzajem.

Bądźcie nieufni wobec podziałów, których jesteście świadkami na świecie, czy następują one w polityce, w religii, czy wśród Moich wyznawców, bo zawsze będzie to miało swoje korzenie w bastionie bestii, którego panowanie nad ludzkością dobiega końca. Jednak ani na chwilę nie wstrzyma on realizacji swojego planu niszczenia wszelkiej wierności Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Dopiero wtedy, gdy przyjmiecie Moje Słowo, które wam teraz przekazuję, znajdziecie Łaskę, by prosić Mnie, abym poprowadził was przez to kręte pole minowe. Nikt z was nie jest na tyle silny w wierze, aby zwalczyć wpływ zła. Bez codziennej modlitwy z błaganiem Mnie o pomoc nie będziecie w stanie pozostać przy Moim boku. Ale kiedy udzielę wam takich Łask, staniecie się odważni i będziecie mieli siłę, by dochować Mi wierności. Dopiero wtedy Prawda będzie was podtrzymywać.

Wasz Jezus

Always be wary of the divisions you witness in the world

Wednesday, August 13th, 2014 @ 16:03

My dearly beloved daughter the rage of Satan has never been so intense as he inflicts suffering of every kind upon God’s children, in every corner of the world. The greater the disruption the greater is his presence and influence. But he is powerless on his own and it is only through the influence, which he asserts upon those who are open to him, that he can cause such diabolical persecutions. The more souls he captures the worse the persecution is and the more he torments. When people who are loyal to Me allow him to create confusion and despair in their hearts, the venom which spills forth is the worst kind. It is then that they turn on each other, fight and divide until they destroy one another.

Always be wary of the divisions you witness in the world, whether it be in politics, religion or amongst My followers, for it will always be rooted in the haven of the beast, whose reign over humanity has come to an end. He will, however, not stop for one second in his plan to destroy all allegiance to Me, Jesus Christ.

It is only when you accept My Word, as I give it to you now, will you find the grace to ask Me to guide you through this devious minefield. Not one of you is strong enough in your faith to fight the influence of evil. Without daily prayer, where you beg for My Help, you will not be able to remain close by My Side. But when I bestow such graces upon you, you will become courageous and have the strength to stay loyal to Me. Only then will the Truth sustain you.

Your Jesus