Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Czas spełnienia się proroctw z La Salette i Fatimy jest bardzo bliski

środa, 13 sierpnia 2014 roku, godz. 14.39

Moje drogie dzieci, czas spełnienia się proroctw z La Salette i Fatimy jest bardzo bliski. Nie powinniście się lękać tych czasów – przyjmijcie je raczej, musicie jednak wiedzieć, że Przymierze Mojego Ojca zostanie ostatecznie wypełnione tak, jak to miało być. Antychryst w końcu zajmie swoje miejsce w Kościele Mojego Syna na ziemi i nic tego nie powstrzyma. Wielu zaprzeczy tym proroctwom, które objawiłam światu, i zrobią to na własne ryzyko. Ci, którzy odmawiają przyjęcia ostrzeżeń danych światu i którzy podążają za wrogami Boga, narażą swoje dusze na niebezpieczeństwo i proszę was, abyście się żarliwie modlili właśnie za te zagubione dusze.

Obecnie toczy się walka o rodzaj ludzki i o zbawienie wszystkich dzieci Bożych i wielka krzywda jest wyrządzana tym wszystkim, którzy mocno trwają przy Prawdzie tego wszystkiego, co Mój Syn objawił światu. Nigdy nie wolno wam wziąć żadnej części Jego Słowa lub świętej Biblii, a następnie odrzucić jej na rzecz czegoś, co może sprawić, że poczujecie się bardziej komfortowo. Prawda nigdy nie jest łatwa do przyjęcia, ponieważ może wywołać lęk w sercach nawet najdzielniejszych i najbardziej odważnych chrześcijan. Prawda zawsze była odrzucana, a kiedy umieszczano ciernie na najświętszej Głowie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, kapłani i starsi modlili się w tym czasie w świątyni, oddając Chwałę Bogu, podczas gdy ich kohorty przeklinały Go, kiedy umierał On na Krzyżu. W ten sposób odbyło się to wtedy i w taki też sposób odbędzie się to, gdy świat weźmie odwet na Słowie Bożym i wywróci je na lewą stronę i odwróci do góry nogami.

Wzywam was, drogie dzieci, abyście przyjęli Prawdę, bo dzięki temu będzie wam łatwiej maszerować ku Królestwu Nowej Ery. Odrzuciwszy to, co się wam teraz mówi, wiele dusz popadnie w błąd i przyjmie bestię. Zrezygnują ze wszystkich indywidualnych praw obywatelskich i z wolności, gdy będą ubóstwiali wrogów Mojego Syna, aż w końcu przekażą swoje dusze złemu duchowi.

Lęk przed Prawdą może prowadzić do rozgoryczenia, bo może ona być bardzo trudna do przełknięcia. Rozgoryczenie prowadzi do gniewu, a gniew prowadzi do nienawiści. Nienawiść wobec tej Misji i wszystkich poprzednich misji będzie narastać, a ci, którzy kochają Mnie, Matkę Boga, będą nakłaniani do ich odrzucenia. Jak bardzo Mnie to smuci, gdy Moje Imię jest wykorzystywane do znieważania Słowa Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela ludzkości. Wśród Moich grup maryjnych będzie siany zamęt, tak że zaczną wątpić w ostrzeżenia, jakie polecono Mi przedstawić światu w La Salette i Fatimie. Ludzie odrzucą to, co powiedziałam, i uwierzą, że te dane proroctwa odnoszą się do innego czasu, w odległej przyszłości.

Gdy rozpęta się wszelka zawierucha i kiedy Doktryna zawarta w Księdze Mojego Ojca będzie napisana na nowo i przedstawiana światu jako autentyczna, tylko ci, którzy mają prawdziwe rozeznanie, zrozumieją prawdę. Trzeba się mocno modlić o przetrwanie Kościoła Mojego Syna, Jego Ciała na ziemi, aby nie został on odrzucony i rzucony psom. Gdy ten dzień nadejdzie, Sprawiedliwość Boża będzie interweniowała i ludzkość zrozumie wreszcie, jak to jest być pogrążonym w ciemności. Dzień, w którym Światło Boże zgaśnie, to ten czas, kiedy wszystkie rzeczy się spełnią, jak to zostało przepowiedziane.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The time for the prophecies of La Salette and Fatima to be fulfilled is very close

Wednesday, August 13th, 2014 @ 14:39

My dear children, the time for the prophecies of La Salette and Fatima to be fulfilled is very close. You must not fear these times but, rather, embrace them for you must know that My Father’s Covenant will be finally completed as it was meant to be. The antichrist will, eventually, take up his seat in my Son’s Church on earth and nothing will prevent this from happening. Many will deny the prophecies, which I revealed to the world and they will do this at their peril. Those who refuse to accept the warnings given to the world, and who follow the enemies of God, will put their souls in jeopardy and it is for these misguided souls that I ask you to pray fervently.

The battle for the human race and for the salvation of all of God’s children is being fought at present and great harm is being inflicted upon all of those who stand firm to the Truth of all that my Son revealed to the world. You can never take one part of His Word or the Holy Bible and then discard it in favour of something, which may make you feel more comfortable. The Truth is never easy to accept for it can strike fear into the hearts of even the bravest and most courageous Christians. The Truth is always rejected and when the thorns were placed upon the Sacred Head of my Son, Jesus Christ, the priests and the elders at the time were praying in the temple giving glory to God while their cohorts cursed Him as He died on the Cross.That was the way it was then and this will be the way it will be when the world retaliates against the Word of God and turns it inside out and upside down. I urge you, dear children, to accept the Truth as it will be the means by which you will march more easily towards the Kingdom of the New Era. Without acknowledging what you are being told now, many souls will fall into error and embrace the beast. They will give up every individual civil right and liberty when they idolize the enemies of my Son until, finally, they will hand over their souls to the evil one.

Fear of the Truth can lead to resentment because it can be very difficult to swallow. Resentment leads to anger and anger leads to hatred. Hatred against this mission, and every other mission before it, will escalate and those who love me, the Mother of God, will be encouraged to denounce it. How it saddens me when my name is used to insult the Word of Jesus Christ, the one and only Saviour of mankind. Confusion will be wreaked upon my Marian groups so that they will begin to doubt the warnings I was instructed to present to the world at La Salette and Fatima. People will shun what I said and they will believe the prophecies given are to be for another time in the far distant future.

As all turmoil erupts and when the Doctrine contained in my Father’s Book is re-written and presented to the world as being authentic, only those with true discernment will understand the Truth. You must pray hard for the survival of my Son’s Church, His Body on earth, so that He is not discarded and thrown out to the dogs. When that day takes place, the Justice of God will intervene and humanity will understand, finally, what it is like to be plunged into darkness. The day the Light of God is extinguished is the time when all things will be fulfilled as prophesied.

Your beloved Mother

Mother of Salvation