Jezus Do Ludzkości

Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, by dochować Mi wierności

sobota, 2 sierpnia 2014 roku, godz. 10.16

Moja szczerze umiłowana córko, podążanie za Mną w tej Mojej końcowej wędrówce dla wypełnienia Przymierza Mojego Ojca, można porównać do sytuacji, gdy grupa alpinistów wspina się na górę. Wiedzcie, że jest to wysoka góra, teren trudny i pełen przeszkód, które stwarzają problemy nawet dla najbardziej doświadczonego alpinisty, ponieważ znajdują się tutaj zaskakujące i nieoczekiwane zakręty i zwroty na każdym poziomie i w każdym zakątku. Dla tych, którzy wierzą w to, co mówię, i którzy idą za Mną z otwartymi i chętnymi sercami, ta wędrówka będzie łatwiejsza niż dla innych. Jednak wielu ludzi, którzy są pewni siebie, na początku tej podróży może się posuwać zbyt szybko, mocno się wyrywać, próbując wspiąć się na szczyt. Są to ludzie, których upadek będzie najcięższy, a ich osuwanie się na dół – najboleśniejsze.

Inni, którzy nie są doświadczonymi wspinaczami, ale którzy postępują według jasnych instrukcji, danych im przez Tego, Który ich prowadzi, w wielu przypadkach pierwsi dotrą do szczytu. Ich zaufanie, cierpliwość i chęć dotarcia na szczyt za wszelką cenę zapewni im wielką energię i entuzjazm, które będą ich podtrzymywały we wznoszeniu się na szczyt. Ci, którzy nie zatrzymują się regularnie, by pić dla ugaszenia pragnienia, odwodnią się, a ci, którzy zapomnieli zabrać ze sobą pożywienia, nie będą w stanie zachować sił.

Każdy krok na tej drodze przynosi nowe wyzwania, niebezpieczne zakręty i głazy, których pokonanie jest prawie niemożliwe. Tylko ludzie bardzo silni, zdrowi na ciele i umyśle, pozostaną na szlaku w tej wspinaczce na szczyt. Będą rozpraszani przez tych, którzy utracili wiarę w swoje możliwości odnalezienia drogi na górę i którzy stale będą się starali odciągnąć ich od tego zadania.

Będą także inni, zazdroszczący tym, którzy stawiają wielkie kroki naprzód; ci będą się starali podstawiać nogę wspinaczom poprzez stawianie przed nimi pułapek i innych przeszkód, aby ich spowolnić. Te rozczarowane i zazdrosne dusze zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać zdecydowanych i oddanych wspinaczy przed dotarciem na szczyt. Będą wymyślali kłamstwa, by próbować przekonać tych, którzy są na szlaku, aby się zatrzymali – wycofali się z obawy przed wielkimi niebezpieczeństwami, które mogą ich czekać. Powiedzą im, że przywódca grupy nie nadaje się do tego, by zaprowadzić ich na szczyt, i dlatego znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie, jeśli będą tak głupi, by kontynuować to, co nazwą niebezpieczną i trudną wędrówką.

I tak będzie przebiegała ta Moja wędrówka aż do Dnia, kiedy przyjdę ponownie. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, aby dochować Mi wierności. Niektórzy są powołani i idą za Mną. Potem Mnie zdradzą. Ich nienawiść do Mnie jest najgorsza ze wszystkiego, bo są to ci, którzy przyprowadzili Mi dusze w tej wędrówce do Zbawienia. Ale gdy ulegną pokusie szatana, który zasiewa straszliwe kłamstwa w ich duszach, staną się tymi, którzy będą odciągali dusze ode Mnie.

Tylko tym, którzy mają pokorne dusze, wrażliwe serca – wolne od złośliwości, pychy i ego – uda się osiągnąć szczyt góry. Kiedy nadejdzie ten Dzień, ci, którzy odeszli ode Mnie i którzy Mnie zdradzili, nie będą mieli dokąd pójść, bo nie będzie już ścieżki prowadzącej na górę.

Wasz Jezus

Many are called but few are chosen to stay true to Me

Saturday, August 2nd, 2014 @ 10:16

My dearly beloved daughter, following Me in this, My final journey to fulfill My Father’s Covenant, can be likened to that of a group of climbers ascending a mountain. Know that this is a high mountain, a tough terrain and full of obstacles, which will present problems for even the most experienced mountaineer, as it will present surprising and unexpected twists and turns at every level and around every corner. Those who trust in what I say and who follow Me, with an open and willing heart, will find this journey easier than others. However, many who are confident at the beginning of this journey may walk too quickly and take great leaps in an attempt to climb to the top. These are the people who will fall the hardest and their descent to the bottom will be the most painful.

Others who are not experienced climbers, but who follow the clear instructions, given to them by He Who leads them, will in many instances reach the top first. Their trust, their patience and their willingness to reach the pinnacle, at all costs, will provide them with great energy and enthusiasm, which will sustain them in their rise to the top. Those who do not stop regularly and drink to quench their thirst will become dehydrated and those who forget to take food with them will find it impossible to retain their strength.

Every step of this journey presents new challenges, dangerous bends and almost impossible boulders to climb over. It will take a very strong person of sound mind and body to remain in line in the climb to the top. They will find themselves distracted by others who have lost faith in their own ability to navigate their way up the mountain and they will constantly try to pull them away from their task.

Then there will be others, jealous of those who are making great strides forward, who will try to trip up the climbers by placing traps and other obstacles before them in order to slow them down. These disillusioned and jealous souls will do all that they can to stop the determined and dedicated climber from reaching the top. They will create lies to try and convince those on their journey to stop – to walk away, for fear of great dangers, which may lie ahead. They will tell them that the leader of the mountaineers is unfit to take them to the top and because of this they will be in great danger, should they be so foolish as to continue on what they will say is a dangerous and arduous journey

And so it will continue, this Journey of Mine, up to the Day when I will Come again. Many are called, but few are chosen, to stay true to Me. Some are called and do follow Me. Then they betray Me. Their hatred of Me is the worst of all, for they are the ones who brought Me souls along this journey towards Salvation. But when they succumb to the temptation of Satan, who plants terrible lies within their souls, they will be the ones who will pull souls away from Me.

Only those with a humble soul, tender heart – free of malice, pride and ego, will succeed in reaching the top of the mountain. When that day takes place, those who walked away from Me and who betrayed Me, will find nowhere to go, for the path that led up the hill will be no more.

Your Jesus