Jezus Do Ludzkości

Wielu ludzi deklaruje się jako chrześcijanie, ale Mnie nie kochają

wtorek, 5 sierpnia 2014 roku, godz. 14.16

Moja szczerze umiłowana córko, teraz, gdy rozprzestrzenia się Prawda o tym, co ma nadejść, nawrócenie następuje wszędzie tam, gdzie odmawia się Moje Modlitwy za ludzkość. Moja Reszta będzie rosła i pomnażała się, podobnie jak Moi wrogowie. Dokąd idzie Moja Armia, tam nieubłaganie podążą wrogowie tego Dzieła. Gdy będą walczyć, kopać i pluć jadem, to poznacie ich przez zło, jakie będzie wylewać się z ich ust. Moich poznacie po sposobie, w jaki będą oczerniani w Moje Imię.

Nigdy nie wolno wam tracić odwagi w obliczu nienawiści. Musicie zrozumieć, kto działa w takich przypadkach i nie zwracać na niego uwagi, bo wtedy po prostu go wzmacniacie. Wpływ złego ducha na dzieci Boże objawia się i jest widoczny poprzez podziały rozbijające narody, morderstwa, prześladowania i próby zniszczenia chrześcijaństwa.

Wielu ludzi deklaruje się jako chrześcijanie, ale Mnie nie kochają. Obrażają Mnie i przynoszą Mi wielki wstyd. Ostro osądzają innych i ani nie czują się winni, ani nie mają wyrzutów sumienia, gdy ich oczerniają – mają tylko gorące pragnienie szerzenia nienawiści. To są tchórze, ci wszyscy, którzy chowają się za zasłoną religijnej pobożności i ośmielają się orzekać, czy inna ludzka istota nadaje się lub nie nadaje do tego, by Mi służyć. Ośmielają się narzucać innym swój pogląd na to, co jak im się wydaje, znaczy być chrześcijaninem, kiedy są tak pełni nienawiści do Mnie. Nigdy nie wolno wam zadawać się z człowiekiem, który ma nienawiść w sercu, gdy twierdzi, że przemawia w Moje Imię. Ignorujcie go. Módlcie się za niego. Jeśli bowiem naprawdę Mnie kochacie, każdemu będziecie okazywali współczucie. Nie będziecie osądzać drugiego ani go oczerniać, ani rozpowszechniać o nim kłamstw, a potem ośmielać się twierdzić, że jesteście Moi. Precz ode Mnie. Wkrótce staniecie przede Mną i zostaniecie poproszeni o rozliczenie się ze swoich czynów.

Chrześcijaństwo jest siłą życiową, która podtrzymuje świat. Ja Jestem Światłością, która oddziela dzień od nocy, a beze Mnie będziecie się szamotać w ciemności. Idźcie ze Mną tak, jak was powołałem – albo nie idźcie w ogóle.

Wasz Jezus

Many people declare themselves to be Christians, but they do not love Me

Tuesday, August 5th, 2014 @ 14:16

My dearly beloved daughter, now that the Truth of what is to come has spread, conversion has followed Me everywhere My Prayers for humanity are recited. My Remnant will grow and multiply, as will My enemies. Where My Army goes, the enemies of this Work will follow, relentlessly. Fighting, kicking and spitting venom, you will know them by the evil, which spills from their mouths. You will know My own by the way in which they will be vilified in My Name.

You must never lose courage in the face of hatred. You must understand who is at work in these cases and not acknowledge him, for then you simply empower him. The evil one’s influence over God’s children is manifested and witnessed by the divisions which are separating nations; murders; persecution and the attempts made to wipe out Christianity.

Many people declare themselves to be Christians, but they do not love Me. They insult Me and cause Me great shame. They judge others harshly and feel no guilt or remorse when they slander others – only a burning desire to promote hatred. Cowards, all of those who hide behind a veil of religious piety and dare to declare whether or not another human being is fit to serve Me. They dare to dictate to others their knowledge of what they think it means to be a Christian, when they are so full of hatred for Me. You must never engage with a man with hatred in his heart, when he says he speaks in My Name. Ignore him. Pray for him. For if you truly love Me, you will show compassion for everyone. You will not judge another; slander him; spread lies about him and then dare to say you are of Me. Away from Me. Soon you will come before Me and be asked to account for your actions.

Christianity is the life force, which sustains the world. I Am the Light, which divided night and day and without Me, you would grapple in the dark. Come with Me, as I called you – or not at all.

Your Jesus